Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1586

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/350/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1586
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXIII/350/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu nale?ności pienię?nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 , Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu nale?ności pienię?nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 27, poz. 531) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?2. Do umarzania i stosowania ulg wobec nale?ności związanych z działalnością Urzędu Miasta lub niezwiązanej z działalnością ?adnej jednostki organizacyjnej Miasta Szczecinek upowa?niony jest Burmistrz Miasta. Je?eli wartość wierzytelności przekracza kwotę 200.000,-zł warunkiem umorzenia i stosowania ulg jest uprzednia zgoda Rady Miasta.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1006

  uchwała nr XLV/487/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1585

  uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1584

  uchwała nr XX/175/09 z dnia 29 maja 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

  uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1582

  uchwała nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1581

  uchwała nr XLIV/407/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r., w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.