Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1587

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1587
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXIII/354/09 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

§1

1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/173/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Szczecinek?, przyjętym uchwałą Nr XV/144/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 r., zmienionym Uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XXXII/342/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku, zwany dalej ?planem miejscowym?. 2. Granice obszaru o powierzchni 33,0 ha objętego planem miejscowym określa rysunek planu. 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1; 2) wyrys ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? w skali 1 : 10000, stanowiący załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3; 4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale?ą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynku pomocniczym ? nale?y przez to rozumieć gara? lub budynek gospodarczy; 2) budynku o funkcji higienicznosanitarnej ? nale?y przez to rozumieć budynek u?yteczności publicznej składający z pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z niezbędną komunikacją, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi

w rozumieniu aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 3) działce budowlanej ? nale?y przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? nale?y przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu; 5) obowiązującej linii zabudowy ? nale?y przez to rozumieć linię, zgodnie z którą nakazuje się usytuowanie minimum 60% frontowej elewacji budynku; 6) ogrodzeniu pełnym ? nale?y przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powy?ej 30%; 7) powierzchni zabudowy ? nale?y przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów; 8) reklamie ? nale?y przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący

-2-

elementem informacji miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 9) szyldzie ? nale?y przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług, o maksymalnej powierzchni 1,5 m?; 10) terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej ? nale?y przez to rozumieć teren o następujących mo?liwościach przeznaczenia: a) b) c) w całości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w całości pod zabudowę usługową, w części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i w części pod zabudowę usługową; 11) usługach nieucią?liwych ? nale?y przez to rozumieć usługi, które spełniają standardy emisyjne właściwe dla zabudowy mieszkaniowej i nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 12) zabudowie kalenicowej ? nale?y przez to rozumieć zabudowę, w której kalenice budynków są równoległe do linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej; 13) zabudowie śródmiejskiej ? nale?y przez to rozumieć zabudowę śródmiejską, w rozumieniu aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 14) zabudowie zwartej ? nale?y przez to rozumieć zabudowę, w której budynki lokalizowane na tej samej działce budowlanej albo na działkach granicznych przylegają do siebie, lub w której boczne ściany budynków nie posiadają otworów okiennych; 15) zieleni ? nale?y przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, w tym trawniki.

§4

Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 7MW, 8MW, 9MW, 15MW, 16MW, 33MW, 36MW, 39MW, 48MW, 49MW, 51MW, 52MW; -3-

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2MW/U, 3MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 17MW/U, 37MW/U, 43MW/U; 3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 19U, 20U, 21U, 22U, 26U, 29U, 30U, 34U, 38U, 42U, 46U, 47U; 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 4MN, 18MN, 53MN; 5) teren infrastruktury technicznej ? ciepłownictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem 24C; 6) teren infrastruktury technicznej ? telekomunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 32T; 7) tereny infrastruktury technicznej ? elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami 10E, 35E, 44E; 8) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 27ZP; 9) tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 28ZP/US, 31ZP/US; 10) tereny zieleni urządzonej i wód, oznaczone na rysunku planu symbolami 5ZP/WS, 6ZP/WS; 11) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 54KD-Z, 55KD-D, 56KD-D, 57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D, 61KD-D; 12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 11KDW, 14KDW, 23KDW, 25KDW, 41KDW, 45KDW, 50KDW.

§5

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się: a) na terenach 1U, 7MW, 8MW, 12MW/U, 13MW/U, 38U, 42U i 46U lokalizację zabudowy jako zabudowy śródmiejskiej, b) na terenie 12MW/U lokalizację przejścia w kondygnacji parteru łączącego teren 11KDW z terenem 54KD-Z, z uwzględnieniem § 24 pkt 5, c) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na kondygnacjach powy?ej parteru, na odległość nie większą ni? 1,5 m

-4-

dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-d, d) zapewnienie wysokiej jakości architektury, w szczególności w odniesieniu do elewacji frontowych, e) w zabudowie zwartej szerokość elewacji odpowiadającą szerokości

historycznych podziałów na działki budowlane, f) kolorystykę elewacji zewnętrznych budynków składającą się z nie więcej ni? trzech zharmonizowanych względem siebie, pastelowych kolorów, g) dla budynków pomocniczych ujednolicenie w ramach terenu: wysokości, geometrii i kolorystyki dachów, materiałów do ich pokrycia oraz linii zabudowy; 2) zakazuje się: a) lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów

prefabrykowanych, z uwzględnieniem pkt. 3 lit. i, b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda?y większej ni? 1000,0 m2, z wyjątkiem terenu 26U, c) d) lokalizacji napowietrznych elementów sieci infrastruktury technicznej, lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem terenu 32T, e) f) g) lokalizacji gara?y w parterach budynków, pokrywania ścian zewnętrznych materiałami dysharmonizującymi, stosowania nawierzchni bitumicznych z wyjątkiem terenów dróg publicznych i wewnętrznych oraz ście?ek rowerowych; 3) dopuszcza się: a) lokalizację budynków pomocniczych w zabudowie zwartej wyłącznie przy tylnej linii zabudowy w strefie nie szerszej ni? 7,0 m od tej linii, z uwzględnieniem Rozdziału 2, z wyjątkiem terenu 33MW, b) na terenie 33MW lokalizację budynków pomocniczych w zabudowie zwartej wyłącznie przy tylnej granicy działki budowlanej w strefie nie szerszej ni? 7,0 m od tej granicy, z uwzględnieniem Rozdziału 2, c) przebudowę części istniejących budynków usytuowanych niezgodnie

z wyznaczonymi liniami zabudowy, z wyjątkiem terenu 11KDW, d) w miejscach, w których pozwalają na to wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, lokalizację budynków przy lub na granicy działek budowlanych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi, -5-

e)

dla budynków pomocniczych oraz wolno stojących stacji transformatorowych, dachy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych,

f) g) h)

zachowanie dachów płaskich na istniejącej zabudowie, zachowanie wysokości istniejącej zabudowy, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zachowanie istniejącej zabudowy usługowej nieucią?liwej,

i) j) k) l)

lokalizację ogrodzeń pełnych o wysokości nie wy?szej ni? 1,5 m, lokalizację obiektów małej architektury, lokalizację szyldów wyłącznie na elewacjach budynków, lokalizację tablic informacyjnych,

m) wyłącznie na budynkach usługowych, nie będących budynkami o wartościach historycznych, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, których wysokość nie mo?e przekraczać 25,0 m, przy czym nie większych ni? 1/3 wysokości budynków, na których są one zlokalizowane; n) zachowanie istniejących nienormatywnych działek budowlanych z prawem ich zabudowy zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu i z zakazem ich dalszego pomniejszenia.

§6

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, b) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, c) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, powstałych w wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego, do urządzenia zieleni na obszarze planu miejscowego lub usunięcie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, d) stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,

umo?liwiających obni?enie poziomu hałasu komunikacyjnego, e) dla terenów 7MW, 8MW, 9MW, 15MW, 16MW, 33MW, 36MW, 39MW, 48MW, 49MW, 51MW, 52MW, 2MW/U, 3MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 17MW/U, 37MW/U i 43MW/U zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu -6-

w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, f) dla terenów 4MN, 18MN i 53MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, g) dla terenów oznaczonych symbolami 29U i 30U zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie?y, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zakazuje się lokalizacji nowych usług ucią?liwych, z wyjątkiem terenów 26U i 32T; 3) dopuszcza się nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§7

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się: 1) ochronę budynków o wartościach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu; 2) dla budynków, o których mowa w pkt. 1: a) b) zakaz rozbudowy i nadbudowy, zakaz przebudowy elewacji frontowych, polegającej na likwidacji detalu architektonicznego, wprowadzaniu otworów okiennych i witryn oraz na zmianie pierwotnych wielkości otworów okiennych, dopuszcza się przywrócenie

pierwotnego ich wystroju wyłącznie na podstawie materiałów ikonograficznych, c) d) e) f) zachowanie kąta nachylenia połaci dachowej i rodzaju pokrycia dachowego, zachowanie dominant i akcentów architektonicznych, zachowanie form detali architektonicznych, zakaz zewnętrznego ocieplania wcześniej nieocieplanych elewacji frontowych budynków, g) zastosowanie zakazów, o których mowa w lit. b i f do elewacji bocznych, o ile te przylegają do terenów dróg publicznych lub placu publicznego, h) zachowanie historycznych kształtów otworów okiennych oraz odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej,

-7-

i)

w przypadku konieczności rozbiórki, wynikającej wyłącznie ze złego stanu technicznego, potwierdzonego ekspertyzą techniczną, wykonanie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej obiektu oraz przekazanie jednego egzemplarza organowi do spraw ochrony zabytków,

j)

w przypadku adaptacji strychów na cele mieszkalne lub usługowe, doświetlenie pomieszczeń oknami połaciowymi; dopuszcza się stosowanie naświetli dachowych, świetlików lub lukarn od strony wnętrz terenów o wysokości, liczonej od połaci dachu, nie większej ni? 1,0 m i szerokości nie większej ni? 1,5 m , przy czym: ? obowiązuje jedna forma doświetleń w ramach jednego budynku, ? rozmieszczenie doświetleń musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji, w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych, ? łączna powierzchnia doświetleń nie większa ni? 25% połaci dachu, na której dopuszcza się ich rozmieszczenie,

k) zakaz lokalizacji reklam, dopuszcza się wyłącznie szyldy i tablice informacyjne bez mo?liwości przesłaniania elementów wystroju architektonicznego elewacji; 3) ochronę budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu; 4) dla budynków, o których mowa w pkt. 3: a) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi i z uwzględnieniem lit. b-i, b) zakaz nadbudowy, z wyjątkiem terenu 2MW/U, na którym dopuszcza się zwiększenie wysokości budynków parterowych o nie więcej ni? 3,0 m przy czym: ? obowiązuje jedna forma doświetleń w ramach jednego budynku, ? rozmieszczenie otworów okiennych i doświetleń dachowych musi być podporządkowane osiom kompozycji historycznej elewacji, w tym układowi otworów okiennych i drzwiowych tej elewacji, ? szerokość nowych otworów okiennych nie mo?e być mniejsza ni? szerokość otworów okiennych elewacji historycznej, ? stolarka okienna nowej kondygnacji winna powtarzać podziały stolarki historycznej, c) rozbudowa na tyłach istniejących budynków z zachowaniem analogicznej wysokości elewacji, analogicznej lub mniejszej wysokości kalenicy;

-8-

d)

zachowanie otworów okiennych na elewacjach frontowych, z uwzględnieniem lit. g,

e) f) g)

zachowanie kąta nachylenia połaci dachowej, zachowanie form detali architektonicznych na elewacjach frontowych, w przypadku lokalizacji usług w parterach budynków dopuszczenie przebudowy otworów okiennych w parterach przy zachowaniu kształtu i rytmu otworów okiennych wy?szych kondygnacji oraz w nawiązaniu do stylu budynku chronionego,

h)

w przypadku konieczności rozbiórki, wynikającej wyłącznie ze złego stanu technicznego, potwierdzonego ekspertyzą techniczną, wykonanie inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej obiektu oraz przekazanie jednego egzemplarza organowi do spraw ochrony zabytków,

i)

w przypadku adaptacji strychów na cele mieszkalne lub usługowe, doświetlenie pomieszczeń oknami połaciowymi, dopuszcza się stosowanie naświetli dachowych, świetlików lub lukarn od strony wnętrz terenów o wysokości nie większej ni? 2,5 m:

j)

zakaz lokalizacji reklam, dopuszcza się wyłącznie szyldy i tablice informacyjne bez mo?liwości przesłaniania elementów wystroju architektonicznego elewacji.

§8

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) na terenach 54KD-Z, 55KD-D, 56KD-D, 57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D i 61KD-D nakazuje się spójne zagospodarowanie pasów drogowych w zakresie nawierzchni, małej architektury, słupów ogłoszeniowych i wiat przystankowych; 2) zagospodarowanie terenu 22U jako targowiska miejskiego; 3) zakazuje się lokalizacji: a) b) reklam, z uwzględnieniem pkt. 4 lit. a, c, §7 pkt. 2 lit. k oraz pkt. 4 lit. j oraz §35, tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów, o których mowa w pkt. 1 oraz pkt. 4 lit. b oraz d; 4) dopuszcza się lokalizację: a) reklam wyłącznie na elewacjach budynków usługowych, nieobjętych ochroną konserwatorską, przy czym łączna powierzchnia reklam nie mo?e przekraczać 1% powierzchni danej elewacji, -9-

b) c) d)

na terenie 22U straganów, kiosków, tymczasowych obiektów budowlanych, reklam w wiatach przystankowych, tymczasowych obiektów budowlanych na czas trwania imprez

okolicznościowych.

§9

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia, zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 10

1. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 2. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 11

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u?ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji budynków na terenach: 5ZP/WS, 6ZP/WS, 31ZP/US, 54KD-Z, 55KD-D, 56KD-D, 57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D, 61KD-D, 25KDW i 41KDW.

§ 12

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) dla terenów: 7MW, 8MW, 9MW, 15MW, 16MW, 33MW, 36MW, 39MW, 48MW, 49MW, 51MW, 52MW, 2MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 17MW/U, 37MW/U, 43MW/U, 1U, 20U, 21U, 29U, 30U, 34U, 38U, 42U, 46U, 47U, 4MN, 18MN, 53MN, 5ZP/WS, 6ZP/WS2, 7ZP dostęp do przyległych terenów dróg publicznych i wewnętrznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) dla terenów 19U dostęp do terenów dróg publicznych poprzez teren 22U;

- 10 -

3) dla terenów 22U dostęp do terenu 56KD-D i do terenu 60KD-D poprzez teren 25KDW; 4) dla terenów 24C dostęp do terenów dróg publicznych poprzez teren 25KDW; 5) dla terenu 25KDW dostęp do terenu 56KD-D i do terenu 60KD-D; 6) dla terenu 26U dostęp do terenu 60KD-D; 7) dla terenu 28ZP/US dostęp: a) b) c) do terenu 60KD-D, poprzez teren 23KDW do terenu 55KD-D, poprzez teren 31ZP/US do terenu 59KD-D;

8) dla terenu 31ZP/US dostęp do terenów dróg publicznych poprzez teren 28ZP/US i do terenu 59KD-D; 9) dla terenu 32T dostęp do terenu 59KD-D poprzez teren 31ZP/US; 10) szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 11) dla terenu 54KD-Z ? drogę klasy zbiorczej; 12) dla terenów 55KD-D, 56KD-D, 57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D, 61KD-D ? drogi klasy dojazdowej; 13) dla terenu 60KD-D powiązanie z ul Cieślaka skrzy?owaniem zwykłym na prawe skręty, zgodnie z przepisami odrębnymi; 14) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ście?ek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu; 15) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu; 16) dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych ni? ustalonych planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi; 17) zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z ustaleniami planu; 18) w przypadku budowy budynków lub zmiany sposobu u?ytkowania budynków istniejących zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej ni?: a) b) c) 1 stanowisko na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 2 miejsca postojowe na ka?dy budynek mieszkalny jednorodzinny, 1 miejsce postojowe na ka?de rozpoczęte: ? 30 m2 powierzchni sprzeda?y usług handlu, - 11 -

? 100 m2 powierzchni u?ytkowej obiektów u?yteczności publicznej, ? 50 m2 powierzchni u?ytkowej pozostałych usług; 19) dla nowych obiektów wymagających obsługi pojazdami cię?arowymi zapewnienie stanowisk do przeładunku i postoju w granicach terenów; 20) dopuszczenie na ka?dym z terenów lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów.

§ 13

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) nakazuje się: a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem lit. d, lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej, d) dla terenów 54KD-Z, 55KD-D, 56KD-D, 57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D, 25KDW, 41KDW i 45KDW odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, e) f) g) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2) zakazuje się lokalizacji: a) b) zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i przemysłowe, napowietrznych elementów sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się: a) b) c) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, z uwzględnieniem lit. d, d) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie większej ni? 50,0 m2,

- 12 -

e)

lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z §5 pkt 2 lit. d oraz §5 pkt 3 lit. m.

§ 14

W

zakresie

sposobów

i

terminów

tymczasowego

zagospodarowania,

urządzenia

i u?ytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, o powierzchni ok. 0,12 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 200,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 5%; 6) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°.

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U, o powierzchni ok. 1,53 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 3) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; 4) zabudowę mieszkaniową zwartą, realizowaną w układzie kalenicowym; - 13 -

5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 1000,0 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy: a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f; 10) dla budynków o wartościach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 2; 11) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 4.

§ 17

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW/U, o powierzchni ok. 0,44 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) zabudowę mieszkaniową zwartą, realizowaną w układzie kalenicowym; 4) dopuszczenie zabudowy 100% powierzchni działki budowlanej; 5) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40°.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN, o powierzchni 0,69 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; - 14 -

3) dopuszczenie zabudowy zwartej; 4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 400,0 m?; 5) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego na działce budowlanej; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię zabudowy budynku pomocniczego nie większą ni? 50,0 m2; 8) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 9) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

10) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f; 11) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 4.

§ 19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP/WS, o powierzchni ok. 0,11 ha, ustala się: 1) teren zieleni urządzonej i wód; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) b) c) d) e) urządzeń wodnych, budowli sportowych, obiektów małej architektury, placów zabaw, dróg pieszych i ście?ek rowerowych;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 80%.

- 15 -

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZP/WS, o powierzchni ok. 0,63 ha, ustala się: 1) teren zieleni urządzonej i wód; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) b) c) d) e) urządzeń wodnych, budowli sportowych, obiektów małej architektury, placów zabaw, dróg pieszych i ście?ek rowerowych;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 80%.

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW, o powierzchni ok. 0,07 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 4) zabudowę wolno stojącą, 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 300,0 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 85% powierzchni działki budowlanej; 7) nie wyznacza się powierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej; 8) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

- 16 -

§ 22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW, o powierzchni ok. 0,34 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 4) zabudowę zwartą; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 400 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 85% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 15%; 8) wysokość zabudowy nie więcej ni? 5 kondygnacji nadziemnych, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 23

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MW, o powierzchni ok. 0,61 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji gara?u wielostanowiskowego wyłącznie w kondygnacjach podziemnych; 3) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 400 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f. - 17 -

§ 24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MW/U, o powierzchni ok. 0,02 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) zabudowę zwartą; 4) dopuszczenie zabudowy 100% powierzchni działki budowlanej; 5) szerokość przejścia, o którym mowa w paragrafie 5 pkt. 1 lit. b, nie mniejsza ni? 3,0 m; 6) wysokość zabudowy od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, 7) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40°.

§ 25

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW/U, o powierzchni ok. 0,66 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową; 2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; 3) zabudowę zwartą; 4) powierzchnię działki budowlanej niemniejszą ni? 200,0 m?; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 7) wysokość zabudowy: a) od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f;

- 18 -

8) dla budynków o wartościach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 2; 9) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt 4.

§ 26

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MW, o powierzchni ok. 0,34 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) dopuszczenie lokalizacji gara?y; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 30%; 7) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 5 kondygnacji nadziemnych, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem gara?y, b) gara?y nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

8) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 27

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MW, o powierzchni ok. 1,23 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; 4) od strony terenu 56D-D zabudowę zwartą; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 35% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 7) wysokość zabudowy: - 19 -

a)

od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych,

b)

budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f; 9) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 4.

§ 28

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MW/U, o powierzchni ok. 0,68 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową; 2) dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 3) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; 4) dopuszczenie zabudowy zwartej; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 35% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 7) wysokość zabudowy: a) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

8) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f; 9) dla budynków o wartościach historycznych i cechach zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt. 2; 10) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z §7 pkt 4.

- 20 -

§ 29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MN, o powierzchni ok. 0,21 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych; 3) zabudowę mieszkaniową wolno stojącą, realizowaną w układzie kalenicowym; 4) powierzchnię działki budowlanej niemniejszą ni? 900,0 m?; 5) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 35%; 8) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 2 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 5,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 12,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

§ 30

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19U, o powierzchni ok. 0,22 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 1000,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°.

- 21 -

§ 31 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20U, o powierzchni ok. 0,38 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 1000,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 32 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21U, o powierzchni ok. 0,17 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej ? hotelarstwa lub gastronomii; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 500,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°.

§ 33 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22U, o powierzchni ok. 1,20 ha, ustala się: 1) lokalizację targowiska miejskiego, w tym między innymi: straganów, kiosków, tymczasowych obiektów budowlanych i parkingów z dopuszczeniem budynków usług handlu i gastronomii; - 22 -

2) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 5% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 34

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24C, o powierzchni ok. 1,07 ha, ustala się: 1) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej ? ciepłownictwa; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 1000,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy: a) b) nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem kominów, kominów dowolna;

6) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 35

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26U, o powierzchni ok. 1,69 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie lokalizacji stacji paliw; 3) lokalizację wyłącznie jednego obiektu handlowego, z uwzględnieniem §5 pkt. 2 lit. b; 4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 5000,0 m?; 5) dopuszczenie lokalizacji reklam: a) b) wolno stojących w formie pylonu reklamowego, na dachach budynków;

6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej;

- 23 -

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 15%; 8) wysokość zabudowy: a) do 3 kondygnacji nadziemnych, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu, b) pylonu reklamowego ? do 9,0 m;

9) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 36

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27ZP, o powierzchni 1,05 ha, ustala się: 1) teren zieleni urządzonej ? park; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) b) placu zabaw, budynku o funkcji higienicznosanitarnej;

3) powierzchnię zabudowy budynku o funkcji higienicznosanitarnej nie większą ni? 20,0 m2; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 80%; 5) wysokość zabudowy nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 37

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28ZP/US, o powierzchni ok. 4,67 ha, ustala się: 1) teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji; 2) zachowanie zbiornika wodnego; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) b) c) budynku o funkcji higienicznosanitarnej, urządzeń wodnych, dróg pieszych i ście?ek rowerowych;

4) powierzchnię zabudowy budynków o funkcji higienicznosanitarnej nie większa ni? 400,0 m2; - 24 -

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 60%; 6) wysokość zabudowy nie więcej ni? 2 kondygnacje nadziemne, tj. nie więcej ni? 5,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 12,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 38

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U, o powierzchni ok. 1,90 ha, ustala się: 1) zabudowę usług oświaty; 2) dopuszczenie lokalizacji hali wielofunkcyjnej i boisk sportowych; 3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy liniach rozgraniczających z terenem 28ZP/US; 4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 5000 m?; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 7) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

8) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 39

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30U, o powierzchni ok. 0,92 ha, ustala się: 1) zabudowę usług oświaty; 2) lokalizację placu zabaw; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 5000,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 50%; - 25 -

6) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 2 kondygnacje nadziemne, tj. nie więcej ni? 5,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 12,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem budynków pomocniczych, b) budynków pomocniczych nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

7) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej.

§ 40 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31ZP/US, o powierzchni ok. 1,61 ha, ustala się: 1) teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji; 2) zachowanie zbiornika wodnego; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) b) c) amfiteatru, dróg pieszych i ście?ek rowerowych, urządzeń wodnych;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 60%. § 41

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32T, o powierzchni ok. 0,02 ha, ustala się: 1) teren infrastruktury technicznej ? telekomunikacji; 2) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 3) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 30%; 4) wysokość zabudowy nie więcej ni? 30,0 m?.

§ 42 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33MW, o powierzchni ok. 0,72 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; - 26 -

2) dopuszczenie lokalizacji gara?y; 3) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 500,0 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy: a) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem gara?y, b) gara?y nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f. § 43 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34U, o powierzchni ok. 0,03 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 250,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 53% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 5) wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych. § 44

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MW, o powierzchni ok. 0,61 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; - 27 -

3) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 7) wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 8) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f. § 45

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37MW/U, o powierzchni ok. 0,07 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) powierzchnię działki budowlanej niemniejszą ni? 100,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 50% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 6) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°.

§ 46

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38U, o powierzchni ok. 0,14 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) dopuszczenie zabudowy zwartej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 100,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 70% powierzchni działki budowlanej;

- 28 -

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 15%; 6) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy ni? 40?.

§ 47

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39MW, o powierzchni ok. 0,23 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 200,0 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy nie więcej ni? 5 kondygnacji nadziemnych, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

§ 48

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40U, o powierzchni ok. 0,04 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) dopuszczenie zabudowy zwartej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 200,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 40% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%;

- 29 -

6) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy ni? 40?.

§ 49

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 42U, o powierzchni ok. 0,15 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) dopuszczenie zabudowy zwartej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 100,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 6) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy ni? 40?.

§ 50

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43MW/U, o powierzchni ok. 0,32 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową; 2) lokalizację placu zabaw; 3) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 200,0 m?; 5) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 6) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 25%; 7) wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; - 30 -

8) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

§ 51

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 46U, o powierzchni ok. 0,18 ha, ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 1000,0 m?; 3) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 60% powierzchni działki budowlanej; 4) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 10%; 5) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 9,0 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 15,0 m do najwy?szego punktu dachu; 6) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy ni? 40?.

§ 52

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47U, o powierzchni ok. 0,11 ha, ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) zabudowę wolno stojącą; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 500,0 m?; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 50% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 6) wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°.

- 31 -

§ 53

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 48MW, o powierzchni ok. 0,13 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 400,0 m?; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 30% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 30°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

§ 54

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 49MW, o powierzchni ok. 0,16 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) dopuszczenie lokalizacji gara?y; 4) lokalizację placu zabaw; 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 340,0 m?; 6) dopuszczenie zabudowy zwartej; 7) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 50% powierzchni działki budowlanej; 8) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%; 9) wysokość zabudowy:

- 32 -

a)

od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 12,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 19,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem gara?y,

b)

nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

10) kąt nachylenia połaci dachowych większy ni? 40°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f.

§ 55

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51MW, o powierzchni ok. 0,66 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków; 3) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 4) lokalizację placu zabaw; 5) dopuszczenie zabudowy zwartej; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 20% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 50%; 8) wysokość zabudowy nie więcej ni? 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu; 9) kąt nachylenia połaci dachowej większy ni? 40?.

§ 56

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52MW, o powierzchni ok. 0,28 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) zakaz lokalizacji budynków pomocniczych; 3) lokalizację placu zabaw; 4) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 35% powierzchni działki budowlanej; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 20%;

- 33 -

6) wysokość zabudowy nie więcej ni? 5 kondygnacji nadziemnych w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 17,0 m do najwy?szego punktu dachu; 7) dowolny kąt nachylenia połaci dachowej. § 57 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53MN, o powierzchni ok. 0,22 ha, ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji gara?y; 3) zabudowę mieszkaniową wolno stojącą; 4) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą ni? 400,0 m?; 5) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej; 6) powierzchnię zabudowy nie większą ni? 35% powierzchni działki budowlanej; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej nie mniejszą ni? 40%; 8) wysokość zabudowy: a) nie więcej ni? 2 kondygnacje nadziemne w tym u?ytkowe poddasze, tj. nie więcej ni? 5,5 m do górnej krawędzi gzymsu, i nie więcej ni? 12,0 m do najwy?szego punktu dachu, z wyjątkiem gara?y, b) gara?y nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu;

9) kąt nachylenia połaci dachowej nie mniejszy ni? 40°, z uwzględnieniem §5 pkt. 3 lit. e oraz f. § 58 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10E, 35E, 44E ustala się: 1) teren infrastruktury technicznej ? elektroenergetyki; 2) dopuszczenie zabudowy 100% powierzchni działki budowlanej; 3) wysokość zabudowy nie więcej ni? 3,0 m. § 59 Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1) 54KD-Z, 55KD-D, 56KD-D, 59KD-D, 60KD-D ustala się: a) sytuowanie zieleni urządzonej w nieutwardzonych częściach terenu,

- 34 -

b)

zakaz lokalizacji nowych stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów, z wyjątkiem terenu 55KD-D;

2) 57KD-D, 58KD-D ustala się: a) b) c) sytuowanie zieleni urządzonej w nieutwardzonych częściach terenu; lokalizację ście?ki rowerowej, dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów; 3) 61KD-D ustala się lokalizację ście?ki rowerowej i chodnika. § 60

Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1) 11KDW, 14KDW, 23KDW, 50KDW ustala się: a) b) c) dopuszczenie lokalizacji gara?y jedno i wielostanowiskowych, dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni, wysokość gara?y nie więcej ni? 3,5 m do dolnej krawędzi dachu i nie więcej ni? 5,0 m do najwy?szego punktu dachu; 2) 25KDW, 41KDW, 45KDW ustala się: a) b) c) lokalizację parkingu, dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni, dopuszczenie lokalizacji ście?ki rowerowej.

Rozdział 3 Ustalenia końcowe

§ 61

Z uwagi na niestwierdzenie wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, nie ustala się stawek procentowych do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 62

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

- 35 -

§ 63

W granicach objętych ustaleniami planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Winniczna? w Szczecinku, zatwierdzonego Uchwałą VI/50/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2003 r. (Dz. U. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 529).

§ 64

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek.

§ 65

Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Suchowiejko

- 36 -
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1586

  uchwała nr XXXIII/350/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1585

  uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1584

  uchwała nr XX/175/09 z dnia 29 maja 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

  uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1582

  uchwała nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.