Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1588

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/362/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1588
Hasła:upoważnienia

Uchwała Nr XXXIII/362/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie upowa?nienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) - Rada Miasta Szczecinek, uchwala co następuje:

§ 1. Upowa?nia się Martę Niewczas ? Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: 1) wykonywania zadania zleconego gminie, wymienionego w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), 2) w innych sprawach wynikających z odrębnych ustaw, powierzonych do załatwiania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/323/09 Rady Miasta Szczecinek z 2 lutego 2009r. w sprawie upowa?nienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych (Dz.Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 12, poz.488). § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.488

  uchwała nr XXVIII/323/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29

  uchwała Nr XVIII/145/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/67/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.490

  uchwała nr XXVIII/325/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1587

  uchwała nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Winniczna? w Szczecinku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1586

  uchwała nr XXXIII/350/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1585

  uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1584

  uchwała nr XX/175/09 z dnia 29 maja 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

  uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.