Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1630

Tytuł:

uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 1630
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i nr 220, poz.1413), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/225/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów dotyczącego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, przyjętym Uchwałą Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 2002 r., zmienionym Uchwałą Nr XLIII/520/06 z dnia 31 maja 2006 r., Uchwałą Nr XIX/227/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000 w obrębach: Kąty, Krępsko, śd?ary, śółwia Błoć, Marszewo, Budno, Imno, Danowo. 2. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 71,4578 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 1) załącznik Nr 1 ? rysunek planu w skali 1:2000, składający się z 7 arkuszy; 2) załącznik Nr 2 ? wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium, składający się z 3 arkuszy; 3) załącznik Nr 3 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 4) załącznik Nr 4 ? rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które nale?ą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przebiegu gazociągu Świnoujście ? Szczecin na odcinku od północnej granicy gminy do tłoczni gazu w obrębie Budno oraz gazociągu Szczecin ? Lwówek na odcinku od tłoczni gazu w obrębie Budno do granicy z gminą Maszewo. Rozdział 1 Zasady konstrukcji planu § 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne z przebiegiem gazociągu, o ró?nych zasadach zagospodarowania wynikających z istniejącego u?ytkowania i uwarunkowań, określonych liniami rozgraniczającymi; 1) ka?dy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi;

1

a) ka?dy teren elementarny posiada wydzielenia wewnętrzne ? strefę kontrolowaną i pas monta?owy, z wyjątkami opisanymi w ustaleniach szczegółowych, b) wydzielenia wewnętrzne oznaczono na rysunku planu, a ich szerokości określono w ustaleniach ogólnych i szczegółowych. 2. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze terenu elementarnego; 3. W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu: 1) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów chronionych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 5 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszary podlegające ochronie oznaczono na rysunku planu; 2) ochrony środowiska przyrodniczego - występowania obszarów i obiektów chronionych: specjalnej ochrony ptaków ?Natura 2000?, stref faunistycznych, korytarzy ekologicznych, Obszaru Chronionego Krajobrazu; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 4 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku planu; 3) poło?enia na terenie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 8 niniejszej uchwały; informacje o ich występowaniu zawarto w ustaleniach szczegółowych właściwego terenu elementarnego, a obszar ich obowiązywania oznaczono na rysunku planu; 4) poło?enia na obszarze zalewowym. 4. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe. 5. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego ? rysunku planu: 1) rysunek planu sporządzono w skali 1:2000; 2) ka?de ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 3) wszystkie symbole graficzne u?yte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie; 4) przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny z rysunku planu, z tolerancją zawartą w granicach opracowania, z zachowaniem wzajemnych odległości wyznaczanych od osi projektowanego gazociągu, jako osi podstawowej. 6. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą w sposób szczególny oznaczono granice terenów zamkniętych o symbolu ?TZ?, dla których nie wprowadza się ustaleń; tereny o powierzchniach określonych w ?kartach terenów? ujęto w ogólnej powierzchni opracowania niniejszego planu. Rozdział 2 Ustalenia ogólne § 3. Ustala się podstawowe zasady zagospodarowania terenów. 1. Na obszarze opracowania planu ustala się zachowanie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500. 2. Ustala się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000, prowadzony wzdłu? gazociągu istniejącego, z wyjątkiem odcinka przekroczenia drogi Goleniów ? Marszewo oraz w rejonie wejścia do tłoczni, w jego strefie ochronnej, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych. 3. Ustala się pas przebiegu gazociągu, o zmiennej szerokości, określonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 4. W pasie przebiegu ustala się: 1) przebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną, stanowiącą pas o stałej szerokości 12,0 m - po 6,0 m na stronę od osi gazociągu 2) pas monta?owy wzdłu? przebiegu gazociągu, o szerokościach 1,0÷10,0 m, po obu stronach strefy kontrolowanej, określonych w ustaleniach szczegółowych. 5. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 1) tereny rolne z przebiegiem gazociągu ? R/G; 2) tereny lasów z przebiegiem gazociągu ? ZL/G; 3) rzeki z przebiegiem gazociągu ? W/G; 4) tereny komunikacji drogowej z przebiegiem gazociągu: a) drogi publiczne ekspresowe ? KDE,

2

b) drogi publiczne klasy głównej ? KDG, c) drogi publiczne klasy zbiorczej ? KDZ, d) drogi publiczne klasy lokalnej ? KDL, e) drogi publiczne klasy dojazdowej ? KDD; 5) na terenach rolnych występują wydzielenia wewnętrzne oznaczone symbolem KDW, stanowiące tereny dróg wewnętrznych obsługujących tereny rolnicze, których przekroczenie gazociągiem mo?e wymagać zastosowania zabezpieczeń przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów. 6. Strefę kontrolowaną ustala się obszarem uprawnień operatora sieci do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, dla której zasady u?ytkowania ustalone są przepisami odrębnymi właściwego rozporządzenia. 7. W strefie kontrolowanej dopuszcza się realizacje zespołów zaporowo-upustowych. 8. Strefę kontrolowaną i pas monta?owy w okresie realizacji inwestycji przeznacza się na: wykop, hałdę gruntu, pas komunikacyjny, miejsce składowanie rur i sprzętu. 9. Ze względu na przejścia gazociągu przez istniejący podstawowy układ komunikacji drogowej i tereny kolejowe (w tym nie objęte ustaleniami planu tereny zamknięte), ustala się realizację gazociągu metodą bezwykopową na odcinkach określonych w ustaleniach szczegółowych.

10. W uzasadnionych przypadkach, przekroczenia dróg nieutwardzonych klasy zbiorczej - ?Z? i ni?szej dopuszcza się metodą wykopów otwartych, w sposób ustalony przy współdziałaniu z właściwym zarządcą drogi. 11. Po zrealizowaniu inwestycji nale?y: 1) teren strefy kontrolowanej na gruntach rolnych przywrócić do stanu dotychczasowego, z warunkami o których mowa w ust. 6; 2) pas monta?owy na gruntach rolnych przywrócić do stanu dotychczasowego; 3) teren o szerokości po 2,0 m od osi gazociągu na gruntach leśnych trwale wylesiony; 4) część terenu w strefie kontrolowanej, poza określonym w pkt 3, i pas monta?owy na gruntach leśnych zalesić zgodnie z planem urządzenia lasu. 12. Wzdłu? gazociągu dopuszcza się przebieg kabla światłowodowego dla jego obsługi oraz lokalizację innych uzupełniających urządzeń infrastruktury, wynikających z technicznych warunków realizacji i eksploatacji sieci gazowej. 13. Na powierzchni terenu objętego planem ustala się trwałe oznakowanie trasy gazociągu, lokalizowane poza jezdniami. 14. W strefie kontrolowanej dopuszcza się prowadzenie ście?ek rowerowych i szlaków pieszych oraz dróg przeciwpo?arowych. 15. Na terenie pasa monta?owego obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych dla gazociągu istniejącego. § 4. Ustala się zasady ochrony środowiska. 1. Ze względu na poło?enie części terenu objętego planem w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLB 320012 ?Puszcza Goleniowska? oraz w strefie faunistycznej, których celem jest ochrona populacji dziko występujących ptaków i zwierząt oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie, zabronione są działania mogące w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, a tak?e w istotny sposób mogą wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których obszary te zostały wyznaczone. 2. Na terenach poło?onych w obszarze ochrony ?Natura 2000? planowane przedsięwzięcia wymają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 3. Przejście przez rzekę Krępa, rzekę Wiśniówka oraz rzekę Wisełka ustala się metodą bezwykopową pod dnem rzeki, bez naruszania osadów dennych. 4. Podziemny przebieg gazociągu, nie powodujący wpływu na Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym jego część jest poło?ona. 5. Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 6. W czasie realizacji inwestycji obowiązuje: 1) wierzchnią warstwę gruntu, a szczególnie warstwę orno-próchniczną, zdjąć i zgromadzić wzdłu? jednego boku wykopu, a po uło?eniu gazociągu w tej samej kolejności odtworzyć profil glebowy;

3

2) realizacja przepustów umo?liwiających migrację małych zwierząt oraz zabezpieczenia wykopu przez wpadaniem do niego tych zwierząt; 3) rolnicze zagospodarowanie nadmiaru osadów organicznych z terenów bagiennych; 4) na terenach leśnych zagospodarowanie terenu określone przy współdziałaniu z właściwą jednostką zarządzającą lasem. § 5. Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Na terenach objętych strefą ?W III? ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujętych ewidencji słu?by konserwatorskiej, obowiązuje: 1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; 2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami dotyczącymi ochrony zabytków. § 6. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej. 1. Obsługa komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji z istniejących na obszarze opracowania dróg oraz z wykorzystaniem stref kontrolowanych i pasa monta?owego. 2. Obsługa komunikacyjna w trakcie eksploatacji, związana z bie?ącym monitoringiem, przez teren udostępnionej strefy kontrolowanej. § 7. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. W przypadkach istniejących i projektowanych na trasie przebiegu gazociągu linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych linii i sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, ustala się konieczność opracowania projektów dotyczących eliminacji wzajemnych kolizji. § 8. Ustala się zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych. 1. Sposób posadowienia gazociągu do ustalenia po przeprowadzeniu badań geologiczno-in?ynierskich podło?a gruntowego. 2. Ze względu na częściowy przebieg gazociągu na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Stargard-Goleniów obowiązuje zachowanie rygorów zapobiegających zanieczyszczeniom gruntu i wód. 3. Na terenie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych - ujęcia wody Krępsko oraz ujęcia wody przy ul.

Rybackiej w Goleniowie obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych, 1) zakaz prowadzenia robót ziemnych na terenie strefy ujęcia wody Krępsko - przebieg gazociągu przez teren nale?y wykonać metodą bezwykopową; 2) zakaz realizacji inwestycji i działań ustalonych w przepisach odrębnych dotyczących tych stref. 4. W zakresie przejścia gazociągu przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych ustala się: 1) opracowanie projektu przejścia przez tereny zmeliorowane przy współdziałaniu z właściwym organem do spraw melioracji i urządzeń wodnych; 2) po zakończeniu budowy systemy te nale?y doprowadzić do stanu ustalonego w projekcie; 3) odcinki gazociągu realizowane w gruntach nawodnionych i niestabilnych winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się; 4) w przypadku uszkodzenia znajdującej się na obszarze planu sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót, Inwestor jest zobowiązany do poinformowania organu właściwego do spraw meliorację i urządzenia wodnych, jak równie? do uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci drenarskiej zapewniającej zachowanie dotychczasowych warunków wodnych na terenach rolnych. 5. Na terenie zalewowym konieczność uwzględnienia ewentualnych skutków wysokiego poziomu wody. 6. W przypadku zbli?enia gazociągu lub skrzy?owania z liniami elektroenergetycznymi najwy?szych, wysokich i średnich napięć obowiązują zasady ustalone w przepisach odrębnych. § 9. Ustalenia zasad podziału terenu. 1. Na terenie objętym planem nie ustala się obowiązku podziałów i scaleń gruntów, z wyjątkiem wydzielenia terenów komunikacji oznaczonych symbolami 026 KDG i 027 KDD. 2. Dopuszcza się wydzielenia działek z przebiegiem gazociągu w pasach o szerokości 4,0÷12,0 m, z wyjątkiem przebiegów przez drogi, oraz scalenia w liniach wyznaczających strefę kontrolowaną.

4

Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 10. Dla terenów elementarnych określonych na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Ustalenia dla terenu o symbolu a) b) c) a) b) c) z a) b)

1 R/G

- powierzchnia 3,2468 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8, część terenu (patrz rysunek planu) poło?ona na obszarze zalewowym ? obowiązują ustalenia wg § 8.

2.

Ustalenia dla terenu o symbolu

2 ZL/G

- powierzchnia 0,1256 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; a) teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu.

3.

Ustalenia dla terenu o symbolu a) b) c) a)

3 R/G

- powierzchnia 1,5674 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu, z na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

4.

Ustalenia dla terenu o symbolu a) b) c) a) b) c)

01 KDD

- powierzchnia 0,0392 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; uwzględnić mo?liwość zabezpieczenia gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu.

5.

Ustalenia dla terenu o symbolu

4 R/G

- powierzchnia 0,6856 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 3,0÷10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 5 W/G;

5

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

a) teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu. d) realizacja inwestycji bez ingerencji w strefie brzegowej rzeki na terenie 5 W/G.

6.

Ustalenia dla terenu o symbolu

5 W/G

- powierzchnia 0,0202 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

rzeka Krępa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) przejście gazociągu pod dnem rzeki metodą bezwykopową ? patrz § 4; a) teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu, d) korytarz ekologiczny ? realizacja inwestycji bez ingerencji w strefie brzegowej.

7.

Ustalenia dla terenu o symbolu a) b) c) a)

6 ZL/G

- powierzchnia 0,1138 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 3,0 m po obu stronach osi gazociągu, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 5 W/G; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu, d) realizacja inwestycji bez ingerencji w strefie brzegowej rzeki na terenie 5 W/G.

8.

Ustalenia dla terenu o symbolu a) b) a) b) c) z a) b)

7 R/G

- powierzchnia 1,7077 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 3,0÷10,0 m - wg rysunku planu, teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8, istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

9.

Ustalenia dla terenu o symbolu

02 KDD

- powierzchnia 0,0430 ha

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić mo?liwość zabezpieczenia gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów; a) teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4, b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu.

10. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony

8 R/G

- powierzchnia 2,1766 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, a) teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4,

6

środowiska 4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

b) teren poło?ony w strefie faunistycznej ? obowiązują ustalenia wg § 4, c) teren poło?ony na Obszarze Chronionego Krajobrazu; z na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

11. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

03 KDD

- powierzchnia 0,0798 ha

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska 12. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4.

9 R/G

a) b) c) a)

- powierzchnia 0,2120 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 04 KDZ; teren poło?ony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB 320012 Puszcza Goleniowska ? obowiązują ustalenia wg § 4; b) na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

04 KDZ

- powierzchnia 0,0571 ha

publiczna droga wojewódzka nr 112 klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizację gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

14. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

10 R/G

- powierzchnia 1,1154 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 04 KDZ.

15. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 16. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

11 ZL/G

- powierzchnia 0,3067 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 3,0 m.

05 KDD

- powierzchnia 0,0238 ha

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić mo?liwość zabezpieczenia gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

17. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

12 R/G

- powierzchnia 0,8119 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu. z na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

7

18. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

06 KDD

- powierzchnia 0,0408 ha

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

19. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) a)

13 R/G

- powierzchnia 2,6244 ha

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych

b)

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren ochrony pośredniej ujęcia wody i teren 07 KDZ; część przebiegu gazociągu (patrz rysunek planu) przez teren ochrony pośredniej ujęcia wody Krępsko ? obowiązują ustalenia wg § 8 - realizacja gazociągu metodą bezwykopową, istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

20. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

07 KDZ

- powierzchnia 0,0412 ha

publiczna droga powiatowa nr 0714Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizację gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość strefy monta?owej ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

21. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

14 ZL/G

- powierzchnia 1,1062 ha

3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 22. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d) z

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 2,0÷3,5 m - wg rysunku planu; na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 07 KDZ; na terenie istniejąca droga wewnętrzna obsługujące tereny rolnicze i leśne - patrz § 3; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5.

15 R/G

- powierzchnia 8,1253 ha

4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? do 4,0 i do 10,0 m - wg rysunku planu. na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 08 KDZ, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze i leśne - patrz § 3; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

23. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 24. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 25. Ustalenia dla terenu o symbolu

16 ZL/G

- powierzchnia 0,0463 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? jednostronna 3,0 m.

17 ZL/G

- powierzchnia 0,0960 ha

jednostronny pas monta?owy gazociągu wysokiego ciśnienia na gruntach leśnych; szerokość strefy monta?owej do 4,0 m - wg rysunku planu.

08 KDZ

- powierzchnia 0,0568 ha 8

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

publiczna droga powiatowa nr 0714Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizację gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

26. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d) e)

18 R/G

- powierzchnia 4,5429 ha

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 27. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 28. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 29. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d) 30. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego do 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, dopuszcza się wykorzystanie przylegającej drogi na potrzeby pasa monta?owego, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze i leśne - patrz § 3, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 08 KDZ; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

19 ZL/G

- powierzchnia 0,0167 ha

jednostronna strefa kontrolowana i jednostronny pas monta?owy gazociągu wysokiego ciśnienia na gruntach leśnych; a) szerokość strefy kontrolowanej ? do 6,0 m - wg rysunku planu, b) szerokość strefy monta?owej ? do 3,0 m - wg rysunku planu.

20 ZL/G

- powierzchnia 0,0629 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego do 3,0 m - wg rysunku planu.

09 KDZ

- powierzchnia 0,0403 ha

publiczna droga powiatowa nr 0742Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów; dopuszcza się realizację przejścia metodą bezwykopową, szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 m - wg rysunku planu.

21 R/G

- powierzchnia 0,2251 ha

2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 31. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

a) grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; b) dopuszcza się rozbudowę węzła dróg krajowych nr 3 i nr 6 istniejącego na terenie 010 KDE; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu w rurze osłonowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 3,0 m, d) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 010 KDE; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

010 KDE

- powierzchnia 0,6322 ha

węzeł dróg krajowych nr 3 i nr 6 klas ekspresowych z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu w rurze osłonowej - zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, realizacja metodą bezwykopową na przebiegu pod jezdniami, - poza istniejącymi jezdniami dopuszcza się realizację metodą wykopu otwartego c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu. 9

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 32. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

przebieg istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV do zachowania ? obowiązują ustalenia wg § 8.

22 R/G

- powierzchnia 1,9613 ha

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 33. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 010 KDE i 011 KDZ; przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

011 KDZ

- powierzchnia 0,0661 ha

publiczna droga powiatowa nr 0712Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu w rurze osłonowej - zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, realizacja metodą bezwykopową, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

34. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

23 R/G

- powierzchnia 2,0444 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 011 KDZ; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5.

35. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

24 ZL/G

- powierzchnia 0,9595 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego do 3,0 m; c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 012 TZ.

36. Ustalenia dla terenu o symbolu teren zamknięty 37. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

012 TZ

- powierzchnia 0,0596 ha

25 ZL/G

- powierzchnia 0,0799 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 012 TZ, c) szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 m - wg rysunku planu.

38. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych

26 R/G

- powierzchnia 0,3179 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) dopuszcza się realizację przejścia przez kanał melioracyjny metodą bezwykopową, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; na terenie istniejące główne urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

10

39. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 40. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 41. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) a) b)

27 ZL/G

- powierzchnia 0,1157 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 m - wg rysunku planu.

28 R/G

- powierzchnia 1,3512 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8, istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV - obowiązują ustalenia wg § 8.

013 KDD

- powierzchnia 0,0299 ha

publiczna droga gminna klasy dojazdowej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

42. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

29 R/G

- powierzchnia 1,9792 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 014 KDZ.

43. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

014 KDZ

- powierzchnia 0,1032 ha

publiczna droga powiatowa klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

44. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

30 R/G

- powierzchnia 1,2200 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 014 KDZ.

45. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

015 KDD

- powierzchnia 0,0380 ha

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

46. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

31 R/G

- powierzchnia 1,2248 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3;

11

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 47. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

a) teren ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody ? obowiązują ustalenia 8, b) na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

wg §

016 KDD

- powierzchnia 0,0334 ha

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 48. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów; droga na terenie ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody ? obowiązują ustalenia wg § 8.

32 R/G

- powierzchnia 1,0362 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; a) cześć terenu (patrz rysunek planu) na terenie ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody ? obowiązują ustalenia wg § 8, b) przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV oraz 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8, c) na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

49. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

017 KDD

- powierzchnia 0,0483 ha

gminna droga publiczna klasy dojazdowej z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia; a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15, 0 m, b) przekrój poprzeczny: - jedna jezdnia o szerokości 5,0 m, - pobocza wg obowiązującego normatywu, c) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, d) projektowany podziemny przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, - szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; e) realizacja projektowanego gazociągu w rurze osłonowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, f ) poza pasem drogowym dopuszcza się inne sieci infrastruktury technicznej, w odległościach zgonie z odrębnymi przepisami; odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo, poprzez projektowane rowy drogowe do istniejących naturalnych odbiorników; wyloty wyposa?yć w urządzenia podczyszczające (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

50. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b)

018 KDG

- powierzchnia 0,0870 ha

c) d) e)

f)

wojewódzka droga publiczna klasy głównej - projektowane wschodnie drogowe obejście m. Goleniowa z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia; szerokość w liniach rozgraniczających - 27, 0 m, przekrój poprzeczny: - jedna jezdnia - 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m ka?dy, - pobocza wg obowiązującego normatywu, - jednostronnie ście?ka rowerowa dwukierunkowa, wymagana nośność nawierzchni jezdni głównej - 100 kN/oś, istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, projektowany podziemny przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, - szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, realizacja projektowanego gazociągu w rurze osłonowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, 12

3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

4) zasady podziału scalania terenu

i

g) poza pasem drogowym dopuszcza się inne sieci infrastruktury technicznej, w odległościach zgonie z odrębnymi przepisami, h) obustronne szpalery całorocznej zieleni izolacyjnej, nie kolidujące z przebiegiem sieci gazowych; odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo, poprzez projektowane rowy drogowe do istniejących naturalnych odbiorników; wyloty wyposa?yć w urządzenia podczyszczające (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. wydzielenie terenu wg rysunku planu.

51. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

33 R/G

- powierzchnia 0,3926 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 019 KDZ.

52. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

019 KDZ

- powierzchnia 0,0536 ha

publiczna droga powiatowa nr 0713Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

53. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

34 R/G

- powierzchnia 1,4263 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejąca droga wewnętrzna - patrz § 3 na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 019 KDZ.

54. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

35 ZL/G

- powierzchnia 0,1750 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 m - wg rysunku planu. c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 019 KDZ.

55. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

020 KDZ

- powierzchnia 0,0485 ha

powiatowa droga publiczna nr 0713Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

56. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d) z a) b)

36 R/G

- powierzchnia 2,0001 ha

4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 020 KDZ i 021 KDZ; na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3. na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8; istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

57. Ustalenia dla terenu o symbolu

021 KDZ

- powierzchnia 0,0535 ha

13

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

publiczna droga powiatowa nr 0713Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0÷10,0 m - wg rysunku planu.

58. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 59. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

37 R/G

- powierzchnia 0,7568 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 021 KDZ; istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

022 KDD

- powierzchnia 0,0328 ha

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

60. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

38 R/G

- powierzchnia 2,8222 ha

3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 4) ustalenia wynikające przepisów odrębnych

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejąca droga wewnętrzna obsługująca tereny rolnicze - patrz § 3, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 023 TZ; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

z

61. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 62. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

39 ZL/G

- powierzchnia 0,0149 ha

jednostronna strefa kontrolowana i monta?owa gazociągu wysokiego ciśnienia na gruntach leśnych; szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 m - wg rysunku planu.

40 ZL/G

- powierzchnia 0,0790 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? do 3,0 i do 4,0 m - wg rysunku planu. c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 023 TZ;

63. Ustalenia dla terenu o symbolu teren zamknięty. 64. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

023 TZ

- powierzchnia 0,1587 ha

41 ZL/G

- powierzchnia 0,2057 ha

grunty leśne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość strefy kontrolowanej ? do 6,0 m po obu stronach osi gazociągu, szerokość pasa monta?owego ? 3,0 m; na terenie realizacja przewiertu związanego z przejściem przez teren 023 TZ.

14

65. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

42 R/G

- powierzchnia 5,2759 ha

3) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 66. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? do 4,0 i do 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3, na terenie realizacja przewiertu związanego z przejściem przez teren 024 KDZ; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

024 KDZ

- powierzchnia 0,0581 ha

publiczna droga wojewódzka nr 140 klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizację gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

67. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu a) b) c) d)

43 R/G

- powierzchnia 3,4243 ha

3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 68. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu, na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową związaną z przejściem przez teren 024 KDZ; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5.

44 R/G

- powierzchnia 1,1094 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia: - odcinek wejściowy gazociągu Świnoujście ? Szczecin do tłoczni gazu, - odcinek wyjściowy z tłoczni gazu gazociągu Szczecin - Lwówek; a) podziemny przebieg gazociągów wyznaczony osiami przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m poza zewnętrzną strefą kontrolowaną - wg rysunku planu, c) na terenie istniejąca droga wewnętrzna obsługująca tereny rolnicze - patrz § 3; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5. istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 69. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 70. Ustalenia dla terenu o symbolu

45 R/G

- powierzchnia 0,5190 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 46 W/G; części terenu (patrz rysunek planu) objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? obowiązują ustalenia wg § 5. na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8.

46 W/G

- powierzchnia 0,0208 ha

15

1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska 71. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

rzeka Wiśniówka z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) przejście gazociągu pod dnem rzeki metodą bezwykopową ? patrz § 4; korytarz ekologiczny ? realizacja inwestycji bez ingerencji w strefie brzegowej.

47 R/G

a) b) c) d) a) b)

- powierzchnia 7,0755 ha

4) zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych 72. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) Przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; na terenie istniejące drogi wewnętrzne obsługujące tereny rolnicze - patrz § 3, na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 46 W/G; na terenie istniejące urządzenia melioracyjne ? obowiązują ustalenia wg § 8, istniejący przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? obowiązują ustalenia wg § 8.

025 KDD

- powierzchnia 0,0616 ha

publiczna gminna droga dojazdowa z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) uwzględnić zabezpieczenie gazociągu przed ewentualnymi uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów.

73. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) Przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

48 R/G

- powierzchnia 0,5001 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 026 KDZ i 027 KK.

74. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

026 KDZ

- powierzchnia 0,0428 ha

publiczna droga powiatowa nr 0711Z klasy zbiorczej z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

75. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

027 KK

- powierzchnia 0,0663 ha

tereny kolejowe z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) realizacja gazociągu metodą bezwykopową w rurze osłonowej na całej długości przebiegu, zgodnie z odrębnymi przepisami i normami, c) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu.

76. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) Przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy i zagospodarowanie terenu

49 R/G

- powierzchnia 2,3175 ha

grunty rolne z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) podziemny przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu, b) szerokość pasa monta?owego ? 4,0 i 10,0 m - wg rysunku planu; c) na terenie realizacja przejścia metodą bezwykopową przez teren 026 KDZ i 027 KK oraz 48 WG.

77. Ustalenia dla terenu o symbolu 1) przeznaczenie terenu 2) zasady zabudowy

50 W/G

- powierzchnia 0,0215 ha

rzeka Wisełka z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia; a) przebieg gazociągu wyznaczony osią przebiegu - wg rysunku planu,

16

i zagospodarowanie terenu 3) ustalenia w zakresie ochrony środowiska

b) przejście gazociągu pod dnem rzeki metodą bezwykopową ? obowiązują ustalenia wg § 4; korytarz ekologiczny ? realizacja inwestycji bez ingerencji w strefie brzegowej.

Rozdział 3 Postanowienia końcowe § 11. 1. Zmienia się przeznaczenie 2,383 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne, za zgodą ZS-W-2120/64/2009 Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2009 r., w tym: 1) 0,357 ha do trwałego wyłączenia z produkcji leśnej; 2) 2,026 ha do czasowego wyłączenia z produkcji leśnej na czas budowy gazociągu. 2. Zmienia się przeznaczenie 0,245 ha gruntów leśnych nie będących własnością Skarbu Państwa na cele nieleśne, za zgodą WRiOŚ-IV-EN-6140-39/08 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2009 r., w tym: 1) 0,039 ha do trwałego wyłączenia z produkcji leśnej; 2) 0,206 ha do czasowego wyłączenia z produkcji leśnej na czas budowy gazociągu. § 12. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego przebiegu drogi (wschodnie drogowe obejście miasta Goleniowa) i węzła komunikacyjnego ?śółwia Błoć? na terenie Gminy Goleniów, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/300/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 86, poz. 1599) w części dotyczącej terenu objętego niniejszą uchwałą. § 13. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.536

  uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy Rymań z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty ? Koszalin w obszarze Gminy Rymań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2339

  uchwała Nr Nr XII/85/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Warszkowo, gmina Sławno, dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3378

  uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, terenu położonego w GminieUstrzyki Dolne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2338

  uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3725

  uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Sanok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1629

  uchwała nr XXXI/403/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1628

  uchwała nr XXXI/400/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1627

  uchwała nr XXX/388/09 Rady Miasta I Gminy Goleniów z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1626

  uchwała nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokośći wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1625

  uchwała nr XXX/207/09 Rady Miasta I Gminy Barwice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru i ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach etapu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Barwice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.