Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1632

Tytuł:

uchwała nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 1632
Hasła:nauczyciele,szkoły

Uchwała Nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 10, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 54 poz. 420) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz .1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1 i Nr 56, poz. 458)

Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XVL/548/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (W) ustala się według wzoru:

W=

x 1 + x 2 + ... + x n x1 x 2 x + + ... + n y1 y 2 yn

gdzie: x1, x2...xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2...yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Goleniów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Henryk Zajko

Opracowała: WE Janina Mucek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1992

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.543

  uchwała nr XXVII/212/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1345

  uchwała nr XXX/201/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krempna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1631

  uchwała nr XXI/407/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1630

  uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1629

  uchwała nr XXXI/403/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1628

  uchwała nr XXXI/400/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1627

  uchwała nr XXX/388/09 Rady Miasta I Gminy Goleniów z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.