Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1633

Tytuł:

uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 1633
Hasła:nauczyciele,szkoły

UCHWAŁA Nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni?ek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 10, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 54 poz. 420) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz .1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1 i Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) ustawie ? rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 2) placówce ? rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów, 3) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce na podstawie ustawy, na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, 4) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placówki wymienionej w pkt 2, 5) Burmistrzu ? rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów. § 2. 1. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w placówkach obni?a się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ustawie, o liczbę godzin zajęć określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wielkość obni?ki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o której mowa w ust. 1, dotyczy równie? nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym ?e obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko. § 3. W uzasadnionych przypadkach mo?na zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, określonego w § 2, je?eli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. § 4. Traci moc Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zni?ek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. § 6. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Henryk Zajko

Opracowała: Janina Mucek ? WE

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Wielkość obni?ki obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć

1.

2.

3.

4.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego: 1) do 3 oddziałów 2) 4-5 oddziałów 3) 6 i więcej oddziałów Dyrektor szkoły (zespołu) ka?dego typu, liczącej: 1) 5-6 oddziałów 2) 7-8 oddziałów 3) 9-16 oddziałów 4) 17 i więcej oddziałów Wicedyrektor szkoły (zespołu) ka?dego typu, liczącej: 1) 9-16 oddziałów 2) 17-20 oddziałów 3) powy?ej 20 oddziałów Kierownik półinternatu, świetlicy szkolnej z do?ywianiem: 1) do 30 wychowanków 2) od 31 do 80 wychowanków 3) od 81 do 120 wychowanków 4) powy?ej 120 wychowanków

15 16 19 8 10 13 15 8 10 11 6 10 12 16
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1086

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących etat łączony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1632

  uchwała nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1631

  uchwała nr XXI/407/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1630

  uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1629

  uchwała nr XXXI/403/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1628

  uchwała nr XXXI/400/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg w Goleniowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.