Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1634

Tytuł:

uchwała nr XXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Moryniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 1634
Hasła:dotacje,azbest

UCHWAŁA Nr XXVII/242/2009 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 42, poz. 420) w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199, poz.1227), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Przyjmuje się następujący regulamin określający zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Moryń ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej?Regulaminem?. §2. Celem dofinansowania, o którym mowa w §1, jest pomoc dla osób fizycznych (wspólnot mieszkaniowych) w ponoszeniu kosztów wynikających z realizacji przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demonta?, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest- koszty kwalifikowane) z obiektów mieszkalnych, do których posiadają tytuł prawny, zlokalizowanych na terenie gminy Moryń, zwanych dalej ?zadaniem?. §3. 1. Dotacja nie dotyczy zadania w odniesieniu do nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.). 2. Dotacje na realizacje zadania przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu budowlanego. 3. Łączna kwota przyznanych w roku bud?etowym dotacji nie mo?e przekroczyć wysokości środków finansowych przewidzianych na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku. 4. Podstawą wypłaty środków jest przedło?enie faktur dokumentujących poniesienie 100% kosztów kwalifikowanych, karty przekazania odpadów, oświadczenia o zakończeniu robót związanych z usuwaniem azbestu z

nieruchomości, nie później ni? do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Rozdział II Zasady przyznawania dofinansowania §4. O dotację w wysokości do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych mogą się ubiegać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, mające tytuł prawny do obiektu budowlanego znajdującego się na terenie gminy Moryń, które zło?ą pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Moryniu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. §5. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zawartej pomiędzy gminą Moryń, a osobą realizującą zadanie zgodnie z odrębnymi przepisami. §7. Podmiot dotowany jest zobowiązany do zawarcia umowy na usuniecie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia i zezwolenia upowa?niające go do działania na terenie Gminy Moryń. §8. Środki finansowe w części objętej przyznaną dotacją, przekazywane będą przez Gminę Moryń bezpośrednio wykonawcy zadania, po przedstawieniu przez niego dokumentów określonych w § 3 ust. 4, w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. §9. Warunkiem udzielenia dotacji jest: 1. Usunięcie, transport i unieszkodliwienie elementów zawierających azbest stosowanych w budownictwie przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej rozszerzonej o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierających azbest na terenie gminy Moryń. 2. Dokonanie zgłoszenia (przed wykonaniem prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest) do Starostwa Powiatowego w Gryfinie , zgodnie z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego znakowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649); 3. Spełnienie wymogów formalnych: 1) zło?enie wniosku w Urzędzie Miejskim w Moryniu o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ze środków GFOSiGW wraz z oświadczeniem według wzorów określonych w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały; 2) zawarcie umowy z gminą Moryń, po przedstawieniu następujących dokumentów: a) dowodu to?samości ( do wglądu )

b) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego (oryginał do wglądu), c) oświadczenia wnioskodawcy, ?e obiekty, z których będzie usuwany azbest nie są wykorzystywane na cele związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), d) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, e) oryginału faktury VAT wystawionej przez uprawnionego przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie na odpowiednim składowisku odpadów zawierających azbest, (do wglądu) f) oryginału oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o zakończeniu robót związanych z usuwaniem azbestu, (do wglądu) g) oryginał karty przekazania odpadu, (do wglądu). §10. Kwotę dotacji ustala się na podstawie faktur za usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przetransportowanych na właściwe składowisko. §11. Ustala się, ?e wysokość dotacji wyniesie do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym ?e kwota dofinansowania nie mo?e przekroczyć 1500 zł. §12. Finansowanie zadania z udziałem środków GFOSiGW będzie uzale?nione od kolejności składanych kompletnych wniosków oraz od wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku bud?etowym . §13. Wnioski przyjmowane będą: w roku 2009 do dnia 30 listopada, w latach następnych do 31 marca danego roku. Rozdział III Postanowienia końcowe §14. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu nieruchomości której dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, zarówno przed jak i po wykonaniu prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest. §15. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1645

  uchwała nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1865

  uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1375

  uchwała Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.168

  uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawiarających azbest"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1633

  uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1632

  uchwała nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1631

  uchwała nr XXI/407/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1630

  uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1629

  uchwała nr XXXI/403/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.