Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Domaniów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Domaniów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 6 pozycja: 114
Hasła:place zabaw

UCHWAŁA RADY GMINY DOMA NIÓW NR XXIII/127/08 z dnia 14 listopada 2008 r . w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie G miny Domaniów Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach Gminy Domaniów. §2 1. Plac zabaw dla d zieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. 2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). 3. Za dzieci pozostawione na placu zabaw odpowi edzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Doln ośląskiego NK.II.0911-6/677/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3). 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgo dnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł: 1) zabrania się wchodzen ia na górne elementy konstrukcji u rządzeń zabawowych, szczególn ie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków, 2) zabrania się korzystania z huśtawek i kar uzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym mie jscu, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedy nczo, 3) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania się na stojąco, 4) z urządzeń wspinaczkowych (komin, ścianka) można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów, 5) z ur ządzeń mogą korzystać dzieci do lat 15. 5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych. 6. Zabrania się: 1) niszczen ia urządzeń zabawo wych, sportowych, ławeczek i innych elementów wyposażenia placu, 2) zaśmiecania terenu, 4) wprowadzania zwierząt, 4) jazdy na r owerze lub motorowerze, 5) niszczenia zieleni, 6) palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych. 7. Po godzinie 21.00 obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw. 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do G minnego Centrum Kultury i K ultury Fizycznej w Domaniowie. §3 Regulamin korzystania z placów zabaw podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ur zędu Gminy w Domaniowie i na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw. §4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY FRYDERYK BOCHENKIEWICZ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1713

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Czermin z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie gminy Czermin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.197.5473

  uchwała nr XXIX/220/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1667

  uchwała nr XVIII/244/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/299/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe"

 • DZ. URZ. 2010.19.339

  uchwała nr XXXIV/333/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Stegna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/244/08 Rady Miasta I Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XXVIII/36/08 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawna-Zdroju

 • uchwała nr XXVI/243/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniechowicach

 • uchwała nr XXVI/64/08 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • uchwała nr XXX/204/2008 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia na rok 2009 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.