Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1596

Tytuł:

uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Wiązowna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 61 pozycja: 1596
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr 285/XXXII/09 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 143, art. 144, art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się na terenie gminy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z obowiązku uczestnictwa właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w kosztach ich budowy. § 2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, o której mowa w § 1 w wysokości 15% różnicy wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem któregokolwiek z urządzeń infrastruktury technicznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. § 4. Traci moc uchwała nr 20/IV/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady: mgr inż. Magdalena Łukomska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.136.4085

  uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.2410

  uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 6 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/99/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/224/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.544

  uchwała nr XV/35/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1595

  uchwała nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w spawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych Gminy Wiązowna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1594

  uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wiązowna za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1593

  uchwała nr 272/XXXI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiązowna na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1592

  uchwała nr XXIX/376/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1591

  uchwała nr XXIX/375/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie przy ul. Władysława Broniewskiego 7

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.