Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/132/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Grębocice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 6 pozycja: 116
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY G RĘBOCICE NR XXXIII/132/2008 z dnia 20 listopada 2008 r . w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatr udnionych w szkołach i placówkach oświatowych pr owadzonych przez Gminę Grębocice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje. Określa się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice w brzmieniu: §1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość: 1) dodatku za wysługę lat, 2) dodatku motywacyjnego, 3) dodatku funkcyjnego, 4) dodatku za pracę w warunkach tr udnych i uciążliwych, 5) wynagr odzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, 6) nagr ód ze specjalnego funduszu nagród, 7) nauczycielskiego dodatek mieszkaniowego, 8) wynagr odzenia za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, 9) wynagr odzenia za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejsc owości w ramach zielonych szkół. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole ? należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę, dla której organem pr owadzącym jest Gmina Grębocice, 2) nauczycielach bez bliższego określenia ? rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, 3) dyrektor ze lub wicedyrektorze ? należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 4) roku szkolnym ? należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 5) klasie ? należy przez to rozumieć także oddział lub gr upę, 6) uczniu ? należy przez to rozumieć także wychowanka, 7) wójcie gminy ? należy przez to rozumieć Wójta G miny Grębocice, 8) organie prowadzącym ? należy pr zez to r ozumieć G minę Grębocice, 9) zakładowej organizacji związkowej ? organizacje związkowe działające w szkole. 3. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich szkół, dla której or ganem pr owadzącym jest Gmina Grębocice. §2 Dodatek za wysługę lat 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do stażu pracy, będącego podstawą ustalenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna grodzenia zasadniczego oraz wynagr odzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 3. Dodatek za wysługę lat pr zysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie pr awa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek chor ob y bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem r odziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Potwier dzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, określa: 1) nauczycielowi ? dyrektor szkoły, 2) dyrektor owi szkoły ? Wójt Gminy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/676/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3, ust. 4). §3 Dodatek motywacyjny 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku m otywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w ko nkur sach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 2) jakość świadczonej pracy oraz wykonywanie dodatkowych zadań lub zajęć, a w szczegól ności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego war sztatu pracy, d) dbałość o estetykę i sprawność powierz onych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe pr owadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i ter minowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dor obku zawodowego; 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w or ganizowaniu imprez i ur ocz ystości szkolnych, b) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, c) udział w komisjach przedmiotowych i innych, d) opiekowanie się samor ządem uczniowskim lub innymi or ganizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy ustal aniu wysokości dodatku motywacyjnego należy obok warunków wymienionych w ust. 1 uwzględniać zaangażowanie dyrektora w czynności wynikające z kier owania placówką, a w szczególności: 1) prawidłowość organizacji pracy placówki, 2) tworzenie atmosfery i war unków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników, 3) tworzenie atmosfery i war unków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy, 4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o polepszenie istniejącej bazy, 5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi placówce środkami budżetowymi, 6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie, 7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym, 8) sprawność or ganizacyjna i menedżerska w nawiązywaniu współpracy z r óżnymi środowiskami lokalnymi, 9) poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność, 10) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników placówki, 11) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki, i higieny pracy

12) terminowość i rzetelność wykonywania powi erzonych zadań. 13) prawidłowość współpracy z samor ządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły stanowią 6% planowanej kwoty na wynagr odzenia zasadnicze ogółu nauczycieli z atrudnionych w danej szkole w danym roku budżetowym. 4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okr eślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o któr ych mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły. 7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły oraz okres jego przyznania ustala Wójt Gminy, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 2. 8. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole lub placówce przyznanie dodatku motywacyjn ego może nastąpić po upływie okresu umożliwi ającego ocenę osiąganych wyników w pracy. .9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyre ktor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat. 10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 11. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany jest na piśmie. §4 Dodatek funkcyjny 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w zależności od ilości oddziałów w szkole: dyrektor wicedyrektor szkoły szkoły 1) do 6 oddziałów 40?80% 2) od 7 do 8 oddziałów 50?90% 40?80% 3) od 9 i więcej oddziałów 60?100% 50?90% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczyci elom, którym powierzono obowiązki kier ownicze w zastępstwie. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając: typ szkoły, wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, śr odowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 1) dla dyrektora szkoły Wójt G miny, 2) dla wicedyrektora szkoły dyrektor szkoły. 4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy ? w wysokości 8%, 2) funkcję doradcy metodycznego ? w wysokości 5%, 3) funkcję nauczyciela konsultanta ? w wysokości 5%, 4) funkcję opiekuna stażu ? w wysokości 2%, średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 5. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 4, pr zyznaje dyrektor szkoły. 6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2, 4, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla porat owania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagr odzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt órym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia. 7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 4. 8. W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy w dwóch klasach (oddziałach) lub opiekuna stażu więcej niż z jednym nauczycielem dodatki prz yznawane są w wysokości ustalonej w ust. 4 o ddzielnie za każde wychowawstwo oraz opiekuna stażu. 9. O przyznaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany jest na piśmie.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/676/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 3 we fragmencie ?wyniki pracy szkoły?, ust. 6). §5 Dodatek za war unki pracy 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za waru nki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych dla zdrowia war unkach. 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od: 1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliw ości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć, 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w war unkach, o których mowa w ust. 1. 3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora ? Wójt Gminy. 4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynk owego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Doln ośląskiego NK.II.0911-4/676/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 4). 5. Dodatek za trudne war unki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych war unkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu. 7. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne war unki pracy w następujących wysok ościach: 1) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą przepracow aną w tych klasach godzinę nauczania, 2) nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze ? 10% wynagrodzenia zasadniczego, 3) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w klasach lub grupach specjalnych, zor ganiz owanych w szkole ? 15% wynagrodzenia zasa dniczego, 4) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia obowiązkowe wg szkolnego planu nauczania w klasach lub gr upach, w których przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego ? 10% wynagrodzenia zasadniczego, 5) nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego ? 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek, o którym mowa w pkt 3?4, przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w tr udnych warunkach pozostają do obowiązującego w ymiar u godzin. 8. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej za trudne warunki pracy zwiększony o 5% wynagr odzenia zasadniczego. §6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiar owe i godziny doraźnych zastępstw 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat kiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiar u g odzin, ustalonego dla r odzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1. 3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę d oraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) pr zez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub real izowanego wymiar u godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co na jmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 6. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowią zkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a ustawy Karta Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/676/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 5, ust. 6). §7 Nagr ody ze specjalnego funduszu nagr ód 1. Tworzy się specjalny fundusz nagr ód dla nauczycieli w wysokości 2,0% planowanych rocznych wynagr odzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagr ód organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się: 1) 40% środków na nagr ody organu pr owadzącego zwane nagr odą Wójta G miny, 2) 60% środków na nagr ody Dyrektora Szkoły. 3. Nagr oda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 4. Wysokość nagr ody Dyrektora Szkoły nie może przekraczać wysokości Nagrody Wójta Gminy. 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje dyrektor szkoły ? dla nauczyciela zatrudnionego w tej szkole. 6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, o których mowa w ust. 5, składa się w sekretariacie Urz ędu Gminy w Grębocicach w terminie do dnia 1 paździer nika każdego roku. 7. Nagr oda, o kt órej mowa w ust. 2 pkt 1, może być przyznana nauczycielowi, któr y posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów: 1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier dzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych w szkole; 2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach szczebla co najmniej powiat owego; 3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej; 4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową; 5) przygotowuje oraz organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne; 6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole or ganizując wycieczki umożliwiające uczniom udział w życiu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-turystyczne; 7) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów lub wychowanków; 8) organizuje i r ozwija formy współpracy i współdziałania rodziców w życiu szkoły; 9) organizuje i rozwija formy współ pracy szkoły z organizacjami, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania; 10) wspiera działalność szkolnych or ganizacji uczniowskich lub młodzieżowych podejmując opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje k orzystne rezultaty w or ganizowaniu samorządności uczniowskiej; 11) dba o pozytywny wizer unek placówki i pr omuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do nagr ody powinni spełniać-co najmniej trzy kryteria wymienione w ust. 7 oraz kryteria w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności: 1) prawidłowo or ganizuje pracę placówki tw orząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników oraz systematycznie nadz oruje pracę wszystkich organów działających w placówce; 2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i zewnętrznej oceny pracy placówki; 3) ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenia istniejącej bazy; 4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi; 5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł i optymalnie nimi dysponuje; 6) dba o pozytywny wizer unek placówki i pr omuje jej osiągnięcia na zewnątrz; 7) posiada wymierne efekty or ganizacyjne i menedżerskie we współpracy z r óżnymi środowiskami lokalnymi. 9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę Wójta G miny, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych. 10. Nagr odę Wójta G miny wypłaca szkoła zatrudniająca nagr odzonego nauc zyciela. 11. Dyrektor szkoły może przyznać nagr odę naucz ycielowi po przepracowaniu przez niego w danej placówce co najmniej 1 roku, który spełnia minimum 8 z następujących kryteriów: 1) osiąga bar dzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych ogólnopolskich olimpiad prze dmiotowych, zajęciem

2) 3) 4) 5) 6)

przez uczniów I?III miejsca w konkur sach, zawodach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, wdraża nowator skie metody nauczania, posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, przygotowuje i wzorowo organizuje ur oczyst ości szkolne lub środowiskowe, prowadzi znaczącą działalność wychowa wczą w klasie lub szkole przez organizowanie, wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

7) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wych owankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 8) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 9) organizuje współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami oraz r odzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 10) rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 11) doskonali się zawodowo, 12) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, 13) wzorowo wypełnia zadania wynikające z powier zonych funkcji, 14) aktywnie uczestniczy w tworzeniu i aktywizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. 12. Nauczyciel, któremu przyznano nagr odę umieszcza się w jego aktach osobowych. Dyrekt ora szkoły, otrzymuje §8 Dodatek mieszkaniowy 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązk owego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkani owy. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie ? 4%, 2) przy dwóch osobach w r odzinie ? 5%, 3) przy trzech osobach w rodzinie ? 6%, 4) przy czterech i więcej osobach w r odzinie ? 7%, średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 3. Do członków r odziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wni osek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektor owi ? Wójt G miny. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okr esach: 1) nieświadczenia pracy, za które pr zysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku społecznego, 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta, 4) korzystania z urlopu wychowawczego. §9 Inne składniki wynagrodzenia 1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe: dyplom, którego odpis

2.

3.

4. 5.

1) za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej oraz w gimnazjum w wysokości 6% miesięcznie ? średniego wynagr odzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 2) za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach ziel onych szkół ? jak za 10 godzin ponadwymiar owych tygodniowo. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911 -4/676/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 pkt 2). Wynagrodzenie przewidziane za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 1, przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiar u godzin nauczyciela danej szkoły. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to w ypłaca się za okresy wykonywania zajęć. W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodz enie z tego tytułu pr oporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych pr zypadających w okresie przepracowanym. § 10 Postanowienia końcowe

Traci moc uchwała: Rady Gminy Grębocice nr XI X/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatr udnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. § 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym W ojewództwa Dolnośląskiego PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MARIAN WÓJCIKOWSKI

Załącznik do uchwał y Rady Gminy Grębocice nr XXXIII/132/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. (poz. 116)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/203/2009 Rady Gminy Grębocice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/169/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 17 kwietnia 2009r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

 • DZ. URZ. 2010.81.623

  uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.453

  uchwała nr 431/XXXII/2009 Rady Miasta Lubaczów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

 • DZ. URZ. 2009.34.515

  uchwała nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6242

  uchwała nr XXIX/233/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/129/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich

 • uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Domaniów

 • uchwała nr XXXIV/244/08 Rady Miasta I Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XXVIII/36/08 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawna-Zdroju

 • uchwała nr XXVI/243/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniechowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.