Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/123/2008 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Jeżów Sudecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 6 pozycja: 118
Hasła:inkaso i pobór podatków

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI NR XXI/123/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 gr udnia 2006 r. w sprawie poboru w dr odze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 W uchwale Rady G miny Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego r olników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych, w § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3 Na inkasentów w sołectwach: Janówek, Jeżów S udecki, Dziwiszów, Płoszczyna, Siedlęcin, Wrzeszczyn wyznacza się sołtysów, natomiast w sołectwach: ? Czernica ? wyznacza się pa na Janusza Rozuma, ? Chrośnica ? wyznacza się panią Stanisławę Ślepecką?. §2 Traci moc uchwała Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XV/83/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego r olników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ARTUR SMOLA REK
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1660

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, i opłat lokalnych, ustalenia inkasntów oraz zasad wynagradzania za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.790

  uchwała nr V/67/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/137/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 • uchwała nr XXXIII/132/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

 • uchwała nr XXIII/129/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich

 • uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Domaniów

 • uchwała nr XXXIV/244/08 Rady Miasta I Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.