Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1726

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-06
Organ wydający:Rada Miejska w Zwoleniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 64 pozycja: 1726
Hasła:fundusze

36 UCHWAŁA Nr XXXIV/272/2009 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Zwolenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej:

Mateusz Sałbut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych

Lp. I. II. 1. 2. 3. III. 1. Wydatki Wydatki bieżące § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe-inwentaryzacja drzewostanu, prace porządkowej koncepcja zagospodarowania parku w Stykowicach Górnych. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, nasadzanie drzewek i krzewów § 4300 - zakup usług pozostałych w tym między innymi: opracowanie programu usuwania azbestu 2. Wydatki majątkowe § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych- dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Stan środków obrotowych na koniec roku 30 000 409 000 109 000 0 0 13 000 409 000 109 000 13 000 Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody § 0690 - wpływy i różnych opłat Plan na 2009 rok 330 000 80 000 80 000 Zmiana Plan na 2009 rok po zmianach 330 000 80 000 80 000

30 000

79 000

-13 000

66 000

300 000 300 000 1 000

300 000 300 000 1 000

IV.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Mateusz Sałbut
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1828

  uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.829

  uchwała nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5338

  uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5164

  uchwała nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2268

  uchwała nr XXV/220/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1725

  uchwała nr XXXIV/270/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze spożyciem w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1724

  uchwała nr XXX/370/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyłączenia się użytkowników do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Kozienice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1723

  uchwała nr XXX/369/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie liczby punktów, zasad usytuowania oraz warunków uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozienice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1722

  uchwała nr XXX/362/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1721

  uchwała nr LII/1585/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.