Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1959

Tytuł:

uchwała nr XXVII/310/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Gminy Kołbaskowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1959
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXVII/310/09 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 14 września 2009 roku

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413) uchwala się, co następuje: DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§1.1. W związku z Uchwałą Nr XII/141/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 1 lutego 2008r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności przyjętych ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo, zwany dalej planem. 2. Granice planu obejmują teren działek poło?onych nad Odrą Zachodnią o nr 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 i 16dr oraz teren części działki nr 6/3. Cały teren pokazany jest na rysunku planu oraz na wyrysie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXIII/434/06 z 12 czerwca 2006 roku. Granice planu mają następujący przebieg: - od strony północnej ? granica obrębu i jednocześnie granica działki cieku wodnego nr 105W i działki leśnej nr 432 w obrębie Kamieniec, - od strony zachodniej ? granica obrębu i jednocześnie granica działek leśnych nr 434 i 436 w obrębie Kamieniec, przedłu?enie granicy w kierunku południowym oraz granica działki drogi śródpolnej nr 8/1 w obrębie Pargowo, - od strony południowej ? linia pozioma, prostopadła do brzegu Odry Zachodniej - na przedłu?eniu północnej granicy działki leśnej nr 438 w obrębie Pargowo, - od strony wschodniej ? linia brzegowa rzeki Odry Zachodniej tj. granica działki nr 7/2Wp stanowiącej wody powierzchniowe Odry Zachodniej. 3. Przedmiotem planu są tereny łąk i nieu?ytków przeznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo na cele zalesienia. Łączna powierzchnia terenów objętych planem wynosi 47,238 ha. 4. Integralną częścią planu są: 1) załącznik nr 1 zawierający rysunek planu w skali 1: 5000; 2) załącznik nr 2 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo; 3) załącznik nr 3 zawierający określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu; 1

4) załącznik nr 4 zawierający określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale?ących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania. §2.1. Definicje pojęć i sformułowania terminów u?ywane w planie nale?y rozumieć jako to?same z pojęciami i sformułowaniami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tak?e w przepisach odrębnych lub szczególnych, w szczególności - w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o ochronie środowiska, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ? z uwzględnieniem bie?ących nowelizacji ww. aktów prawnych. 2. Ilekroć w planie u?ywa się innych pojęć, takich jak: 1) plan ochrony obszaru Natura 2000 ? nale?y przez to rozumieć dokument ustanawiany przez właściwy organ ochrony przyrody, zawierający m.in. opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków objętych ochroną oraz wykaz zadań ochronnych z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres ich realizacji; 2) ogrodzenie monolityczne - nale?y przez to rozumieć ogrodzenie stanowiące szczelną, trwale związaną z gruntem przegrodę uniemo?liwiającą przemieszczanie się zwierząt, ogląd terenu czy swobodne przepływy mas powietrza; 3) uproszczony plan urządzania lasu - nale?y przez to rozumieć plan opracowany na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; 4) strefa W I pełnej ochrony stanowisk archeologicznych - grodzisko - nale?y przez to rozumieć obszar występowania stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury, na którym zakazuje się prowadzenia wszelkich prac ziemnych; 5) siedlisko przyrodnicze ? nale?y przez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, będący miejscem występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego ?ycia lub dowolnym stadium ich rozwoju; 6) strefa brzegowa zwana tak?e strefą pobrze?a - nale?y przez to rozumieć pas lądu i wody bezpośrednio przylegające do siebie, o szerokości od kilku do kilkudziesięciu metrów w zale?ności od poło?enia lądu n.p.m., gdzie toczą się lub mogą się toczyć procesy przyrodnicze specyficzne dla tego ekosystemu o ile nie uległy one zakończeniu lub przerwaniu w efekcie dotychczasowej działalności człowieka; strefa brzegowa jest lub mo?e być miejscem występowania zjawisk hydrologicznych, tj. okresowych zalewów i podtopień, terenem potencjalnego występowania szuwaru roślin specyficznych dla tej strefy, olsów i łęgów; 7) teren elementarny - nale?y przez to rozumieć teren spójny wewnętrznie pod względem zorganizowania, przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi, wyró?niony oznakowaniem zawierającym m.

in. symbol podstawowej funkcji terenu; w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się stosowanie wydzieleń wewnętrznych, określonych na rysunku planu, wynikających ze specyfiki uwarunkowań i sformułowanych ustaleń; 8) właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego ? nale?y przez to rozumieć stan, w którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i typowe dla tego siedliska gatunki tworzą układ równowagi opartej na co najmniej stabilizacji struktury i wielkości obszaru zajętego przez to siedlisko oraz występowaniu funkcji koniecznych do długotrwałego utrzymania się siedliska w przyszłości;

2

9) właściwy stan ochrony gatunku - nale?y przez to rozumieć stan, w którym dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, ?e gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio du?e siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało. §3. W planie określa się zasady zawarte w art.15, ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związane wyłącznie z przedmiotem planu i problematyką występującą na jego obszarze. I tak nie określa się: 1) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; 2) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

DZIAŁ II USTALENIA PLANU Rozdział 1 Przeznaczenie terenów §4.1. Cały obszar planu wydziela się jako jeden teren elementarny oznakowany symbolem ZL/ZN, na którym ustala się przeznaczenie: obszar zalesiony i zadrzewiony łęgowo-łąkowy, stanowiący zieleń naturalną, nieurządzoną z mo?liwością dostępu publicznego. 2. Na wskazanym terenie elementarnym - poza nasadzeniami drzew dopuszcza się lokalizację elementów zagospodarowania takich jak: 1) obiekty i urządzenia związane bezpośrednio ze sposobem leśnego u?ytkowania terenu: paśniki, wie?e obserwacyjne zwierzyny tzw. ambony, drogi i polany śródleśne itp.; 2) rowy, kanały oraz inne niezbędne urządzenia wodne wynikające z potrzeb określonych na podstawie przepisów odrębnych np. ustawy Prawo wodne; 3) zagospodarowanie stanowiące elementy małej architektury, związane z dostępem publicznym, w tym z turystyką kwalifikowaną i edukacją ekologiczną np. ście?ki ekologiczne, tablice informacyjne, posiedziska itp; 3. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów i zagospodarowania związanych z turystyką i rekreacją masową.

Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych §5.1. Na całym obszarze zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych oraz wykorzystywania terenu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności lokalizacji 3

obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz.2573, zm. Dz.U. 2005 nr 92 poz.769 i Dz.U. 2007 nr 158 poz.1105). 2. Na całym obszarze planu ustala się zakaz: 1) realizacji przedsięwzięć kolizyjnych zgodnie z brzemieniem art. 33.1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1237); 2) wycinki drzew i krzewów oraz likwidacji innej roślinności właściwej dla typologii strefy brzegowej Odry Zachodniej; zakaz nie dotyczy wycinki drzew i krzewów koniecznej przy realizacji robót związanych z utrzymaniem szlaku ?eglownego; 3) naruszania integralności obszaru Natura 2000 obejmującego tereny poło?one równie? poza granicami planu; 4) działań pogarszających warunki rozwoju roślinności specyficznej dla strefy brzegowej oraz ograniczających jej wykorzystanie przez gatunki fauny, w szczególności ptaki, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 (zgodnie z wytycznymi planu ochrony Natura 2000); 5) działań powodujących zmiany stosunków wodnych, w tym likwidację systemu rowów, kanałów i zastoisk wodnych, w których wytworzyły się warunki środowiskowe dla bytowania zwierząt i ptaków oraz występowania roślin rzadkich i chronionych (np. poprzez dodatkowe melioracje osuszające, zasypywanie, zaorywanie, usuwanie roślinności wysokiej); 6) zanieczyszczania nawozami i środkami ochrony roślin oraz degradacji poprzez wysypywanie śmieci, odpadów itp.; 7) przemieszczania, usuwania i wywo?enia warstw wierzchnich gleby poza obszar objęty planem; 8) ograniczania działań związanych z utrzymaniem szlaku ?eglugowego na Odrze Zachodniej, w tym korzystania z wód, wystawiania oznakowania nawigacyjnego wzdłu? rzeki, utrzymywania lub wykonywania ubezpieczeń brzegów; 9) pozyskiwania kruszyw lub innych surowców naturalnych; 10) utwardzania nawierzchni dróg leśnych i polnych w formie nawierzchni nieprzepuszczalnych np.

bitumicznych; 11) stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz innych ogrodzeń monolitycznych utrudniających przemieszczanie się zwierząt i przepływy mas powietrza; 12) lokalizacji nośników reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic dydaktycznych związanych z krzewieniem wiedzy o faunie i florze obszarów przyodrza. 3. Wszelkiego rodzaju konserwacje i roboty związane z utrzymaniem szlaku ?eglownego na rzece Odrze Zachodniej i kanałach powiązanych z rzeką nale?y realizować z zastosowaniem technik ekoin?ynierii; dopuszcza się materiały budowlane pochodzenia naturalnego zapewniające utrzymanie lub powstanie nowych siedlisk dla zbiorowisk roślinności strefy brzegowej stanowiącej nisze dla fauny specyficznej dla strefy brzegowej. Dopuszcza się np.: gabiony, geosiatki, geoprefabrykaty oraz płotki faszynowe i transplantacje wodnej roślinności brzegowej z innych miejsc. 4. Dla całego obszaru obowiązuje opracowanie planu zalesienia w formie uproszczonego planu urządzania lasu zgodnie z przepisami ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. 4

5. Przy opracowaniu planu urządzania lasu nale?y uwzględnić wszystkie rozpoznane (Waloryzacja przyrodnicza gminy Kołbaskowo, ekofizjografia sporządzona do niniejszego planu) i dodatkowo ujawnione w trakcie szczegółowych prac projektowych i zalesieniowych walory przyrodnicze i inne uwarunkowania ekofizjograficzne. 6. Opracowanie planu urządzania lasu powinno być poprzedzone analizą sporządzoną pod kątem mo?liwości powstania niekorzystnych skutków dla form ochrony przyrody, o których mowa w rozdziale 4 §7 ust 1 i 2 niniejszego planu. Ostateczny dobór ilości i gatunków nasadzeń powinien wynikać z wniosków płynących z przeprowadzonej analizy. 7. Przy opracowaniu planu urządzania lasu obowiązują ograniczenia nasadzeń drzew do gatunków rodzimych, właściwych dla rodzaju gleb i biotypu występującego w strefie brzegowej. Jednocześnie obowiązuje nakaz stosowania rozwiązań projektowych zapewniających maksymalną ró?norodność biologiczną nowej zieleni; ró?nicowanie gatunkowe nasadzeń nale?y stosować w szczególności przy granicy strefy zagro?onej powodzią; wśród gatunków typowych dla obszarów zalewowych wskazuje się takie jak: olsza czarna, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, topola czarna, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha lub inne gatunki wskazane przez nadleśnictwo sprawujące zarząd terenu. 8. Rozstrzygnięcia projektowe planu urządzania lasu i działania realizacyjne powinny zmierzać do: 1) utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i właściwego stanu ochrony gatunków w miejscach szczególnie nara?onych na ekspansję roślin niepo?ądanych; obowiązuje sukcesywna eliminacja niepo?ądanych drzew, krzewów i bylin oraz zastępowanie ich gatunkami przyjaznymi chronionym formom przyrody; wymóg nale?y realizować między innymi poprzez lokalne zaniechania nasadzeń, utrzymanie (kształtowanie) polan leśnych czy stref obni?eń zastoiskowych wód; 2) utrzymania w nale?ytym stanie koryt cieków naturalnych oraz kanałów; 3) zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych i lodów. 9. Nowe nasadzenia drzew mogą objąć jedynie część obszaru oznakowanego symbolem ZL/ZN; łączna powierzchnia nasadzeń nie powinna przekroczyć 30ha, co stanowi ok. 64% powierzchni całego obszaru objętego planem. 10. Ustala się nieprzekraczalną linię nasadzeń drzew od linii brzegowej rzeki Odry Zachodniej w odległości wyznaczonej granicą obszaru zagro?onego powodzią, z pominięciem terenu projektowanego u?ytku ekologicznego pn. ?Łąki koło Pargowa? (wydzielenie wewnętrzne ZN) ? zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej §6.1. W granicach określonych na rysunku planu - ustanawia się strefę W I pełnej ochrony stanowisk archeologicznych o nr rejestracyjnym Pargowo (AZP:33-04/13).

5

2. Na terenach objętych granicą strefy W I zakazuje się wszelkiej działalności związanej z pracami ziemnymi (in?ynierskiej, budowlanej i innej typu kopanie studni, melioracje, karczunek, nasadzania drzew itd.). W przypadku podjęcia jakiejkolwiek innej (ni? wymieniona) działalności wynikającej ze sposobu u?ytkowania terenu ustala się nakaz występowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o szczegółowe wytyczne. 3. Na obszarze planu znajdującym się poza strefą W I pełnej ochrony stanowisk archeologicznych ? w przypadku prac ziemnych uprawdopodabniających (z uwagi na sąsiedztwo stref archeologicznych) odkrycie przedmiotu, który jest zabytkiem obowiązuje postępowanie określone przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków.

Rozdział 4 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych a tak?e zagro?onych powodzią §7. 1. Cały obszar planu podlega ochronie ustawowej opartej na decyzji o ustaleniu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ?Dolina Dolnej Odry? PLB 320003 i projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ?Dolna Odra? PLH320037.

Przy działaniach związanych z planowanym zalesieniem obowiązuje uwzględnienie wytycznych wynikających z planu ochrony obszaru Natura 2000 i stosowanie procedury postępowania określonej w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08 Nr199 poz.1227). 2. Wyznacza się teren wydzielenia wewnętrznego oznakowany symbolem ZN, stanowiący projektowany u?ytek ekologiczny pn. ?Łąki koło Pargowa? (UE21) stanowiący siedlisko określane jako ni?owe łąki u?ytkowane ekstensywnie ? kod Corine 38.22, Dyr. Habit. 6510. U?ytek usytuowany jest w północnej części terenu (dz. nr 15/2, 15/3, 15/4 i 15/5) ? na styku z działkami leśnymi nr 432 i 434 (obręb Kamieniec) ? zgodnie z rysunkiem planu. 3. Na terenie projektowanego u?ytku ekologicznego pn. ?Łąki koło Pargowa? (UE21) ustala się nakaz utrzymania terenu w stanie naturalnym, bez mo?liwości nasadzeń; dopuszcza się utrzymanie naturalnej sukcesji drzew, je?eli nie będzie ona miała wpływu na eliminację charakterystycznych gatunków zbiorowisk łąkowych. 4. W przypadku samoistnego powstania na obszarze planu, w szczególności w strefie brzegowej, jakichkolwiek innych ni? wymieniony w ust.3 siedlisk przyrodniczych wymienionych na liście załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, stanowisk i siedlisk chronionych gatunków roślin oraz zwierząt ujętych na liście załącznika II do tej dyrektywy oraz siedlisk ptaków ujętych na liście załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, dla ochrony których wyznacza się obszar Natura 2000 a tak?e stanowisk i siedlisk gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje ewidencja i ochrona prawna ww. obszarów siedlisk.

6

5. W działaniach realizacyjnych związanych z planowanym zalesieniem nale?y tak?e uwzględnić inne aspekty ochrony i ich wpływ na Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry poło?ony na wschód od linii brzegowej Odry Zachodniej stanowiącej granicę planu. 6. Określa się obszar zagro?enia powodziowego wodą 1% obejmujący teren pomiędzy linią brzegową stanowiącą wschodnią granice planu a granicą terenów zalewowych pokazaną na rysunku planu.

Rozdział 5 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§8. 1. Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz podziału terenu nie wynikający z planu urządzania lasu z wyłączeniem podziałów związanych z ustalaniem linii brzegu. 2. Dopuszcza się okresowe wygradzanie szkółek leśnych pod warunkiem zapewnienia mo?liwości stałego dostępu do linii brzegowej Odry Zachodniej w pasie szerokości co najmniej 50m.

Rozdział 6 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich u?ytkowaniu

§9. 1. Na całym obszarze planu zakazuje się: 1) u?ytkowania terenu przez podmioty niepubliczne lub nie będące stowarzyszeniami celowymi związanymi z charakterem u?ytkowania obszaru; 2) lokalizacji budowli nie związanych z zakresem określonym w §4. ust.2 niniejszej uchwały; 3) lokalizacji składowisk wszelkiego typu, np. refulatu z Odry Zachodniej.

Rozdział 7 Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i u?ytkowania terenów §10. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych oraz zagospodarowania tymczasowego nie związanego z planem urządzania lasu. innego

Rozdział 8 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

7

§11. Ustala się stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0 %.

Dział III PRZEPISY KOŃCOWE

§12. Zmienia się strukturę przeznaczenie gruntów - z rolnych na cele zalesienia. Przekształcenie obejmuje teren o łącznej powierzchni do 30 ha, w tym: pastwisk PsV ? do 22,5 ha oraz nieu?ytków N ? do 7,5 ha - na podstawie niniejszej uchwały. §13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. §14. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady

Edward Sroka

8

UZASADNIENIE Projekt planu jest elementem realizacji polityki gminnej zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXIII/434/06 z 12 czerwca 2006 roku. Zgodnie ze studium obszar planu stanowiący teren zieleni nieurządzonej przeznaczono na cele zalesienia. W rozstrzygnięciach studium uwzględniono takie aspekty uwarunkowań przestrzennych jak: brak mo?liwości wykorzystania rolniczego terenu z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i prawne, zamiar powiększenia bardzo małej globalnej lesistości obszaru gminy, logikę ?budowania? systemu zieleni leśnej na zasadzie ciągłości przestrzennej poprzez połączenie istniejących obszarów leśnych znajdujących się na krawędziach obszaru opracowywanego planu (północna i południowa granica planu), fakt sąsiedztwa terenu planu z ogromnym kompleksem obszarów zieleni naturalnej na terenie międzyodrza, którego całkowity potencjał ocenia się jako wystarczający dla ochrony rozmaitych form przyrodniczych.

Rozległy i trudno dostępny teren sąsiadującego międzyodrza stanowi Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i jednocześnie obszar ochrony Natura 2000 z ogromnym bogactwem uwarunkowań środowiskowych i występujących tam form przyrodniczych. Ocenia się, ?e utworzenie w miarę ciągłego systemu zieleni leśnej i jednocześnie bariery lasu odgradzającego tereny przywodne od gruntów rolnych w rejonie m.Pargowo będzie miało pozytywne znaczenie dla całokształtu krajobrazu kulturowego gminy, poprawienia lesistości, poprawy stosunków wodnych i zapobiegania erozji gruntów rolnych poło?onych w strefie graniczącej z obszarem planu na skutek ewentualnego wypłukiwania czy wywiewania wierzchnich warstw gleby rolniczej poło?onej na skarpie przyodrzańskiej. Zalesienie będzie miało równie? korzystne znaczenie w ekstensywnym wykorzystaniu rekreacyjnym tych terenów przez mieszkańców gminy. W związku z wymogiem art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwraca się uwagę, ?e dyspozycja funkcjonalna dla całego obszaru planu określona została ogólnie przez studium na cele zalesienia co wyeliminowało mo?liwość stosowania wariantowych rozwiązań funkcjonalnych. W zakresie uszczegółowiania problematyki planu zastosowano zapisy ściśle utrzymujące ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz w uwagach i wnioskach zgłoszonych przez ograny uzgadniające i opiniujące plan. Przyjęte rozstrzygnięcia planistyczne sprzyjające środowisku i uwzględniające poło?enie terenu w strefie Natura 2000r otrzymały pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach. Wskazane okoliczności, w tym treść opinii nie wskazały na potrzebę przeprowadzenia badań w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko i monitoringu skutków realizacji planu. Zgodnie z wykonaną do planu ekofizjografią szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące sposobu zagospodarowania zostały zoptymalizowane poprzez wydzielenie wewnętrzne terenu u?ytku ekologicznego ?Łąki koło Pargowa? i uściślenie przebiegu granicy terenu zalewowego, na którym będą mogły być utrzymane naturalne sukcesje drzewostanu o ile nie będą stanowiły przeszkody dla swobodnego odpływu wód zalewowych. W znaczeniu organizacyjno-funkcjonalnym cały teren znajdzie się w zarządzie Lasów Państwowych. Na terenie planu przewiduje się zró?nicowane formy zieleni określone jako: zieleń leśna, teren zadrzewiony i zieleń naturalna (naturalna sukcesja po?ądanych gatunków drzew), w tym u?ytek ekologiczny (ZN). Zaproponowane rozwiązanie oznacza, ?e faktyczny zakres przestrzenny przekształcenia terenu w formie nasadzeń leśnych proponuje się jedynie na części obszaru pokazanego na rysunku 9

planu i określonego w tekście planu. Plan zakłada pozostawienie znaczącej części terenów w niezmienionej formie przy jednoczesnym ustanowieniu leśnego zarządcy terenu; tereny pozbawione mo?liwości regularnych nasadzeń to projektowany u?ytek ekologiczny i obszar zieleni naturalnej w strefie potencjalnych okresowych podttopień (strefa obszaru zalewowego Odry Zachodniej). Z uwagi na określony, ograniczony zakres przekształceń, ocenia się, ?e realizacja planu - w ujęciu globalnym stanu środowiska gminy - będzie przedsięwzięciem bezszkodowym dla środowiska przyrodniczego. Będzie ona polegała wyłącznie na przygotowaniu gruntu pod nasadzenia sadzonek drzew na ściśle określonej części nieu?ytkowanych powierzchni gruntów rolnych, ich wysadzeniu i pielęgnacji, co spowoduje pewną zmianę fizjonomii krajobrazu ? zastąpienie części istniejącej szaty roślinnej zielenią naturalną typu leśnego ? bez istotnych strat w globalnym bilansie zasobów flory i fauny. Zgodnie z planem realizacja nasadzeń będzie prowadzona przez odpowiednie Nadleśnictwo zarządzające okolicznymi lasami, które zrealizuje program nasadzeń zgodnie z planem urządzania lasu, zasadami ochrony środowiska oraz przy uwzględnieniu ochrony istniejących form ochrony przyrody i bezpośredniego sąsiedztwa rzeki Odry Zachodniej. W granicach obszaru planu nie będą budowane ?adne budynki i budowle, nadziemna i podziemna infrastruktura techniczna typu: sztuczne oświetlenie, stacje transformatorowe, sieci wodno ? kanalizacyjne, jakiekolwiek drogi o nawierzchni nienaturalnej, murowane śmietniki i obiekty małej architektury oraz inne obiekty i urządzenia wymagające trwałej zabudowy powierzchni ziemi np. stacje bazowe GSM, anteny odbiorczo ? nadawcze, słupy elektroenergetyczne oraz elektrownie wiatrowe. Nie ulegnie zmianie naturalne ukształtowanie powierzchni ziemi, nie będą wycinane istniejące drzewa, powierzchnia ziemi nie będzie trwale utwardzana ? np. betonem, asfaltem czy podobnymi nienaturalnymi materiałami. Zagospodarowanie towarzyszące przedsięwzięciu zalesienia, które zostało dopuszczone w ustaleniach planu takie jak np. elementy małej architektury, będzie mogło być realizowane wyłącznie z materiałów naturalnych, które ulegają procesowi biodegradacji; będą to działania małoskalarne o znikomej ingerencji w środowisko. W związku z wymogiem art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje się, ?e w takcie procedury wyło?enia planu do publicznego wglądu, które odbyło się w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2009 roku oraz w trakcie dyskusji kończącej wyło?enie w dniu 19 czerwca nie zgłoszono ?adnych uwag i wniosków do planu.

10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice ? zwanego ?Kozienice Północ?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.526

  uchwała nr XX/235/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Moczyły.

 • DZ. URZ. 2012.2743

  uchwała nr XI/111/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Ciemno w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.2739

  uchwała nr XI/110/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa w gminie Tuchomie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1958

  uchwała nr XXVII/309/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1957

  uchwała nr XXVI/298/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1956

  uchwała nr XXXVI/305/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1955

  uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1954

  uchwała nr XXXVII/222/09 Rady Gminy Białogard z dnia 2 września 2009r. w sprawie Statutu Gminy Białogard.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.