Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

Tytuł:

uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1961
Hasła:

Uchwała Nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa. Na podstawie art.35 ust.1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r., Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r., Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 ,poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r., Nr 48,poz.327,Nr 138 , poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.111 , Nr 223 , poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. W Statucie Sołectwa Krzywin stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie :  ? 3. Obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin, Widuchówko i Krzywinek. ? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Uchwałą Nr XVIII/ 140/ 2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa uchwalony został Statut Sołectwa Krzywin. Zgodnie z § 1 ust. 3 w. w. Statutu obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin i Widuchówko. Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/224/2009 z dnia 25 marca 2009 r. postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z osobami zamieszkującymi teren miejscowości Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie  zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin. Wyniki konsultacji z mieszkańcami wsi Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin przedstawiają się następująco : 1) liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynosi 540 , 2) liczba osób popierających 195 , 3) liczba osób przeciwnych 0 , 4) liczba osób  wstrzymujących się 0 , Frekwencja wynosiła 36,11 % . W związku z powyższym Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/225/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych ? sołectw na terenie gminy Widuchowa, (zgodnie z wynikami konsultacji) ustanowiła iż obszar Sołectwa Krzywin stanowią : Krzywin , Krzywinek i Widuchówko. Dlatego też zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Krzywin.

ID: MSSYTXSJNXEVBMZPWCEAZUHDF. Niepodpisany.

Strona 1 / 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. UZASADNIENIE Uchwałą Nr XVIII/ 140/ 2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa uchwalony został Statut Sołectwa Krzywin. Zgodnie z § 1 ust. 3 w. w. Statutu obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin i Widuchówko. Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/224/2009 z dnia 25 marca 2009 r. postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji z osobami zamieszkującymi teren miejscowości Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie  zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin. Wyniki konsultacji z mieszkańcami wsi Krzywin, Widuchówko i Krzywinek w sprawie zmiany granic sołectwa Krzywin poprzez włączenie miejscowości Krzywinek do sołectwa Krzywin przedstawiają się następująco : 1) liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynosi 540 , 2) liczba osób popierających 195 , 3) liczba osób przeciwnych 0 , 4) liczba osób  wstrzymujących się 0 , Frekwencja wynosiła 36,11 % . W związku z powyższym Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr XXI/225/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych ? sołectw na terenie gminy Widuchowa, (zgodnie z wynikami konsultacji) ustanowiła iż obszar Sołectwa Krzywin stanowią : Krzywin , Krzywinek i Widuchówko. Dlatego też zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Krzywin.

ID: MSSYTXSJNXEVBMZPWCEAZUHDF. Niepodpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1287

  uchwała nr XXII/243/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1466

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1286

  uchwała nr XXI/225/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1410

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2008 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1960

  uchwała nr XXXIV/208/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1959

  uchwała nr XXVII/310/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1958

  uchwała nr XXVII/309/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1957

  uchwała nr XXVI/298/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1956

  uchwała nr XXXVI/305/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.