Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1963
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA Nr XXXVI/238/2009 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ Z DNIA 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, opró?niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak?e grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 7 ust. 1 pkt 1-4, ust 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opró?niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak?e grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać wpis do właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej na wykonywanie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych, 2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 3) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposa?oną w miejsce postojowe dla posiadanych pojazdów, 4) posiadać specjalistyczne środki transportu: a) przystosowane do odbierania i transportu odpadów komunalnych, których konstrukcja uniemo?liwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku, b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umo?liwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon), d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, e) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, 5) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów,

6) zapewnić

odbiór

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

obejmujących

niesegregowane odpady komunalne, jak równie? wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwie domowym odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, zu?ytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 7) posiadać środki techniczne i finansowe umo?liwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie

jednorodzinnej jak wielorodzinnej, 8) zapewnić właścicielom nieruchomości, zakup lub dzier?awę odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, w tym równie? zbieranych w sposób selektywny, 9) zapewnić odpowiednią ilość pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii sprzętu, niezbędnego do wykonywania przedmiotowej działalności, 10) postępowanie z zebranymi surowcami oraz wygląd pojemników powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1858), 11) zapewnić wykonanie usługi mycia i odka?ania pojemników słu?ących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości, 12) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z właścicielem ka?dej nieruchomości, poło?onej na obszarze wykonywanej działalności, 13) posiadać środki techniczne umo?liwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zni?ek w opłatach, 14) posiadać środki techniczne umo?liwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami, 15) przekazywać wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne za pokwitowaniem (karta przekazania odpadów wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ? (Dz. U. z 2006 r. nr 30, poz. 213). 2. Powy?sze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności: 1) 2) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, umowa kupna-sprzeda?y, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów są zakłady posiadające stosowne zezwolenia, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. § 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opró?niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)

posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z gara?ami, miejscami postojowymi,

2) baza transportowa powinna zapewniać: a) codzienne parkowanie, gara?owanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umo?liwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, b) mo?liwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w nale?ytym stanie sanitarno- higienicznym po zakończeniu pracy 3) posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku mo?liwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej 3) posiadać sprzęt samochodowy zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) potwierdzone przez stację diagnostyczną pojazdów oraz właściwy Urząd Dozoru Technicznego, 4) posiadać sprzęt samochodowy, słu?ący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii, 5) odbierać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem ( wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ?DZ. U. nr 188, poz. 1576), 6) posiadać stację zlewną, odpowiadającą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 188, poz. 1576) albo udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagro?enia dla ich ?ycia, zdrowia, b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: ? odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umo?liwiającą ustawienie metalowych klatek, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemo?liwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, ? zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami

atmosferycznymi, ? dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, ? podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn

oraz umo?liwiającą utrzymanie higieny, 2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 3) posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 6) przedsiębiorca nie prowadzący schroniska dla zwierząt, powinien posiadać zawartą z prowadzącym schronisko umowę o niezwłoczne przyjmowanie wyłapanych bezdomnych zwierząt. 2. Powy?sze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 2) umowa kupna-sprzeda?y, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3) 4) umowa o stałej współpracy z weterynarzem umowa o świadczenie usług, je?eli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed zło?eniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak?e grzebowisk, 5) umowa najmu lub dzier?awy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 6. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt, 2) 3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1; posiadać pozwolenie na u?ytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 4) 5) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać, 6) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną.

2. Powy?sze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2. 3. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, posiadać pozwolenie na u?ytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 4. 5. 6. prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7.

posiadać urządzenia i środki techniczne umo?liwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powy?sze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej. § 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.4069

  uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2382

  uchwała nr XLV/327/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2776

  uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.700

  uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Sierpc w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2010.12.72

  uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

  uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1960

  uchwała nr XXXIV/208/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1959

  uchwała nr XXVII/310/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1958

  uchwała nr XXVII/309/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.