Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

Tytuł:

uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1964
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLI/356/2009 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstwie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz.128? z 2007r. Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz. 1463? z 2009r. Nr 56, poz. 458, ), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gryntów i budynków - 0,70 zł od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych - 0,39 zł od 1 m2  powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit.d, d) pozostałych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego lub faktycznie wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe - 0,25 zł od 1m2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartosci określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/226/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 października ID: QEEOW-XYKGK-SAZKR-LTDDU-PNLGJ. Podpisany. Strona 1 / 3 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2034). § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

3) od budowli - 2% ich wartosci określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/226/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2034). § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r..  UZASADNIENIE Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć górnych granic stawek ogłaszanych corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Na rok 2010 Minister Finansów górne stawki podatków i opłat lokalnych ogłosił dnia 03 sierpnia 2009 r. w M.P. Nr 52 poz. 742. Uległy one podwyższeniu o 3,5%, t.j. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług komsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza roku 2008. Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały.

ID: QEEOW-XYKGK-SAZKR-LTDDU-PNLGJ. Podpisany.

Strona 2 / 3

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r..  UZASADNIENIE Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć górnych granic stawek ogłaszanych corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Na rok 2010 Minister Finansów górne stawki podatków i opłat lokalnych ogłosił dnia 03 sierpnia 2009 r. w M.P. Nr 52 poz. 742. Uległy one podwyższeniu o 3,5%, t.j. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług komsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza roku 2008. Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały.

ID: QEEOW-XYKGK-SAZKR-LTDDU-PNLGJ. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

  uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

  uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1960

  uchwała nr XXXIV/208/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1959

  uchwała nr XXVII/310/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.