Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1965

Tytuł:

uchwała nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1965
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XLI/257/09 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu  Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Na podstawie art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225,  poz.1635,Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847? z 2008 r. Nr 93,  poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463? z 2009 r. Nr 56, poz.458) uchwala się, co następuje : § 1. W uchwale Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia  9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2066 ) zmienia się paragraf 3 , który otrzymuje  brzmienie: ?§ 3.1. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje 10% zainkasowanej kwoty. 2. Wyznacza się na inkasentów następujące osoby: a) Agnieszka Maślak - strażnik Straży Miejskiej, b) Jacek Romaniuk - strażnik Straży Miejskiej ,c) Zdzisław Kaczorek - strażnik Straży Miejskiej,d) Maria Sroka ? pracownik Urzędu Miejskiego." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: AAPOF-XGZGH-MTHUD-AGHXX-JTPZT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.354

  uchwała nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.356

  uchwała nr XXXII/210/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.784

  uchwała nr XXXV/223/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.785

  uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.355

  uchwała nr XXXII/209/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Karta pojazdu

  Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

  uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

  uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

  uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1960

  uchwała nr XXXIV/208/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.