Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1966

Tytuł:

uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miejska w Karlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1966
Hasła:ochrona przyrody

Uchwała Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karlino stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karlino stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. § 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Karlinie. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r. WYMAGANIA , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY K ARLINO . 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Karlino działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino, zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w  sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):  a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (firma przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, e) wyposażonych w siatki zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów. 2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów?  3) terenu do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania urządzeń, o których mowa w punkcie 2 lub bazy transportowo-sprzętowej lub jej części spełniających następujące warunki: a) zapewniających codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, b) zapewniających możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym, z zastrzeżeniem punktu 4, ID: QFGRFWYVVXPIJXNAXACQBDQPC. Niepodpisany. Strona 1 / 4 c) zapewniających możliwość magazynowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz sanitarno - higienicznym urządzeń, o których mowa w punkcie 2, d) ogrodzonych, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, e) o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody,

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Karlinie. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r. WYMAGANIA , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY K ARLINO . 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Karlino działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino, zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w  sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):  a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (firma przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, e) wyposażonych w siatki zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów. 2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów?  3) terenu do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania urządzeń, o których mowa w punkcie 2 lub bazy transportowo-sprzętowej lub jej części spełniających następujące warunki: a) zapewniających codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, b) zapewniających możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym, z zastrzeżeniem punktu 4, c) zapewniających możliwość magazynowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz sanitarno - higienicznym urządzeń, o których mowa w punkcie 2, d) ogrodzonych, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, e) o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody, f) zlokalizowanych w takiej odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców? 4) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Karlino działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino, zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań określonych w ustępie 1 poprzez przedłożenie:

1) dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnianie wymagań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności; 2) dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3? 3) dokumentów potwierdzających możliwość realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Karlino działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino, zobowiązany jest do przedstawienia promesy zapewniającej odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę  prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji wymienionej w  Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino, wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie ??... Odpady z terenu Gminy Karlino wywożone są na składowisko miedzygminne odpadów komunalnych w Krzywopłotach. Na koniec 2009 roku planuje się zakończenie eksploatacji tego składowiska, a następnie jego rekultywację oraz przebudowę systemu gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kolejnym etapem będzie przekierowanie wywozu odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym...? 

ID: QFGRFWYVVXPIJXNAXACQBDQPC. Niepodpisany.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r.

Strona 2 / 4

WYMAGANIA , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE

??... Odpady z terenu Gminy Karlino wywożone są na składowisko miedzygminne odpadów komunalnych w Krzywopłotach. Na koniec 2009 roku planuje się zakończenie eksploatacji tego składowiska, a następnie jego rekultywację oraz przebudowę systemu gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kolejnym etapem będzie przekierowanie wywozu odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym...?  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r. WYMAGANIA , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY K ARLINO . 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (firma przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; 2) terenu do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazy transportowej lub jej części spełniających następujące warunki: a) zapewniających codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, b) zapewniających możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno ? higienicznym, z zastrzeżeniem punktu 3. c) ogrodzonych, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, d) szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody, e) zlokalizowanych w takiej odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców 3) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub terenu do parkowania lub garażowania pojazdów. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań określonych w ustępie 1 poprzez przedłożenie:

1) właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych, niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, 2) dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania terenu, na którym będą parkowane lub garażowane pojazdy lub prawo do użytkowania całości lub części bazy transportowej;

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do przedstawienia promesy odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną, zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych.

ID: QFGRFWYVVXPIJXNAXACQBDQPC. Niepodpisany.

Strona 3 / 4

Na koniec 2009 roku planuje się zakończenie eksploatacji tego składowiska, a następnie jego rekultywację oraz przebudowę systemu gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kolejnym etapem będzie przekierowanie wywozu odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym...?  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009 r. WYMAGANIA , JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY K ARLINO . 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym, c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (firma przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; 2) terenu do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazy transportowej lub jej części spełniających następujące warunki: a) zapewniających codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, b) zapewniających możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno ? higienicznym, z zastrzeżeniem punktu 3. c) ogrodzonych, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, d) szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody, e) zlokalizowanych w takiej odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców 3) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub terenu do parkowania lub garażowania pojazdów. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań określonych w ustępie 1 poprzez przedłożenie:

1) właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych, niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, 2) dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania terenu, na którym będą parkowane lub garażowane pojazdy lub prawo do użytkowania całości lub części bazy transportowej;

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Karlino oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do przedstawienia promesy odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną, zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych.

ID: QFGRFWYVVXPIJXNAXACQBDQPC. Niepodpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1336

  uchwała nr XLV/454/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1965

  uchwała nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

  uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

  uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

  uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.