Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1967

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/390/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1967
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXVII/390/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 220, poz.1431; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33; Nr 69, poz. 590; Nr 92, poz. 753) - Rada Miasta Szczecinek uchwala co następuje: § 1. 1. Pomoc zwrotna w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej mo?e być przyznana w szczególności na pokrycie części lub całości: 1) kosztów leków i leczenia, 2) zakupu posiłku, 3) kosztów utrzymania i remontu mieszkania, 4) kosztów sprawienia pogrzebu, 5) kosztów związanych z nauką dzieci w szkołach, 6) kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia. 2. Wydatki na pomoc zwrotną podlegają zwrotowi w całości, je?eli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 3. Wydatki na pomoc zwrotną podlegają zwrotowi w części w zale?ności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie wg poni?szych zasad:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego powy?ej 100% do 150% powy?ej 150% do 200%

Część wydatków podlegająca zwrotowi do 60% do 90%

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza je?eli ?ądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia o których mowa w ust. 1, w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej do zwrotu nadmierne obcią?enie lub te? niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, zwany dalej ?Dyrektor Ośrodka?, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, mo?e odstąpić od ?ądania zwrotu części lub całości zwrotu bądź odroczyć termin spłaty udzielonej pomocy. § 2. 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na pomoc zwrotną spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej z tych świadczeń. 2. Zwrotu udzielonej pomocy dokonuje się w ratach miesięcznych w wysokości i terminach ustalonych w decyzji administracyjnej Dyrektora Ośrodka w kasie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. 3. Wysokość i liczbę rat ustala Dyrektor Ośrodka w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc zwrotną. 4. W przypadku pomocy zwrotnej rzeczowej, zwrotu dokonuje się do wysokości kosztów tej pomocy ustalonych na podstawie faktury, umowy lub innych dokumentów potwierdzających wysokość udzielonej pomocy. § 1 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 3. Traci moc uchwała Nr XVII/173/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową. § 4. Wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. § 5. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.818

  uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wohyń z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

 • DZ. URZ. 2009.440.3157

  uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

  Moja żona dostała wezwanie do regulowania należności za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej, którego nie widziała od 15 lat. Czy Miejski Ośrodek Społeczny może żądać (...)

 • Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

  Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie?

 • Badania okresowe

  Jak często pracownik jednostki budżetowej powinien być kierowany na badania okresowe?

 • Zasady dokonywania wydatków publicznych

  Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

 • Zwrot kosztów przejazdu świadka

  Czy świadek wezwany na rozprawę sądową do odległego miasta może liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych korzyści w związku w niewykonywaniem w tym dniu pracy? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1966

  uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1965

  uchwała nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

  uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

  uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

  uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.