Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1968

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/391/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1968
Hasła:opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

UCHWAŁA Nr XXXVII/391/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 220, poz. 1431;Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33; Nr 69, poz. 590; Nr 92, poz.753) - Rada Miasta Szczecinek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy świadczone są: 1) osobom niepełnosprawnym, u których występuje afazja lub dyzartria, 2) dzieciom, w wieku do lat 13, u których stwierdza się opóźnienie rozwoju mowy lub nieprawidłową artykulację (dyslalia, jąkanie itp.), 3) dzieciom niepełnosprawnym z niedosłuchem i innymi uszkodzeniami organicznymi, których skutkiem jest zaburzenie mowy. 2. Specjalistycznych usług w formie rehabilitacji mowy nie przyznaje się dzieciom i młodzie?y objętym wychowaniem instytucjonalnym. 3. Specjalistyczne usługi w formie rehabilitacji mowy obejmują: diagnozę logopedyczną, opracowanie planu terapii, logoterapię. 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonania zawodu logopedy lub logopedy ze specjalizacją w zakresie neurologopedii. 5. Podstawą ubiegania się o usługi w formie rehabilitacji mowy jest aktualne zaświadczenie lekarskie lub diagnoza logopedyczna przedstawiona w formie pisemnej. 6. Przyznanie usług, o których mowa w ust. 1, odbywa na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, zwanego dalej ?Dyrektor Ośrodka?, na wniosek osoby zainteresowanej, jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, wg kolejności zło?enia wniosku. § 2. 1. Usługi, o których mowa w §1 ust. 1, przyznaje się w wymiarze godzinowym przypadającym na tydzień, tj. od poniedziałku do piątku. 2. Ustala się, ?e jedna godzina usług trwa 45 minut i jej koszt wynosi 40 zł. 3. Odpłatność za usługi jest procentowo zró?nicowana w zale?ności od dochodu i kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i kształtuje się następująco: D1 ? dochód na osobę

*

Wysokość odpłatność

D1 ? 150 % K1 bezpłatnie D1 > 150 % K1 do 35 % D1 ? 180 % K1 do 60% D1 ? 220 % K1 do 100% ? D1 ? dochód netto na osobę, ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, K1 ? kryterium dochodowe na osobę, ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 4. Odpłatność wnoszona jest do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku lub na jego rachunek bankowy w wysokości i terminie, określonych decyzją administracyjną. 5. Zmiany odpłatności za usługi opiekuńcze związane z weryfikacją kryteriów dochodowych oraz ze zmianą wysokości odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych znajdą zastosowanie od daty wydania następnej decyzji przyznającej te usługi. 6. Ostateczną wysokość odpłatności za usługi w formie rehabilitacji mowy ustala Dyrektor Ośrodka, na podstawie sytuacji bytowej osoby i rodziny, z którą świadczeniobiorca zamieszkuje, wynikającej z wywiadu środowiskowego. 7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeśli ?ądanie w części lub całości nale?ności z tytułu świadczonych usług, o których mowa w §1 ust. 1 stanowiłoby dla zobowiązanych nadmierne obcią?enie, niweczyłoby skutki udzielonej pomocy lub te? koszty egzekucji przewy?szałyby wysokość nale?ności, Dyrektor Ośrodka mo?e nale?ność rozło?yć na raty, odstąpić od ?ądania nale?ności bez konieczności ich dochodzenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/171/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. § 5. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2430

  uchwała nr 97/XVIII/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.28

  uchwała Nr XVIII/146/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług pralniczych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2829

  uchwała nr XXXIX/305/2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.578

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1967

  uchwała nr XXXVII/390/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1966

  uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1965

  uchwała nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

  uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1963

  uchwała nr XXXVI/238/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z terenu gminy Dobra.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.