Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1969

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/393/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1969
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA Nr XXXVII/393/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie upowa?nienia Komendanta Stra?y Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 31 ust.4 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504) Rada Miasta Szczecinek uchwala co następuje: § 1. Upowa?nia się Grzegorza Grondysa - Komendanta Stra?y Miejskiej w Szczecinku do wydawania - w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu Burmistrza Miasta Szczecinek na przeprowadzenie imprezy masowej ? decyzji administracyjnej o przerwaniu imprezy masowej. § 2. Traci moc uchwała Nr XXI/218/08 Rady Miasta Szczecinek z dn. 26 maja 2008r. w sprawie upowa?nienia Komendanta Stra?y Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.487

  uchwała nr XXVIII/322/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.490

  uchwała nr XXVIII/325/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.488

  uchwała nr XXVIII/323/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1588

  uchwała nr XXXIII/362/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LXI/1408/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1968

  uchwała nr XXXVII/391/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1967

  uchwała nr XXXVII/390/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1966

  uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1965

  uchwała nr XLI/257/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 roku Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1964

  uchwała nr XLI/356/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.