Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2111

Tytuł:

uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Nur
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 78 pozycja: 2111
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

16 UCHWAŁA Nr XXII/103/09 RADY GMINY NUR z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) Rada Gminy Nur uchwala, co następuje: § 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur będącym załącznikiem do uchwały nr XXXI/154/06 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur wprowadza się następujące zmiany: W rozdziale VI - Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami w § 15 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Odpady segregowane wywożone będą bezpłatnie przez upoważniony podmiot?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Stanisław Galanty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.25.351

  uchwała nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa

 • DZ. URZ. 2011.273.2211

  uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.12

  uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieliczki.

 • DZ. URZ. 2011.24.335

  uchwała nr 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Porządek przy posesji

  Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2110

  uchwała nr XXII/102/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2109

  uchwała nr XXII/101/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2108

  uchwała nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2107

  uchwała nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddębie i Komornica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2106

  uchwała nr XXVII/228/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.