Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2129

Tytuł:

uchwała nr XLIII/342/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Brwinowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-28
Organ wydający:Rada Miejska w Brwinowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 79 pozycja: 2129
Hasła:drogi

UCHWAŁA Nr XLIII/342/2009 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Brwinowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) ? Rada Miejska w Brwinowie po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje: § 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi: ul. Augustowska w Brwinowie - dz. 77, dz. 78 ? obr. 6 od ul. Glinianej do ul. Kryniczanka ul. Płocka w Brwinowie - dz. 98, dz. 97/3, dz. 97/4, dz. 97/5, dz. 97/6 ? obr. 6 od ul. Glinianej do ul. Kryniczanka ul. Modlińska w Brwinowie - dz. 106/2, dz. 106/1 ? obr. 6 od ul. Glinianej do ul. Skudro ul. Suwalska w Brwinowie - dz. 59, dz. 60 ? obr. 6 od ul. Glinianej do ul. Kryniczanka ul. Gliniana w Brwinowie - dz. 58 ? obr. 6 na całym odcinku ul. Skudro (dawna Mławska) w Brwinowie - dz. 145, dz. 146, dz. 195 ? obr. 6 od ul. Biskupickiej do ul. Wigusin ul. Łomżyńska w Brwinowie - dz. 46/1, dz. 46/3 i część dz. 46/2? obr. 6 od ul. Ciechanowskiej do ul. Augustowskiej ul. Wileńska w Brwinowie - dz. 115/1, dz. 115/2, dz. 116/1, dz. 116/2 ? obr. 6 od ul. Biskupickiej do ul. Płockiej ul. Białostocka w Brwinowie - dz. 24 ? obr. 6 od ul. Nadrzecznej do ul. Glinianej ul. Kryniczanka w Brwinowie? część dz. 171 ? obr. 6 od ul. Ciechanowskiej do ul. Suwalskiej ul. Wigusin w Brwinowie - dz. 209, 173/6 - obr. 6 od ul. Ciechanowskiej do ul. Suwalskiej ul. Ciechanowska w Brwinowie - dz. 159 - obr. 6, dz. 248/2, dz. 248/1 ? obr. 8 od ul. Biskupickiej do ul. Wigusin § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Krzysztof Falkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.197.5536

  uchwała nr 443/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Milanówka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.44

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Miłki z dnia 18 marca 2011r. w sprawie nadania drogom kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5549

  uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom publicznym we wsiach: Łomna, Kaliszki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/293/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2128

  uchwała nr XXXI/349/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2127

  uchwała nr XXXI/348/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2126

  uchwała nr XXXI/347/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2125

  uchwała nr XXXI/346/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Skierdy gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2124

  uchwała nr XXXII/361/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o różnym wymiarze pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jabłonna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.