Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-05-07
Organ wydający:Rada Gminy Święta Katarzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 81 pozycja: 1731
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NR XXVI/204/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Mr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje §1 Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Iwiny: ? część działki nr 57 oraz działka numer 9 ? ulica Lipowa Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY JERZY WOŹNIAK

Załącznik do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/204/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. (poz. 1731)




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/201/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Święta Katarzyna

 • uchwała nr XXV/197/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

 • uchwała nr XXIX/186/09 Rady Gminy w Przewornie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr 201/XXIX/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.