Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2237

Tytuł:

uchwała nr III/10/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbioroweego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kowali
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 83 pozycja: 2237
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr III/10/09 RADY GMINY W KOWALI z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Kowali uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za pobór wody w okresie od 1.05.2009r. do 30.04.2010r. z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla odbiorców wody wsi Zenonów z Wodociągów Miejskich w Radomiu w kwocie 2,53 zł +VAT wg załączonej kalkulacji przedłożonej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wodociągom Miejskim w Radomiu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy w Kowali: Roman Wasik

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. Lp. 1. 2. 3. Taryfowa grupa na cele socjalno-bytowe na pozostałe cele wszyscy odbiorcy Wyszczególnienie cena za dostarczona wodę cena za dostarczona wodę Stawka opłaty abonamentowej: w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. cena netto z vat 2,53 2,71 2,53 2,71 4,00 4,28 zł/odbiorca/m-c Jednostka miary zł/m3 zł//m3

Przewodniczący Rady Gminy w Kowali: Roman Wasik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1304

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1959

  uchwała nr III/16/09 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2009r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia na wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. 2012.1296

  uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6277

  uchwała nr XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z urządzeń kanalizacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

  Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

 • Czas oczekiwania na ciepłą wodę

  Czy jest jakiś przepis, który reguluje, po jakim czasie należy rzeczywiście uzyskać ciepłą wodę od momentu odkręcania kurka? Albo, ile litrów należy wylać ciepłej (...)

 • Zawieszenie opłat za wodę

  Niedawno nabyłem notarialnie mieszkanie własnościowe, które wymaga kapitalnego remontu. Ponieważ obecnie tam nie będę zamieszkiwał, a remont potrwa kilka miesięcy, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2236

  uchwała nr XXIII/8/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2235

  uchwała nr XXIII/7/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemiątkowo na lata 2007-2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2234

  uchwała nr 124/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 124/XXVI/09 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i placówkach prowadzonych przez gminę Rościszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2233

  uchwała nr 123/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 123/XXVI/09 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2232

  uchwała nr XXXIV/218/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 2 marca 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.