Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2317

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2009r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-06
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Ostrołęce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 85 pozycja: 2317
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia15 kwietnia 2009 r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8, w związku z art. 64j oraz art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami1) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 1. W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki zarządzonych na dzień 31 maja 2009r. w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Boguty-Pianki, obejmującym jeden mandat, w ustawowym terminie, w związku z art. 205 ust. 2 ww. ustawy tj. do dnia 14 kwietnia 2009r. przewidzianym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, nie dokonano żadnego zawiadomienia i nie zarejestrowano żadnego komitetu wyborczego. W związku z powyższym wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 31 maja 2009r. nie przeprowadza się, a mandat w tym okręgu pozostaje nieobsadzony. 2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Boguty-Pianki w okręgu wyborczym nr 3 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 31 maja 2009r. 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Boguty-Pianki oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce: Marta E. Truszkowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4988

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.494

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 12 stycznia 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1823

  uchwała nr 102/XXIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3860

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.3070

  uchwała nr 91/XX/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Odwołanie wójta

  Kiedy i kto może odwołać wójta wybranego w drodze demokratycznych wyborów w przypadku np. łamania przez niego dyscypliny pracy?

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2316

  zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Karczew za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2315

  zarządzenie nr 0152/15/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Słubice za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2314

  zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 18 marca 2009r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2313

  zarządzenie nr 107/09 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2312

  uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.