Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2371

Tytuł:

uchwała nr XLI/466/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-09
Organ wydający:Rada Miejska w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 87 pozycja: 2371
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR XLI/466/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu w Koszalinie, uchwala co następuje : § 1. 1. Ustala się dla miasta Koszalina 160 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 2. Ustala się  dla miasta Koszalina 125 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. § 2. Ustala się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Koszalina :  1) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detaliczny) nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 m od : a) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, b) żłobków i przedszkoli, c) internatów i burs, d) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, e) izb wytrzeźwień, f) obiektów kultu religijnego, g) cmentarzy,

ID: SJLYQ-LBILZ-UTSCT-QKYRI-VSLKQ. Podpisany.

h) obiektów wojskowych,

Strona 1 / 3

2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomiczny) nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od : a) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,

e) izb wytrzeźwień, f) obiektów kultu religijnego, g) cmentarzy, h) obiektów wojskowych, 2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomiczny) nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od : a) szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, b) żłobków i przedszkoli, c) internatów i burs, d) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, e) izb wytrzeźwień, f) obiektów kultu religijnego, g) cmentarzy, 3) odległoś ć  50 metrów mierzona będzie najkrótszą  drogą  dojś cia od progu najbliższego ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do : a) najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego (w przypadku obiektów, które nie posiadają ogrodzenia), b) najbliższego ogólnodostępnego wejś cia w ogrodzeniu trwałym obiektu chronionego (w przypadku obiektów znajdujących się na terenie ogrodzonym), 4) przez najkrótszą  drogę dojś cia rozumie się dojś cie po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z określeniami przyjętymi w ustawie ? przepisach dotyczących ruchu drogowego. § 3. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się między innymi w ogródkach gastronomicznych.  2. Ogródek gastronomiczny, przez który rozumie się punkt gastronomiczny o charakterze nietrwałym, wydzielony z otoczenia elementami lekkiej konstrukcji, posiadający co najmniej 8 miejsc konsumpcyjnych może funkcjonować : a) w oparciu o stały punkt sprzedaży posiadający zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub b) jako oddzielny punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 3. Odległość między ogródkiem, o którym mowa w ust. 2 lit. a, nie może być większa niż 30 m, licząc najkrótszą drogą dojścia od progu wejścia do lokalu do wejścia do ogródka.  4. Działalnoś ć  w punktach, o których mowa w ust. 2 lit. a, może być  prowadzona wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 października. Po tym okresie, przedsiębiorcy zobowiązani są  do likwidacji wszelkich urządzeń  i sprzętów związanych z prowadzeniem wyżej wymienionych ogródków gastronomicznych.  Podpisany. ID: SJLYQ-LBILZ-UTSCT-QKYRI-VSLKQ. Strona 2 / 3 5. Prowadzący ogródek gastronomiczny winien zagwarantować  swoim klientom korzystanie z toalet.  6. Prowadzenie ogródka gastronomicznego wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu, pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskania

4. Działalnoś ć  w punktach, o których mowa w ust. 2 lit. a, może być  prowadzona wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 października. Po tym okresie, przedsiębiorcy zobowiązani są  do likwidacji wszelkich urządzeń  i sprzętów związanych z prowadzeniem wyżej wymienionych ogródków gastronomicznych.  5. Prowadzący ogródek gastronomiczny winien zagwarantować  swoim klientom korzystanie z toalet.  6. Prowadzenie ogródka gastronomicznego wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu, pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub zmiany decyzji uprawniającej do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie miejsca podawania i spożywania alkoholu. § 4. 1. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na otwartym powietrzu może odbywać się w miejscu organizacji :  a) imprez kulturalno -rozrywkowych i rekreacyjnych, b) kiermaszów i jarmarków, c) targów i wystaw. § 5. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży wydane dla punktów nie spełniających warunków określonych w niniejszej uchwale zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. 2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wszczętych i nie zakończonych przed jej wejś ciem w życie postępowań o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1.  § 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/240/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czuczak

ID: SJLYQ-LBILZ-UTSCT-QKYRI-VSLKQ. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5684

  uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.299

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2174

  uchwała nr 33/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.212

  uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Reklama piwa w sklepie monopolowym

  Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona?

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2370

  uchwała nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2369

  uchwała nr XLVIII/348/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2368

  uchwała nr XLVIII/347/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2367

  uchwała nr XXXVIII/247/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2366

  uchwała nr XXXVIII/246/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.