Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2372

Tytuł:

zarządzenie nr 3/2009 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-09
Organ wydający:Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 87 pozycja: 2372
Hasła:rybołóstwo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych. Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.) zarządza się, co następuje : § 1. W zarządzeniu Nr 4 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz.1437, zm. z 2008 r. Nr 44, poz.941 i z 2009 r. Nr 13, poz. 512) wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 2 dodaje się nowy ust.3 oraz 4 o treści: ? 3. Niezale?nie od zakazu o którym mowa w ust.2 pkt 3, we wszystkich rejonach połowowych za wyjątkiem wód otwartych Zalewu Szczecińskiego (Du?ego), Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie mo?e w indywidualnych przypadkach na uzasadniony wniosek armatora statku rybackiego dopuścić prowadzenie połowów przy u?yciu nie więcej ni? 10 szt. ?aków na jeden statek rybacki w okresie od 16 listopada do 15 grudnia. 4. W przypadku wystąpienia w okresie określonym w ust. 3 zjawisk meteorologicznych gro?ących szybkim zalodzeniem rejonu połowów lub w inny sposób ograniczających mo?liwość dotrzymania terminów określonych w § 12.1, armator statku rybackiego objętego zgodą, o której mowa w ust. 3, usuwa z łowiska bezzwłocznie, lecz nie później ni? w ciągu 48 godzin, wszystkie elementy narzędzi połowowych.?

2. Dotychczasowy ust.3 w § 2 otrzymuje numer 5. § 2. Zarządzenie wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2009 r.

p.o. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Stanisław Kasperek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.512

  zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 24 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych.

 • DZ. URZ. 2012.1889

  zarządzenie nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 28 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych sposobów wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych w rejonie Zatoki Gdańskiej.

 • DZ. URZ. 2011.141.2898

  zarządzenie nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 17 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych sposobów wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych w rejonie Zatoki Gdańskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.1020

  zarządzenie nr 1/2010 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 31 maja 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.686

  zarządzenie nr 2 Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2371

  uchwała nr XLI/466/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2370

  uchwała nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2369

  uchwała nr XLVIII/348/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2368

  uchwała nr XLVIII/347/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2367

  uchwała nr XXXVIII/247/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.