Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2373

Tytuł:

uchwała nr XXV/178/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 2373
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/178/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.),  uchwala się stawki i zwolnienia od podatku od nieruchomości: § 1. Okręśla się nastepujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy: 1. od gruntów: a) związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,65 zł b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni - 3,90 zł c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,34 zł - z wyjątkiem emerytów, dla których stawkę obniża się do 0,19 zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,59 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,70 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,45 zł d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,40 zł e) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,60 zł 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) powierzchnię użytkową powyżej 40 m2 w budynkach gospodarczych, będących własnością emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne w celu  uzyskania świadczeń emerytalnych lub rentowych z wyjątkiem powierzchni

ID: TIDVP-VPECT-KXLPT-BHVMK-ROASY. Podpisany. Strona 1 / 2

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) powierzchnię użytkową powyżej 40 m2 w budynkach gospodarczych, będących własnością emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne w celu  uzyskania świadczeń emerytalnych lub rentowych z wyjątkiem powierzchni związanej z działalnością gospodarczą. 2) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy przekazane jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą, 3) grunty i budynki we władaniu placówek kulturalnych z wyjątkiem gruntów  i budynków związanych z działalnością gospodarczą, 4) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, 5) grunty stanowiące własność gminy, z wyjątkiem gruntów dzierżawionych, 6) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, procesu poboru i uzdatniania wody oraz zbiorowych urządzeń  wodnokanalizacyjnych. § 3. W przypadku utraty zwolnienia z podatku, podatnik powinien zawiadomić  pisemnie Urząd Gminy w Świdwinie w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych  okoliczności. § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdwin Nr XVI/122/2008 z dnia 30  października 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy mgr Kaziemierz Lechocki

ID: TIDVP-VPECT-KXLPT-BHVMK-ROASY. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2372

  zarządzenie nr 3/2009 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2371

  uchwała nr XLI/466/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2370

  uchwała nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2369

  uchwała nr XLVIII/348/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2368

  uchwała nr XLVIII/347/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia Sołectwa Miłachowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.