Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2469

Tytuł:

zarządzenie nr 20/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-12
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 89 pozycja: 2469
Hasła:czynsze

21 ZARZĄDZENIE Nr 20/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. Na podstawie art. 7 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1.1. Ustalam stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przy przyjęciu kwoty bazowej w wysokości 2,50zł. 2. Ustalam stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego na kwotę 1,00zł. § 2. Traci moc zarządzenie nr 22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 4 czerwca 2004r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. Burmistrz: mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik do zarządzenia nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2009r. Tabela wysokości czynszu regulowanego Lp. Stan wyposażenia lokalu w instalacje % kwoty bazowej Wysokość czynszu najmu za 1m2 100% 2,50zł 80% 2,00zł 60% 1,50zł 40% 1,00zł Burmistrz: mgr Barbara Gąsiorowska

1. 2. 3. 4.

Lokale wyposażone w C.O., WC, łazienkę Lokale wyposażone w WC i łazienkę. Lokale wyposażone w wodociąg i WC Brak w lokalu wody
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/237/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne oraz minimalnej stawki czynszu wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX /87/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5039

  zarządzenie nr RB.II.9.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.93

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5403

  zarządzenie nr 220/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2468

  zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy w Jastrzębiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2467

  uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2466

  uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2465

  uchwała nr XXIX/143/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2464

  uchwała nr XXIX/142/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.