Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2627

Tytuł:

uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Gminy Stara Biała
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2627
Hasła:planowanie przestrzenne

1 UCHWAŁA Nr 156/XIX/09 Rady Gminy STARA BIAŁA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały nr 115/XV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2008r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w zakresie obszaru działek nr 36/5, 36/6. 36/4, 37/1, 38/1 39/1 położonych we wsi Mańkowo, gmina Stara Biała, Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne § 1.1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, obejmujący obszar działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 o powierzchni ok. 1,30 ha położonych we miejscowości Mańkowo. 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek planu (integralna cześć planu) w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 3, 4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik nr 4. § 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów, 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej, 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 7) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, 8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 2. Plan nie określa: 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy, 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 3) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. 3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania, 2) linie zabudowy, 3) funkcje terenu oznaczone symbolami. § 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą, 2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania, 4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50 %) na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 5) liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych), 6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, 7) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, powodowany emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikający ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń, 8) maksymalna wysokość zabudowy - wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do kalenicy dachu w przypadku dachów dwu- i wielospadowych lub gzymsu nad ostatnią kondygnacją w przypadku dachów płaskich. Rozdział II Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem § 4.1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie: 1) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczone symbolem U/P. § 5.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosowanie rozwiązań architektonicznych obiektów nawiązujących do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych, 2) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, 3) maksymalna wysokość zabudowy do 25,0m, 4) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych od strony ulic publicznych, 5) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów związanych z ochroną środowiska oraz stanowiących zaplecze budowy, 6) nieprzekraczanie ustalonej planem intensywności zabudowy poprzez zachowanie stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, 7) utrzymywanie obiektów oraz zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym. § 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. Ustala się następujące zasady: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć realizacji celu publicznego,

2) 3) 4) 5) 6) 7)

zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych czynników grzewczych: gaz, energia elektryczna, olej opałowy i węgiel wzbogacony o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii, maksymalne wykorzystanie istniejącej zieleni w zagospodarowaniu, realizacja zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia, obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa i odpadami stałymi, nakaz zagospodarowania przynajmniej 30 % terenu działki zielenią towarzyszącą - powierzchnia biologicznie czynna, kształtowanie zieleni urządzonej w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych) oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia, zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi, zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

8) 9)

10) eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. § 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. 2. Obowiązuje zasada koordynacji w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: a) wzdłuż układów komunikacyjnych, na terenach zabudowy wsi w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów odrębnych, b) urządzenia sieciowe sytuowane poza liniami rozgraniczającymi ulic powinny być prowadzone w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu, c) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, d) dopuszcza się wydzielanie działek, dla potrzeb lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii, e) możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. 3. 4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci rozbiorczej wodociągu wiejskiego. Obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa: 1) w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowy wywóz na oczyszczalnię ścieków, docelowo w systemie zbiorczej kanalizacji we wsi, 2) dopuszcza się realizację indywidualnych systemów oczyszczania ścieków technologicznych o ładunku zanieczyszczeń przekraczających wartości dopuszczalne dla wprowadzenia ścieków do kanalizacji komunalnej. 5. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren działki lub w systemie lokalnej kanalizacji deszczowej: 1) wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków: 1) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej - wg warunków przyłączenia,

2) przyłącza energetyczne n.n. wykonać jako napowietrzne lub kablowe, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii rozgraniczającej ulicy) lub na elewacji budynku, 3) budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy. 7. 8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz wg zasad: 1) selektywna zbiórka odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko, 2) odpady technologiczne powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, 3) prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi stosownie do przepisów odrębnych. 9. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, obowiązuje stosowanie ekologicznych nośników energii.

10. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 1) docelowo w oparciu o system gazyfikacji przewodowej we wsi, 2) dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny. 11. Przebudowa bądź likwidacja istniejącej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z zarządcą sieci: 1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 2) na terenach zmeliorowanych obowiązuje przebudowa sieci drenarskiej, przed realizacją zamierzonej inwestycji, w oparciu o projekt techniczny. Rozdział III Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy § 8.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/P ustala się: 1) funkcję podstawową - zabudowa usługowa i produkcyjna, 2) funkcje uzupełniające: zabudowa składów i magazynów, zabudowa gospodarcza i socjalna związana z funkcją podstawową. 2. Zasady zagospodarowania terenu: a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przekształceń w ramach przeznaczenia, b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych i dróg wewnętrznych, d) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30%, e) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu, f) zagospodarowanie pasa terenu o szerokości 2,0m wzdłuż granicy działki zielenią izolacyjną - wysoką i niską, g) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą, h) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które zawsze mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 3. Zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość budynków do 25,0m, budowli - bez ograniczeń, b) geometria dachów - dachy dwu i wielospadowe z uwzględnieniem spadków połaci 20-40o, dopuszcza się dachy płaskie udokumentowane wymogami technologicznymi,

c) forma i skala obiektów powinna być dostosowana do potrzeb technologicznych.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości: a) dopuszcza się podziały nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi, zapewnienie dojazdów o szerokości min. 5,0m w liniach rozgraniczających. § 9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 1. dopuszcza się zabudowę tymczasową związaną z realizacją funkcji podstawowej i zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział IV Przepisy przejściowe i końcowe § 10.1. Traci moc uchwała nr 94/XI/99 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 grudnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 18 stycznia 2000r. Nr 6, poz. 36) w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 2. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 30%. § 11.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy. Przewodniczący Rady: Jan Wrześniewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w ?Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo? inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

W obszarze objętym w/w planem nie występują zadania należące do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. Nie zachodzi konieczność wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zaopatrzenie terenu w media następuje z istniejących przyłączy, rozbudowę inwestor realizuje we własnym zakresie.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r.

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo.

Lp. Data wpływu uwagi Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi 3 Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga 5 Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga 6 Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona 7 uwaga nieuwzględniona 8 Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr /XIX/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. uwaga uwzględniona 9 uwaga nieuwzględniona 10 11 Uwagi

1

2

4 Nie wniesiono uwag

Załącznik nr 4 do uchwały nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. Stwierdzenie zgodności ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo? z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się: § 1. ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo? jest zgodny z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała - (zatwierdzonym uchwałą nr 138/XV/00 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 czerwca 2000r.). Uzasadnienie Teren objęty opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi cześć obszaru określonego w ?Studium? jako tereny potencjalnego rozwoju z dominacją funkcji usługowej i produkcyjnoskładowej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6053

  uchwała nr 110/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5279

  uchwała nr 66/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6374

  uchwała nr 71/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze gminy Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.3286

  uchwała nr 39/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenieGminy Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1051

  uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stara Biała.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2626

  uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2625

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 kwietnia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2624

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/14/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2623

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/23/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy Osieck

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2622

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/24/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Miejska w Mszczonowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.