Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2628

Tytuł:

uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Gminy Stara Biała
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2628
Hasła:opłaty

2 UCHWAŁA Nr 157/XIX/2009 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1.1. Ustala się wysokość opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała zgodnie z poniższą tabelą. Tabela nr 1. Rodzaje oraz wysokość opłat

Grupa Grupy odbiorców j.m. Stawka opłaty netto brutto 1,73 2,59 1,85 2,77

Grupa A Grupa B

Grupa A Grupa B

Grupa A Grupa B

Wysokość opłat za dostarczoną wodę Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa zł/m3 rolne Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej zł/m3 (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.) Wysokość opłat za odprowadzone ścieki Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa zł/m3 rolne Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej zł/m3 (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, budownictwo, transport itp.) Wysokość opłaty abonamentowej Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa zł/punkt rolne pom./kwartał Jednostki działalności produkcyjnej i usługowej zł/punkt (przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady przemysłowe, pom./kwartał budownictwo, transport itp.)

2,62 3,27

2,80 3,50

2,81 2,81

3,00 3,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr 238/XXIV/01 z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała oraz uchwała nr 244/XXVI/01 z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXIV/01 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 lipca 2009r. Przewodniczący Rady: Jan Wrześniewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.3286

  uchwała nr 39/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenieGminy Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2980

  uchwała nr 220/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.3783

  uchwała nr 48/VII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzoneprzez Gminę Stara Biała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.147

  uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6372

  uchwała nr 69/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Opłaty za wodę

  Wynajęłam mieszkanie pewnej rodzinie na dwa lata. Zgodnie z umową najmu, najemca jest obowiązany płacić za wodę. Co miesiąc w czynszu płacę zaliczki za wodę. Nie (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

  Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2627

  uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2626

  uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2625

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 kwietnia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2624

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/14/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2623

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/23/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy Osieck

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.