Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2629

Tytuł:

uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2629
Hasła:lokale

3 UCHWAŁA Nr XXVII/145/2009 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje: § 1.1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sokołowa Podlaskiego. 2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sokołowa Podlaskiego wynajmowane są osobom mieszkającym na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 3. Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 2.1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta mogą być wynajmowane osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę rozpatrywania wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 2. Za pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu: 1) w którym na członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5m2 powierzchni pokoi, a w przypadku osoby zamieszkującej w lokalu samotnie mniej niż 10m2 powierzchni pokoi 2) nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 3) o bardzo złym stanie technicznym, dużej wilgotności, zagrzybieniu itp. 3. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z przepisami o dodatkach mieszkaniowych. § 3.1. W mieszkaniowym zasobie Miasta wyznacz się lokale, które będą wynajmowane jako lokale socjalne. 2. Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, które nie mają tytułu prawnego do innego lokalu i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a których dochód w rozumieniu § 2 ust. 3 w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę rozpatrywania wniosku nie przekracza 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 110% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony. 4. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą pozostającą w lokalu socjalnym, po upływie terminu określonego w umowie najmu lokalu socjalnego, jeżeli osiągane dochody nie uprawniają do jej przedłużenia, a uprawniają do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, może być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. 6. W sprawach określonych w ust. 4 i 5 nie stosuje się § 5 ust. 3. § 4.1. Pierwszeństwo najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta przysługuje osobom, które uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, określającym przypadki, w których gmina ma obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego, bądź uprawnione są do najmu lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wskazać osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, które nie spełniają warunków określonych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2, w szczególności osoby: 1) opuszczające dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a które stale zamieszkiwały w Sokołowie Podlaskim przed umieszczeniem w domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, 2) uznane przez Burmistrza Miasta za niezbędne w ramach potrzeb kadrowych w związku z rodzajem wykonywanej pracy lub posiadanymi kwalifikacjami, 3) pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, 4) zamieszkujące w lokalach lub budynkach przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji w trybie przepisów o nadzorze urbanistyczno-budowlanym, w których występuje zagrożenie zdrowia i życia. 5) w sprawach określonych w ust. 1 nie stosuje się § 5 ust. 3. § 5.1. Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta składają w Urzędzie Miasta wniosek na formularzu dostępnym w siedzibie Urzędu z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 2. Osobę uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego skład mieszkaniowego zasobu Miasta każdorazowo ustala Burmistrz Miasta. 3. Burmistrz Miasta ustala osobę uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta po zapoznaniu się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 4. Ustalenia osoby uprawnionej do najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego dokonuje się spośród osób, które złożyły stosowne wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i materialnej. 5. Społeczną kontrolę prawidłowości gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana przez Burmistrza Miasta na okres 5 lat. § 6. Lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80m2 przeznacza się do sprzedaży lub wynajmu ustalonego w drodze przetargu. § 7. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy Burmistrz Miasta może po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej ustalić do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, jeżeli osoby te nie mają tytułu prawnego do innego lokalu i możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz spełniają kryterium dochodowe, z zastrzeżeniem szczególnie uzasadnionych przypadków. § 8.1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta mogą być zamieniane pomiędzy najemcami tych lokali wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Burmistrza Miasta. 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy najemcą a Miastem jako dysponentem wolnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta. 3. Dokonanie zamiany lokali pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, a osobą zajmującą lokal w innych zasobach wymaga zgody Burmistrza Miasta i dysponenta lokalu, w którego zasobach zamieszkuje osoba zainteresowana zamianą. 4. Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy zainteresowanymi osobami w tych przypadkach, gdy uzna ją za uzasadnioną, a w szczególności w razie: 1) konieczności dostosowania lokalu pod względem wielkości powierzchni i wyposażenia w instalacje do wielkości gospodarstwa domowego i jego statusu materialnego, 2) możliwości uzyskania w drodze zmiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy, 3) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania, 4) względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu. 5) Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokali bez zasięgania opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. § 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 11. Traci moc uchwała nr XXXVI/218/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2001r. Nr 341, poz. 4598). § 12. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jacek Niemirski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2628

  uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2627

  uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2626

  uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2625

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 kwietnia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2624

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/14/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Rada Gminy w Szelkowie 06-220 Szelków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.