Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2630

Tytuł:

uchwała nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2630
Hasła:lokale

4 UCHWAŁA Nr XXVII/146/2009 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?n. zm.) oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pó?n. zm.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym Miasta na lata 2009-2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jacek Niemirski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2014 Wstęp Obowiązek opracowania i uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nałożony został w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Ustawa ta nakłada na gminy jako zadanie własne obowiązek tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Powyższa ustawa stanowi, że stawki czynszu w lokalach, których właścicielem jest gmina miejska ustala Burmistrz Miasta w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta. I. Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. zasób mieszkaniowy Miasta Sokołowa Podlaskiego składał się z 497 lokali, w tym 77 lokali socjalnych. Szczegółowy wykaz budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta przedstawia tabela nr 1. Ze względu na prowadzoną przez Miasto sprzedaż lokali mieszkalnych przewiduje się, że liczba tych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta zmniejszy się do końca 2014 roku do 378, przy jednoczesnym wzroście liczby lokali socjalnych do 109 do końca 2014 roku. Przewiduje się, że na koniec 2014 roku łączna liczba lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta wyniesie 487. Lokale socjalne przeznacza się na wynajem osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochody z gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej.

Miasto ma także obowiązek zapewnić lokal socjalny osobom uprawnionym do otrzymania takiego lokalu na mocy wyroku sądowego. Wzrost liczby lokali socjalnych dokonywać się będzie przez budowę tych lokali oraz adaptację niektórych lokali użytkowych, które nie znajdują najemców i przeznaczenia niektórych lokali mieszkalnych o niskim standardzie na wynajem jako lokali socjalnych. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego Miasta w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia tabela nr 2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta znajdują się w 57 budynkach, z tego 18 budynków zostało wybudowanych do 1945 roku. W budynkach wybudowanych do 1945 roku lokale będą ulegać powolnej dekapitalizacji, przeprowadzane będą tylko remonty zabezpieczające z uwagi na nieopłacalność przeprowadzania remontów kapitalnych (odtworzeniowych). W pozostałych budynkach wykonywane będą remonty i modernizacje w celu ich utrzymania w stanie technicznym nie pogorszonym. II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji Na 57 budynków, w których znajdują się lokale wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego (tabela nr 1) najstarsze pochodzą z XIX wieku, najmłodszy z 2007 roku. Wiek budynków waha się od 2 do ok. 130 lat, w tym: budynki wybudowane w okresie ostatnich 2 lat-2. budynki wybudowane w okresie 3 do 20 lat temu - 3, budynki wybudowane w okresie 20 do 50 lat temu - 24, budynki wybudowane w okresie 50 do 100 lat temu -26, budynki wybudowane ponad 100 lat temu - 2. Zastosowana technologia ich wykonania: tradycyjna - 39 budynków, drewniana - 3 budynki, mieszana -15 budynków.

W technologii tradycyjnej ściany wykonane są z cegły lub bloczków; stropy DZ-3, Kleina lub płyta betonowa zbrojona. W technologii drewnianej wszystkie elementy wykonane są z drewna {ściany, stropy). W technologii mieszanej ściany wykonane są z cegły lub bloczków, a stropy są drewniane. Budynki komunalne wyposażone są w następujące instalacje techniczne: instalacja centralnego ogrzewania - 29 budynków, instalacja wodociągowo-kanalizacyjna - 57 budynków, instalacja centralnej ciepłej wody - 21 budynków, łazienka i w.c. w lokalu - 45 budynków, instalacja AZART - 38 budynków. Stan techniczny budynków komunalnych przedstawia się następująco: stan techniczny ponadprzeciętny - 24 budynków, stan techniczny przeciętny -19 budynków, stan techniczny poniżej przeciętnego - 9 budynków, stan techniczny niezadawalający (do rozbiórki) - 5 budynków.

W budynkach o niezadawalającym stanie technicznym, które należałoby rozebrać znajdują się 33 lokale, wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym: budynek przy ul. Lipowa 84C -15 lokali (częściowo wykwaterowany), budynek przy ul. Lipowej 84 ?B? - 4 lokale,

budynek przy ul. Pięknej 31 - 2 lokale, budynek przy ul. Repkowskiej 6 - 4 lokale, budynek przy ul. Kilińskiego 8 - 8 lokali (częściowo wykwaterowany).

Przewidywane wydatki na remonty i modernizacje komunalnej substancji mieszkaniowej w poszczególnych latach wyniosą: 2009r. - 330 tys. zł; 2010r. - 339 tys, zł; 2011r. - 348 tys. zł; 2012r. - 358 tys. zł; 2013r. - 368 tys. zł; 2014r. - 378 tys. zł. Zakres remontów i modernizacji obejmuje: wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków, wymianę elewacji, wymianę pokryć dachowych, wymianę instalacji wod.-kan., co., elektrycznej, remonty i malowanie klatek schodowych itd. Plan remontów i modernizacji budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata przedstawia tabela nr 3. III. Planowana sprzedaż lokali Miasto prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje w trybie: bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu, gdy skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu; przetargowym, gdy sprzedaży podlega lokal wolny.

Cena lokalu mieszkalnego ustalona jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu, nabywca może skorzystać z bonifikaty w wysokości ustalonej przez Radę Miejską. W latach 2009-2014 sprzedaż lokali mieszkalnych na dotychczasowych zasadach będzie kontynuowana, natomiast lokale socjalne nie będą sprzedawane. Przewiduje się, że w latach 2009-2014 Miasto sprzedawać będzie rocznie około 7 lokali mieszkalnych IV. Zasady polityki czynszowej Miasto kontynuować będzie politykę czynszową zmierzającą do podniesienia czynszów do poziomu umożliwiającego pokrycie pełnych kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych. Stosowany równolegle system dodatków mieszkaniowych, przewidziany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych stanowić będzie ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniami obowiązującej obecnie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Miasto ustala stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Miasta, kierując się następującymi zasadami: 1. Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. 2. Podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej niż raz w roku. 3. Ustalając stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Miasto powinno uwzględnić czynniki obniżające ich wartość użytkową następująco: 100% stawki bazowej - lokal mieszkalny z inst. co., c.c.w., wod.-kan., łazienką i w.c.; 98% stawki bazowej - lokal mieszkalny z inst. c.o.,wod. kan., łazienką i w.c; 95% stawki bazowej - lokal mieszkalny z inst. wod.-kan., łazienką i w.c; 90% stawki bazowej - lokal mieszkalny z inst. wod.-kan., łazienką lub w.c; 85% stawki bazowej - lokal mieszkalny z inst. wod.- kan.; 80% stawki bazowej - lokal mieszkalny bez inst. wod.-kan.

Ponadto zastosowane zostaną niżej wymienione czynniki zmniejszające stawkę czynszu za lokale mieszkalne:

-

niekorzystne położenie budynku (poza strefą centralną Miasta) - zmniejszenie do 3%. stan techniczny budynku poniżej przeciętnego (określony na podstawie przeglądów budynków) zmniejszenie do 4%, niekorzystne usytuowanie lokalu (parter lub IV i wyższa kondygnacja) zmniejszenie do 3%.

W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników wpływających na obniżkę stawki czynszu, łączna obniżka nie może przekroczyć 50% stawki bazowej. 4. Za strefę centralną Miasta uważa się obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wiejska, Lipowa, Kolejowa, Gagarina, Ząbkowska, Targowa, Szkolna, Nieciecka, Mała, Przeskok, Repkowska, Siedlecka, Bartoszowa, Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, tory kolejowe, Wolności, Fabryczna, Okrężna, Boczna, Węgrowska, św. Rocha wraz z budynkami położonymi przy tych ulicach. 5. Stawka czynszu dla lokali socjalnych nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Miasta. V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz przewidywane zmiany w tym zakresie Od 2002 roku zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zarządzaniem nieruchomościami może zajmować się tylko osoba posiadającą licencję państwową zarządcy nieruchomości. Budynkami i lokalami komunalnymi zarządza i administruje Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (wyłonione w przetargu) na podstawie umowy zawartej z Miastem, z wyjątkiem dwóch lokali (przy ul. Węgrowskiej 14A), którymi administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Cukrownik?. W latach 2009-2014 Miasto nie przewiduje zmiany sposobu zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Zarządzanie i administrowanie lokalami komunalnymi sprawować będą firmy zatrudniające licencjonowanych zarządców nieruchomości, wyłonione w przetargu nieograniczonym ogłaszanym przez Miasto.

VI. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową oraz źródła jej finansowania W latach 2009-2014 planuje się wybudowanie i oddanie do użytku 2-ch budynków o łącznej ilości 32 lokali socjalnych. Budowa lokali socjalnych finansowana będzie z budżetu Miasta. Planowane wydatki na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach będą wynosiły od 1758 tys. zł do 2218 tys. zł. ?ródłem ich finansowania będą wpływy z czynszów za lokale wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego uzupełnione o wpływy z czynszów za lokale wchodzące w skład komunalnego zasobu lokali użytkowych oraz z opłat za media. ?ródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 4, a planowane wydatki tabela nr 5. VII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania j racjonalizację gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Uznaje się za celowe kontynuowanie sprzedaży lokali mieszkalnych o wyższym standardzie wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, przewiduje się, że w latach 2009-2014 sprzedawanych będzie około 7 lokali mieszkalnych rocznie. Dla osób o niskich dochodach nadal będzie utrzymywany komunalny zasób mieszkaniowy, w jego skład wchodzić będą przede wszystkim lokale mieszkalne o niższym standardzie oraz lokale socjalne; Osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na budowę własnego domu bąd? zakup lokalu mieszkalnego mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w budowanych przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. lokalach na wynajem. Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem, a zarazem jedynym udziałowcem jest Miasto Sokołów Podlaski, które posiada 100% udziałów. Spółka ta w latach 1999 - 2008 wybudowała i zasiedliła siedem budynków mieszkalnych {168 mieszkań) a na lata 2009-2014 planuje budowę czterech dalszych budynków mieszkalnych z lokalami na wynajem. Miasto nadal będzie wspierać budowę przez STBS Sp. z o.o. lokali na wynajem; lokale te zapewniają zwiększenie dostępności do mieszkań dla gospodarstw domowych o umiarkowanych i średnich dochodach i zmniejszają liczbę osób oczekujących na lokale z komunalnego zasobu mieszkaniowego. Należy dążyć do przekwaterowywania lokatorów z komunalnych budynków o niezadawalającym stanie technicznym (z uwagi na nieopłacalność ich remontów i eksploatacji) do lokali w innych budynkach komunalnych. W 2009 roku należy dokończyć wykwaterowywanie osób zamieszkujących w budynku przy ul. Kilińskiego 8.

W celu poprawy gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym należy także ułatwiać dokonywanie zamian lokali w ramach tych zasobów, tak aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie do wielkości rodziny, jak i jej sytuacji materialnej. Osobom zalegającym z opłatami za lokal mieszkalny należy proponować zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal mniejszy i tańszy w eksploatacji lub podejmować odpowiednie działania w celu przekwaterowania dłużników do lokali socjalnych.

Tabela nr 1

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych komunalnych będących w administracji Sokołowskiego TBS - wg stanu na 31-12-2008r.

L.p. Obiekt - adres Powierzchnia zabudowy Konstrukcja budynku Wyposażenie lokali w instalacje Ogółem Ilość Uwagi Instalacja ciepłej WWW Ilość Instalacja AZART Łazienki + WC Centralnego ogrzewania Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna Pow. uż. Razem P.uż. Komunalne W tym socjalne Ilość P.uż. LOKALE MIESZKALNE W tym Własnościowe Ilość P.uż. Powierzchnia całkowita

Kubatura

Rok budowy

Instalacja gazowa

m

2

m

3

m

2

szt

m

2

szt

m

2

szt

m

2

szt

m

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Długa 27 Długa 36 Długa 39 Długa 46 Długa 86 Krzywa 26A Kilińskiego 8 Lipowa 84A Lipowa 84B Lipowa 84C Lipowa 84D Magistracka 15 Mały Rynek 1 Niecała 5 Olszewskiego 1 Piękna 4 Piękna 6 Piękna 31 Piękna 49 Repkowska 6 Repkowska 6B Targowa 7 Targowa 9 Ząbkowska 10 Wilczyńskiego 21 Ząbkowska 6 C Ząbkowska 6 D Ząbkowska 6 E Ząbkowska 6 F Ząbkowska 6 G Węgrowska 14A Cmentarna 2 Krzywa 18A Krzywa 24 Oleksiaka Wichury 3B Oleksiaka Wichury 3C 8-go Sierpnia 1A 8-go Sierpnia 1B 8-go Sierpnia 1C 8-go Sierpnia 4 8-go Sierpnia 4A 8-go Sierpnia 6 8-go Sierpnia 6A 8-go Sierpnia 8 8-go Sierpnia 8B 8-go Sierpnia 8A

1913 1932 1915 1910 1935 1975 1920 ~ XIXw XIXw 1987 1920 1910 -1930 1909 1975 1968 1930 1930 1925 1922 1965 1967 1966 1890 2000 2002 2005 2006 2007 1965 1975 1972 1960 1975 1975 1966 1967 1967 1954/9 0 1954/9 1 1955/9 2 1955/9 1 1956 1956 1955

763,0 647,0 1313,0 1270,0 486,0 840,0 2600,0 410,0 978,0 1082,0 2700,0 860,0 700,0 365,0 728,0 912,0 150,0 820,0 588,0 820,0 1241,0 802,0

134,0 204,0 517,0 395,0 150,0 280,0 868,0 138,0 206,0 295,0 540,0 325,0 140,0 92,2 176,0 163,0 52,5 317,6 162,0 309,9 214,0 182,2

Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - eternit, blacha Mur, stropy DZ-3, stropodach, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Ściany drewno, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - papa Mur, stropy płyta żerańska, stropodach, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - eternit i papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, strop drewniany, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie papa Ściany drewno, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - eternit Ściany drewno, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - eternit Mur, strop drewniany, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie blacha Mur, stropy DZ-3 - stropodach, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3 - stropodach, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3 - stropodach, pokrycie - papa Mur, stropy drewniane, wię?ba dachowa drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy płyta kanałowa, dach konstrukcja stalowa, pokrycie - blacha Mur, stropy płyta kanałowa, dach konstrukcja stalowa, pokrycie - blacha Mur, stropy płyta kanałowa, dach konstrukcja stalowa, pokrycie - blacha Mur, stropy płyta kanałowa, dach konstrukcja stalowa, pokrycie - blacha Mur, stropy płyta kanałowa, dach konstrukcja stalowa, pokrycie - blacha

-

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

" " " " " tak -

-

tak tak tak tak tak tak tak tak -

tak WC wspólne

1 1 5 1 7 6 8 2 4 15 7 5 6 1 10 4 3 Łaz. 1 miesz. 2 4 4 1 8 8 8 Łaz. 3 miesz. 4 4 8 8 10 10 2 65 WC wspólne 17 12 9 9 36 36 40 17 9 18 9 18 18 18

53,75 28,81 122,20 21,50 183,26 256,40 351,22 131,92 215,70 451,83 91,89 205,37 213,10 37,00 381,01 217,20 131,70 92,16 152,68 151,25 46,30 317,60 162,00 315,79 144,39 128,77 257,54 257,54 334,29 334,29 78,97 2357,22 437,60 464,00 381,70 381,70 1601,35 1603,92 1585,36 837,62 416,78 839,16 422,58 933,30 806,74 818,74

1 1 5 1 7 6 8 2 4 15 7 2 6 1 10 1 3 2 4 4 1 8 8 8 1 4 8 8 10 10 2 34 15 1 2 1 20 19 14 8 6 12 7 8 11 9

53,75 28,81 122,20 21,50 183,26 256,40 351,22 131,92 215,70 451,83 91,89 75,70 213,10 37,00 381,01 48,20 131,70 92,16 152,68 151,25 46,30 317,60 162,00 315,79 25,90 128,77 257,54 257,54 334,29 334,29 78,97 1298,06 375,60 24,00 68,40 41,80 873,83 872,18 585,46 420,84 277,92 567,23 333,15 447,64 489,24 411,70 4 8 8 10 10 128,77 257,54 257,54 334,29 334,29 6 122,00 2 1 57,29 46,30 1 21,00 1 17,40 1 14 7 61,30 399,75 91,89 2 1 1 32,94 21,50 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 31 2 11 7 8 16 17 26 9 3 6 2 10 7 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,67 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1059,16 62,00 440,00 313,30 339,90 727,52 731,74 999,90 416,78 138,86 271,93 89,43 485,66 317,50 407,04

-

tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

10012,0 1500,0 1520,0 1826,0 1826,0 7140,0 7140,0 7140,0 4709,0 2320,0 4709,0 2320,0 4544,0 4540,0 4500,0

3437,0 588,0 175,0 660,0 660,0 1906,0 1906,0 1890,0 1145,0 617,0 1145,0 617,0 1131,0 1038,0 1040,0

Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy Kleina, wię?ba drewniana, pokrycie - blacha Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3 i płyta kanałowa, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3 i płyta kanałowa, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3 i płyta kanałowa, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3 i płyta kanałowa, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur, stropy DZ-3, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Wilczyńskiego 1 Wyspiańskiego 4 Wolności 10 Wolności 60 Wolności 60A Wolności 62B Wolności 62D Wolności 62E Wolności 62J Wspólna 1 Wspólna 2

1974 1968 1957 1982 1983 1975 1974 1976 1978 1974 1976

10894,0 14283,0 4544,0 10733,0 10733,0 3791,7 5479,1 5479,0 3800,0 4742,0 4825,0

3044,0 4270,0 1089,0 3360,0 3360,0 763,4 1215,0 1069,0 770,0 1355,3 1320,0

Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, stropodach wentylowany, pokrycie - papa Mur, stropy DZ-3, wię?ba drewniana, pokrycie - eternit Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa Mur+płyta, stropy płyta kanałowa, stropodach wentylowany, pokrycie- papa

-

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

47 80 18 50 55 12 18 18 12 25 18 851 697 670 565 13 141 11

2052,60 3292,89 793,93 2424,50 2351,60 691,23 996,84 996,84 691,16 1046,77 1102,20 36195,76 30895,29 30111,00 25533,43 403,29 4897,18 467,07

22 38 8 34 28 5 6 14 5 7 5 497 343 335 286 13 141 11

984,60 1594,01 370,30 1643,70 1259,60 288,45 318,00 754,28 315,11 298,40 331,90 20695,67 15395,20 15361,07 13192,50 403,29 4897,18 467,07 77 0 0 0 2 75 0 2198,80 0,00 0,00 0,00 36,50 2162,30 0,00

25 42 10 16 27 7 12 4 7 18 13 354 354 335 279 0 0 0

1068,00 1698,88 423,63 780,80 1092,00 402,78 678,84 242,56 376,05 748,37 770,30 15500,1 15500,1 14749,93 12340,93 0,00 0,00 0,00

Ogółem, w tym: We wspólnotach Lokale z co. Lokale z co. I cw. Komunalne poza wspólnotami W budynkach komunalnych Komunalne z co. Komunalne z co. I cw.

Tabela nr 2 Prognoza wielkości zasobów mieszkaniowych Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009 - 2014

LP Lokale Stan na 31.12.2008r. szt 1 2 Lokale socjalne Pozostałe lokale komunalne w tym we wspólnotach x Razem 77 420 343 497 m? 2198,80 18496,87 15395,20 20695,67 Prognozowana wielkość zasobów 31.12.2009r. szt 87 413 336 500 m? 2518,80 18188,87 15087,20 20707,67 31.12.2010r. szt 87 406 329 493 m? 2518,80 17880,87 14779,20 20399,67 31.12.2011r. szt 109 399 322 508 m? 3225,60 17572,87 14471,20 20798,47 31.12.2012r. szt 109 392 315 501 m? 3225,60 17264,87 14163,20 20490,47 31.12.2013r. szt 109 385 308 494 m? 3225,60 16956,87 13855,20 20182,47 szt 109 378 301 487 31.12.2014r. m? 3225,60 16648,87 13547,20 19874,47

Tabela nr 3

Program remontów i modernizacji budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowych zasobów miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009 ? 2014

Powierzchnia całkowita Rok budowy Powierzchnia użytkowa Lp Obiekt -adres Kubatura Lokale mieszkalne Ogółem Pow. uż. Ilość W tym komunalne Razem Iloś ć P.u ż.

2 2

Plan wydatków /tys.zł/ W tym socjalne Iloś ć szt 11 m P.u ż.

2

Zakres planowanych robót do wykonania

Ogółem

2009

2010

2011

2012

2013

m 3 -

3

m 5 -

2

m 6 -

2

szt 7 1 1 5 1 7 6 8 2 4 15 7 5 6 1 10 4 3 2 4 4 1 8 8 8 4 4

m 8

szt 9 1 1 5 1 7 6 8 2 4 15 7 2 6 1 10 1 3 2 4 4 1 8 8 8 1 4

m

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 Długa 27 Długa 36 Długa 39 Długa 46 Długa 86 Krzywa 26A Kilińskiego 8 Lipowa 84A Lipowa 84B Lipowa 84C Lipowa 84D Magistracka 15 Mały Rynek 1 Niecała 5 Olszewskiego 1 Piękna 4 Piękna 6 Piękna 31 Piękna 49 Repkowska 6 Repkowska 6B Targowa 7 Targowa 9 Ząbkowska 10 Wilczyńskiego 21 Ząbkowska 6

4

10 54 29 122 22 183 256 351 132 216 452 92 76 213 37 381 48 132 92 153 151 46 318 162 316 26 129

12

13 25 21

14 2 1 2 1 9 2 45 2 3 3 2 3 2 2 2 2 15 4 9 17 2 4 4 3 3 3

15 4 4 7 1 8 4 30 5 5 3 6 15 3 2 5 4 8 8 8 5 5 8 8 8 3 4

16 5 2 5 1 5 2 30 6 6 3 12 5 15 9 18 5 10 8 8 8 9 8 8 8 2 4

17 5 6 16 1 16 30 30 8 8 3 8 5 12 5 6 3 2 6 2 4 3 5 15 4 3 5

18 3 4 15 1 10 2 4 6 3 3 8 3 8 2 8 5 8 6 12 12 6 10 8 20 5 8

2014 19 6 4 15 1 10 5 7 3 4 4 8 5 8 4 16 6 8 12 15 12 6 8 6 10 5 5

21 R. dachu;r. bieżący; r. elewacji R. bieżące;r. dachu; instalacji elekt.; wod-kan R. bieżące;r. pokrycia dachu; instalacji elekt. R. bieżące R. bieżące; wymiana okien;r. dachu R. bieżący; ocieplenie stropodachu R. główny ? wymiana stropów nad piwnicami biegów klatki schodowej; elewacja budynku R. bieżące;r. inst. elekt. R. bieżące;r. dachu Rozbiórka budynku;r. bieżące pozostałej części R. dachu;r. elewacji;r. socjalnych;r. malarskie R. bieżące;r. elewacji Wymiana okien;r. elewacji;r. dachu R. dachu;r. elewacji R. dachu;r. elewacji;r. bieżący;r. inst. elekt. R. bieżące; zmiana sposobu ogrzewania Wymiana okien;r. bieżący;r. dachu;r. instalacji Wymiana okien;r. elewacji;r. bieżące R. dachu; wymiana okien;r. elewacji, R. dachu;r. socjalnych;r. bieżące R. elewacji;r. bieżące;r. lokali socjalnych R. bieżące;r. dachu; ocieplenie;r. socjalnych R. bieżące;r. dachu; ocieplenie;r. socjalnych R. bieżące;r. dachu; ocieplenie;r. socjalnych R. bieżący R. bieżące; mal. klatki schodowej

1913 1932 1915 1910 1935 1975 1920 ~ XIXw XIXw 1987 1920 1910 ~1930 1909 1975 1968 1930 1930 1925 1922 1965 1967 1966 1890 2000

54 29 122 22 183 256 351 132 216 452 92 205 213 37 381 217 132 92 153 151 46 318 162 316 144 129

763 647 1313 1270 486 840 2600 410 978 1082 2700 860 700 365 728 912 150 820 588 1241 802 820 715

763 647 1313 1270 486 840 2600 410 978 1082 2700 860 700 365 728 912 150 820 588 820 1241 802

134 204 517 395 150 280 868 138 206 295 540 325 140 92 176 163 53 318 162 310 214 182

2 1 1

33 22 15

60 6 58 45 146 30

1 14 7

61 400 92

29 19 44 36

1 1

17 21

48 24 55 25 51 44 54

2 1 6

57 46 122

58 31 43 49 53 21

4

129

29

C 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ząbkowska 6 D Ząbkowska 6 E Ząbkowska 6 F Ząbkowska 6 G Węgrowska 14A Cmentarna 2 Krzywa 18A Krzywa 24 Oleksiaka Wichury 3B Oleksiaka Wichury 3C 8-go Sierpnia 1A 8-go Sierpnia 1B 8-go Sierpnia 1C 8-go Sierpnia 4 8-go Sierpnia 4A 8-go Sierpnia 6 8-go Sierpnia 6A 8-go Sierpnia 8 8-go Sierpnia 8B 8-go Sierpnia 8A Wilczyńskiego 1 Wyspiańskiego 4 Wolności 10 Wolności 60 Wolności 60A Wolności 62B Wolności 62D Wolności 62E Wolności 62J Wspólna 1 Wspólna 2 Ogółem W tym komunalne 2002 2005 2006 2007 1965 1975 1972 1960 1975 1975 1966 1967 1967 1954/90 1954/91 1955/92 1955/91 1956 1956 1955 1974 1968 1957 1982 1983 1975 1974 1976 1978 1974 1976 10012 1500 1520 1826 1826 7140 7140 7140 4709 2320 4709 2320 4544 4500 4540 10894 14283 4544 10733 3792 5479 5479 3800 4742 4825 10012 1500 1520 1826 1826 7140 7140 7140 4709 2320 4709 2320 4544 4540 4500 10894 14283 4544 10733 10733 3792 5479 5479 3800 4742 4825 3437 588 175 660 660 1906 1906 1890 1145 617 1145 617 1131 1038 1040 3044 4270 1089 3360 3360 763 1215 1069 770 1355 1320 8 8 10 10 2 65 17 12 9 9 36 36 40 17 9 18 9 18 18 18 47 80 18 50 55 12 18 18 12 25 18 851 258 258 334 334 79 2357 438 464 382 382 1601 1604 1585 838 417 839 423 933 807 819 2053 3293 794 2425 2352 691 997 997 691 1047 1102 36195 8 8 10 10 2 34 15 1 2 1 20 19 14 8 6 12 7 8 11 9 22 38 8 34 28 5 6 14 5 7 5 497 258 258 334 334 79 1298 376 24 68 42 874 872 585 421 278 567 333 448 489 412 985 1594 370 1644 1260 288 318 754 315 298 332 20696 77 2199 8 8 10 10 258 258 334 334 26 24 22 22 18 33 28 25 40 37 29 51 59 88 65 81 69 116 62 140 184 328 57 111 42 27 73 32 72 26 26 3117 2121 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 25 25 5 4 50 4 50 15 5 4 4 30 45 15 4 3 3 3 3 3 480 330 4 4 4 3 2 6 2 4 8 6 6 6 6 50 4 8 5 5 25 8 75 10 9 45 6 5 5 5 6 4 4 511 339 3 3 3 3 3 7 8 4 3 3 3 3 3 15 40 3 3 3 3 45 70 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 485 348 5 5 4 4 3 4 4 4 8 7 5 5 5 3 3 5 35 3 3 40 20 9 3 5 5 3 35 5 45 3 3 502 358 6 4 4 4 4 5 5 5 9 9 5 5 10 9 8 9 12 25 9 35 5 150 4 4 4 4 10 8 3 5 4 563 368 5 5 4 5 4 8 6 5 9 9 6 7 10 6 6 6 10 30 7 7 10 150 6 6 6 6 15 6 10 6 7 576 378 R.

bieżące; mal. klatki schodowej R. bieżące; mal. klatki schodowej R. bieżące; mal. klatki schodowej R. bieżące; mal. klatki schodowej Administruje - S.M. ?Cukrownik? R. bieżące;r. kominów nad dachem R. bieżące;r. dachu Instalacje c.o.;r. bieżące R. bieżące R. bieżące R. bieżące R. pokrycia; wymiana pionów inst. elekt.;r. bieżące R. pokrycia; wymiana pionów inst. elekt.;r. bieżące R. bieżące; wymiana pokrycia dachu R. bieżące; wymiana pokrycia dachu R. bieżące, wymiana pokrycia dachu R. bieżące; wymiana pokrycia dachu; elewacja R. bieżące, wymiana pokrycia dachu; ocieplenie R. bieżące, wymiana stolarki na klatkach, wymiana pokrycia dachowego R. bieżące; wymiana pokrycia dachowego; ocieplenie R. bieżące, ocieplenie R. bieżące; ocieplenie R. bieżące; wymiana stolarki na klatkach; wymiana pokrycia dachowego; remont kominów R. elewacji,r. bieżące, R. bieżące, wymiana drzwi R. pokrycia;r. bieżące R. bieżące; ocieplenie i elewacja R. elewacji;r. bieżące R. bieżące; ocieplenie i elewacja R. bieżące R. bieżące

Tabela nr 4 ?ródła finansowania gospodarki mieszkaniowej miasta Sokołowa Podlaskiego w latach 2009 ? 2014

Lp 1 2 X Wyszczególnienie 2009 Czynsz za lokale komunalne Opłaty z tytułu dostawy mediów Razem 599 1159 1758 2010 616 1274 1890 Wpływy w latach (tys. zł) 2011 2012 633 1402 2035 651 1444 2095

2013 669 1487 2156

2014 687 1531 2218

Tabela nr 5 Plan wydatków na utrzymanie substancji mieszkaniowej stanowiącej zasób mieszkaniowy miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009 - 2014

Wyszczególnienie 2009 1. Koszty bieżącej eksploatacji i administracji 2. Koszty remontów Razem 3.Koszty dostawy mediów Ogółem 269 330 599 1159 1758 2010 277 339 616 1274 1890 Wydatki w latach (tys.zł) 2011 285 348 633 1402 2035 2012 293 358 651 1444 2095 2013 301 368 669 1487 2156 2014 309 378 687 1531 2218

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Jacek Niemirski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLV/403/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 ? 2014.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/279/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jawor na lata 2010-2014.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/343/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 - 2014"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.263

  uchwała nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2010-2014

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2629

  uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2628

  uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2627

  uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2626

  uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2625

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 24 kwietnia 2009r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.