Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2632

Tytuł:

uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2632
Hasła:pomoc społeczna

6 UCHWAŁA Nr XXVII/148/2009 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXI/123/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat z późn. zm. dokonuje się następujących zmian: 1. § 8 otrzymuje brzmienie: ?Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 16.07zł?. 2. § 9 otrzymuje brzmienie: ?Rada Miejska ustala koszt 1 godziny usług opiekuńczych każdego roku po zatwierdzeniu budżetu?. § 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta i Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jacek Niemirski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.3301

  uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3241

  uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1696

  uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.937

  uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2081

  uchwała nr XXIX / 128 / 2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Potrącenie zaległości za media z czynszu

  Właściciele lokali dokonują zaliczkowych opłat za lokale z tytułu kosztów utrzymania nieruchomosci wspólnej oraz z tytułu zużycia mediów w indywidualnych lokalach (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2631

  uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2630

  uchwała nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2629

  uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2628

  uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2627

  uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.