Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2638

Tytuł:

uchwała nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Miasta Płocka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2638
Hasła:opłata skarbowa

UCHWAŁA Nr 466/XXXII/09 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej: 1. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ? wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. 2. P.P.U.P. ?Poczta Polska? ? Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Płocku ? wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka: Tomasz Korga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2185

  uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3626

  uchwała nr 140/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3630

  uchwała nr 144/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007r. i Nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.5409

  uchwała nr 469/XXXIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2937

  uchwała nr 468/XXXIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2637

  uchwała nr 454/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2636

  uchwała nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2635

  uchwała nr XXII/156/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2634

  uchwała nr XXII/153/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2633

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.