Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2640

Tytuł:

uchwała nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-20
Organ wydający:Rada Powiatu Żuromińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 95 pozycja: 2640
Hasła:wynagrodzenia

1 UCHWAŁA Nr XXVI/254/09 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a, art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXV/244/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: ?§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.? 2) W załączniku do uchwały w §13 skreśla się ust. 3. 1) W załączniku do uchwały § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem lub funkcją, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia.? § 2. Zmiany do regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. § 3. Traci moc uchwała nr XXIII/211/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wysokość nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 30, poz. 668). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. Przewodniczący Rady: Jerzy Rzymowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2639

  protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2638

  uchwała nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2637

  uchwała nr 454/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2636

  uchwała nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2635

  uchwała nr XXII/156/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.