Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2643

Tytuł:

uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-20
Organ wydający:Rada Powiatu Żuromińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 95 pozycja: 2643
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

4 UCHWAŁA Nr XXVI/257/09 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 2 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/223/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żurominie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie i po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty na likwidację Liceum Profilowanego w Żurominie Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1.1) Z dniem 31 sierpnia 2009r. wyłącza się Liceum Profilowane w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. 2) Z dniem 31 sierpnia 2009r. likwiduje się Liceum Profilowane w Żurominie. 3) Z dniem 1 września 2009r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie przejmuje mienie, zobowiązania i należności zlikwidowanego Liceum Profilowanego w Żurominie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Rzymowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4912

  uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5822

  uchwała nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5004

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.4370

  uchwała nr 65/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5391

  uchwała nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie korekty opisu granic obwodu nr 3 w Żurominie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

  Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2642

  uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2641

  uchwała nr XXVI/255/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2640

  uchwała nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2639

  protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2638

  uchwała nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.