Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2668

Tytuł:

uchwała nr 186 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2009r. zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-20
Organ wydający:Rada Gminy Bodzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 95 pozycja: 2668
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 186/XXVI/09 RADY GMINY BODZANÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych. Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.); art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.); art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) Rada Gminy Bodzanów postanawia: § 1. W związku z wyborem w wyborach uzupełniających Pana Franciszka Grzegorza Szmulewicza na funkcję Sołtysa w Sołectwie Niesłuchowo; w uchwale nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych, w § 1 ust. 1 w tabeli zawierającej imienny wykaz sołtysów i odpowiednio Sołectw Gminy Bodzanów lp. 27. ? w kolumnie imię i nazwisko ? otrzymuje nowe brzmienie ?Franciszek Grzegorz Szmulewicz?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: Janusz Janowski:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2170

  uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1580

  uchwała nr XXXIV/321/09 Rady Gminy Czarna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej nr V/38/07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2187

  uchwała nr XXXVI/354/09 Rady Gminy Czarna z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej nr V/38/07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2667

  uchwała nr 305/XXXIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2666

  uchwała nr 132/XXV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie Gminy Grudusk oraz pobierania z tego tytułu opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2665

  uchwała nr 127/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2664

  uchwała nr 126/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2663

  uchwała nr 124/XXIV/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 ? 2012 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.