Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2798

Tytuł:

porozumienie nr 2/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Starosta Legionowski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 99 pozycja: 2798
Hasła:

POROZUMIENIE Nr 2/09 z dnia 30 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Jan Grabiec ? Starosta Legionowski, 2. Janusz Kubicki ? Wicestarosta Legionowski przy kontrasygnacie Grażyny Szczubełek ? Skarbnika Powiatu, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Ireny Brejna ? Skarbnika Powiatu, zwanym dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2-3, art. 32 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) oraz uchwała nr 168/XXVII/2009 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: powierzenia do realizacji zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i uchwała nr IX/85/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2007r. w sprawie: przyjęcia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe spoza terenu Powiatu Żuromińskiego. § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu w formie kursu, zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie, wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. § 2.1. Strony ustalają, iż Przyjmujący zobowiązuje się: 1) do odpłatnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie kursów dokształcających dla uczniów skierowanych w imieniu Powierzającego przez Dyrektora szkoły/zespołu, zgodnie ze skierowaniem określającym: a) nazwę placówki realizującej zajęcia, b) stopień kursu, c) zawód, d) termin realizacji zajęć, e) liczbę uczniów, f) wysokość opłaty, 2) do zapewnienia odpłatnie, we właściwych warunkach, realizacji zajęć oraz zakwaterowania i wyżywienia dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń, przy czym będą mu zwrócone przez Kierującego. 2. Załącznik do porozumienia dookreśla dane wymienione w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. § 3.1. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową na sfinansowanie zadania, kwotę określoną w załączniku do porozumienia. 2. Podstawą wniesienia opłaty za kurs, jest nota księgowa wystawiona przez Przyjmującego po zakończeniu kursu, płatna na konto Przyjmującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty przez Powierzającego, po przedłożeniu przez Przyjmującego, oświadczenia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie o ukończeniu przez uczniów klas wielozawodowych, kursów o których mowa w § 2 ust. 1. § 4. Przyjmujący, zobowiązuje się zwrócić Powierzającemu przekazaną dotację w całości lub w tej części, w jakiej przekazane środki zostały wykorzystane niezgodnie z niniejszym porozumieniem, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Powierzającego: Bank Spółdzielczy 33 8013 0006 2001 0000 2424 0003, w terminie do 31 grudnia 2009r.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na kursy od 2 lutego 2009r. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009r. § 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający.

1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180 poz. 1111. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 709, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 i z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370.

Starosta: Jan Grabiec Wicestarosta: Janusz Kubicki Skarbnik Powiatu Legionowskiego: Grażyna Szczubełek Starosta Żuromiński: mgr Janusz Welenc Wicestarosta Żuromiński: mgr inż. Mieczysław Olszlegier Skarbnik Powiatu: mgr Irena Brejna

Załącznik do porozumienia 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie, wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie kursów dokształcających dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębem, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. 2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZS Nr 3 w Ciechanowie: kurs III stopnia w zawodzie elektryk, w terminie 2 lutego 2009r. ? 27 lutego 2009r. ? 1 uczeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębem, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. 3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym planem i programem nauczania w zawodzie elektryk. 4. Powierzający wniesie dotację za kurs w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia, tj.: 1 uczeń x 280,00zł = 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych). Starosta: Jan Grabiec Wicestarosta: Janusz Kubicki Skarbnik Powiatu Legionowskiego: Grażyna Szczubełek Starosta Żuromiński: mgr Janusz Welenc Wicestarosta Żuromiński:

mgr inż. Mieczysław Olszlegier Skarbnik Powiatu: mgr Irena Brejna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.244

  porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3690

  porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3192

  aneks nr 8.2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.2010

  porozumienie nr 5/WEK.I./P/25/2011 Powiatu Płońskiego i Gminy Miasto Płock z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez ?Powierzającego?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.260

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2797

  porozumienie nr 1/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2796

  porozumienie nr 2/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej Przyjmującym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2795

  porozumienie nr 1/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej Przyjmującym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2794

  porozumienie Starosty Makowskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 17 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, - określonym dalej jako ?Zleceniobiorca", a Powiatem Makowskim określanym dalej jako ?Zleceniodawca"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2793

  porozumienie nr 3/09 Starosty Makowskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim, zwanym dalej ?Powierzającym" a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej ?Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat ?Powierzający"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.