Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2801

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Siedlce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 99 pozycja: 2801
Hasła:

POROZUMIENIE z dnia 27 lutego 2009 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską ? Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego? Starostę Powiatu Gostynińskiego, Zofię Korycką ? Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej :Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1 art. 5 ust. 2 art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zm) art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 46, art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn zm.) oraz uchwała nr XX/216/2007 Rady Miasta Siedlce zmieniająca uchwałę nr XXVI/382/2000r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez ?Powierzającego? dotacji na realizację przez ?Przyjmującego? zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach. § 2. Strony ustalają, iż ?Przyjmujący? jako organ prowadzący ośrodek doskonalenia zawodowego zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach w formie kursów, zgodnie z załącznikiem określającym: nazwę placówki realizującej zajęcia, stopień kursu, zawód, termin, liczbę uczniów, wysokość opłaty, nr konta bankowego, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz formę ich realizacji.

§ 3. Opłata za kurs winna być wniesiona przez ?Powierzającego? na konto ?Przyjmującego? w terminie określonym w załączniku. § 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. z up. Prezydenta Miasta: Marta Sosnowska Zastępca Prezydenta Starosta Gostyniński: Jan Baranowski Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego: Zofia Korycka

Załącznik do porozumienia 1. Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gostyninie zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach na kursie III stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

w dniach od 16 lutego 2009r. do 13 marca 2009r. dla 1 ucznia wg imiennych skierowań sporządzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach. 2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gostyninie. 3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania dla danego zawodu. 4. Zajęcia o których mowa w pkt 3 obejmują 140 godzin dydaktycznych. 5. Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gostyninie zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. 6. Miasto Siedlce przekaże łączną dotację pokrywającą koszty w/w kursów za 1 ucznia x 280zł = 280zł (słownie: Dwieście osiemdziesiąt złotych) w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia. 7. Dotacja określona w pkt 6 winna być wniesiona przez Miasto Siedlce na konto: Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie Bank PKO S.A. O/Gostynin 74 1240 3187 1111 0000 3141 1518. 8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń. z up. Prezydenta Miasta: Marta Sosnowska Zastępca Prezydenta Starosta Gostyniński: Jan Baranowski Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego: Zofia Korycka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4952

  porozumienie nr 9/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 maja 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.625

  porozumienie nr EP.4335-19/10 Starosty Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5204

  porozumienie nr CRU/41/212 Starosty z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5205

  porozumienie nr CRU/11/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5206

  porozumienie nr CRU/70/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2800

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Sobolewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2799

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej "Powierzającym" a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2798

  porozumienie nr 2/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2797

  porozumienie nr 1/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2796

  porozumienie nr 2/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęką, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej Przyjmującym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.