Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2802

Tytuł:

aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 99 pozycja: 2802
Hasła:

ANEKS Nr 1 z dnia 5 marca 2009 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej ?Wojewodą" a Miastem st. Warszawą, zwanym dalej ?Miastem", reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy - Hanną Gronkiewicz ? Waltz do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 2356), zwanego dalej ?porozumieniem". Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXV/809/2008 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. W porozumieniu w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, Wojewoda udzieli Miastu dotacji celowej w roku 2009 w kwocie 20.400 (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych)". § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. § 3. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozłowski Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy: Hanna Gronkiewicz - Waltz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4858

  aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.2620

  aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.5847

  aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do Porozumienia z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1724

  aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zawarty pomędzy Wojewodą Mazowieckim ,a Gminą -Miasto Płock w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.4390

  aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2801

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2800

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Sobolewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2799

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej "Powierzającym" a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2798

  porozumienie nr 2/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2797

  porozumienie nr 1/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.