Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2803

Tytuł:

aneks nr 2 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Burmistrz Miasta Piastów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 99 pozycja: 2803
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pi. Bankowy 3/5, zwanym dalej ?Miastem", reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, zwaną dalej ?Piastowem", reprezentowaną przez: Pana Zdzisława Brzezińskiego - Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Janiny Flont Strony zgodnie postanawiają, co następuje: § 1. W związku z wprowadzeniem od dnia 1 marca 2009r. zmian w rozkładzie jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 25 listopada 2008r. zwanym w dalszej części Porozumieniem, wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik nr 2a (SKM) do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu. 2. Załącznik nr 3 do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2009r. § 3.1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 2. W zakresie nie uregulowanym w Aneksie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. § 4. Niniejszy Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji. p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego: Leszek Ruta Burmistrz Miasta Piastowa: Zdzisław Brzeziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1786

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 1 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.265

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.264

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. Międzygminnego zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2147

  aneks nr 8 Burmistrza Piastowa z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.365

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 września 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż poza siedzibą

  Gdyby uznać, iż sprzedaż nie następuje poza siedzibą, a jedynie klient wpłacił część pieniędzy, a sprzedaż nastąpiła w siedzibie, można by wystawić paragon (...)

 • Zameldowanie a działalność gospodarcza

  Chcę założyć działalność gospodarczą w Warszawie, ale nie jestem tu zameldowana. Na jakiej podstawie pracownik urzędu gminy może odmówić przyjęcia wniosku?

 • Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlano-montażowe. Nabyłem w leasingu operacyjnym samochód ciężarowy z tzw. kratką. Okres leasingu: 36 miesięcy. Czy (...)

 • Aneks do umowy przedwstępnej w formie notarialnej

  Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaż mieszkania w formie aktu notarialnego. Obecnie wraz z kupującym chciałbym dokonać modyfikacji tej umowy. Czy aneks do umowy przedwstępnej (...)

 • Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

  Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2802

  aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2801

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2800

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej ?Powierzającym?, a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Sobolewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2799

  porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej "Powierzającym" a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2798

  porozumienie nr 2/09 Starosty Legionowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.