Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1796

Tytuł:

uchwała nr LII/438/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-28
Organ wydający:Rada Miejska w Połczynie-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 100 pozycja: 1796
Hasła:

UCHWAŁA NR LII/438/2010 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXV/215/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2004 r., Nr 90, poz. 1764, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 1 skreśla się pkt. 2. 2) w § 1 ust. 1 skreśla się pkt. 3 . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: QBGLO-ICRQM-INRDX-FIYCY-LOUSV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.2401

  informacja Starosty Świdwińskiego z dnia 24 października 2011 r. o modernizacji ewidencji budynków i lokali dla gminy Świdwin, Połczyn Zdrój, Rąbino i Brzeżno powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.

 • DZ. URZ. 2012.1791

  uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1940

  uchwała nr 670/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław , udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1795

  uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn?Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Kołacz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1794

  uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1793

  uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1792

  uchwala nr XLIX/665/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1791

  uchwala nr XLIX/663/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Kołobrzegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.