Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1797

Tytuł:

uchwała nr LII/439/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-28
Organ wydający:Rada Miejska w Połczynie-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 100 pozycja: 1797
Hasła:

UCHWAŁA NR LII/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIII/275/2009 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 2009 r., Nr 45, poz. 1133, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 skreśla się ust. 2 2) skreśla się § 8 uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Franciszek Pilip

Id: UJRMB-KQBZG-DOBPN-EHRIT-NIBDF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.704

  uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2652

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.184

  uchwała nr II/10/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1331

  uchwała nr XXXI/315/09 Rady Miasta w Nisku z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko na czas oznaczony do 3 lat w przypadku gdy po umowie dzierżawy/najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. 2012.1985

  uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia zasad zawierania, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1796

  uchwała nr LII/438/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1795

  uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn?Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Kołacz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1794

  uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1793

  uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1792

  uchwala nr XLIX/665/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.