Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Rada Miejska w Ścinawie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1609
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR LXXXI/402/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/177/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa i po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr LXXI/331/2009 z dnia 24 września 2009 r.) - uchwala się, co następuje: § 1. Paragraf 11 pkt 1 i 2 uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. otrzymuje brzmienie: 1) Granice nowych podziałów geodezyjnych, zaleca się o ile jest to możliwe z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):  a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20m, b) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, = 24m, c) w zabudowie określonej symbolem RM; = 30m, 2) Zaleca się o ile jest to możliwe, minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek budowlanych: a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: - wolnostojącej = 800 m2, - bliźniaczej = 700 m2, - szeregowej = 500 m2, b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, = 1000 m2, c) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, = 1200 m2, d) w zabudowie oznaczonej symbolem RM. = 1500 m2, § 2. Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku wrazz załącznikami (w tym z rysunkiem planu) pozostają niezmienione.Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) rysunek planu ( zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku ) stanowiący załącznik nr 1. 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ID: SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany. Strona 1 / 6 stanowiące załącznik nr 2. 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3.

roku ) stanowiący załącznik nr 1. 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2. 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3. § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. § 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Ścinawie Jan Tomasz Kotapka   Załącznik nr nr 1 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. MAPKA Załącznik do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Zalacznik1.jpg Mapka

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań  własnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaRozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)  1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę  skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:?  Analizę  i charakterystyka ustaleń  projektu planu?  Analizę  lokalnego ID: SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany. Strona 2 / 6 rynku nieruchomości?  Analizę  dochodów gminy wynikających z:   Opłat planistycznych od wzrostu wartości ? nieruchomości  Opłat adiacenckich  Wzrostu podatku od nieruchomości  Sprzedaży gruntów gminnych  Opłat od ? ? ? ? czynności cywilnoprawnych?  Analizę  kosztów gminy wynikających z:   Wykupu nieruchomości na cele publiczne  ? ?

  Załącznik nr nr 1 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. MAPKA Załącznik do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Zalacznik1.jpg Mapka

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań  własnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaRozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)  1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę  skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:?  Analizę  i charakterystyka ustaleń  projektu planu?  Analizę  lokalnego rynku nieruchomości?  Analizę  dochodów gminy wynikających z:   Opłat planistycznych od wzrostu wartości ? nieruchomości  Opłat adiacenckich  Wzrostu podatku od nieruchomości  Sprzedaży gruntów gminnych  Opłat od ? ? ? ? czynności cywilnoprawnych?  Analizę  kosztów gminy wynikających z:   Wykupu nieruchomości na cele publiczne  ? ? Kosztów infrastruktury technicznej   Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości   Spadek podatku od ? ? nieruchomości Realizacja zmiany planu powoduje jedynie korzyści, polegające na ułatwieniu procesu inwestycyjnego na terenie. Z analizy skutków finansowych wynika, że zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/177/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa nie powoduje jakichkolwiek skutków finansowych, gdyż dopuszczone w zmianie zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane w żadnym stopniu nie obciążają budżetu gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r.

ID: WYKAZ UWAG WNIESIONYCH NA SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany. Strona 3 PODSTAWIE ART. 17 PKT. 11 DO WYŁOŻONEGO DO / 6 PUBLICZNEGO WGLĄDU

Lp.

Data

Nazwisko i imię,

Treść 

Oznaczenie

Ustalenia

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 

Rozstrzygniecie

Uwagi

MAPKA Załącznik do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Zalacznik1.jpg Mapka

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań  własnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaRozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust.

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)  1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę  skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:?  Analizę  i charakterystyka ustaleń  projektu planu?  Analizę  lokalnego rynku nieruchomości?  Analizę  dochodów gminy wynikających z:   Opłat planistycznych od wzrostu wartości ? nieruchomości  Opłat adiacenckich  Wzrostu podatku od nieruchomości  Sprzedaży gruntów gminnych  Opłat od ? ? ? ? czynności cywilnoprawnych?  Analizę  kosztów gminy wynikających z:   Wykupu nieruchomości na cele publiczne  ? ? Kosztów infrastruktury technicznej   Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości   Spadek podatku od ? ? nieruchomości Realizacja zmiany planu powoduje jedynie korzyści, polegające na ułatwieniu procesu inwestycyjnego na terenie. Z analizy skutków finansowych wynika, że zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/177/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa nie powoduje jakichkolwiek skutków finansowych, gdyż dopuszczone w zmianie zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane w żadnym stopniu nie obciążają budżetu gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. WYKAZ UWAG WNIESIONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT. 11 DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Lp. Data w p ływu uwagi Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i  adres zgłaszającego uwagi Treść  uwagi Oznaczenie nieruchomo ści, której dotyczy uwaga Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której  dotyczy uwaga Uwaga uwzgl ędniona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uwaga nie uwzgl ędniona 8. Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie  uwag Rozstrzygniecie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr ...... Z dnia ......... Uwaga uwzgl ędniona 9. Uwaga nie Uwagi

ID: SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany.

Strona 4 / 6

uwzgl ędniona 10. 11.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań  własnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaRozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)  1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę  skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą:?  Analizę  i charakterystyka ustaleń  projektu planu?  Analizę  lokalnego rynku nieruchomości?  Analizę  dochodów gminy wynikających z:   Opłat planistycznych od wzrostu wartości ? nieruchomości  Opłat adiacenckich  Wzrostu podatku od nieruchomości  Sprzedaży gruntów gminnych  Opłat od ? ? ? ? czynności cywilnoprawnych?  Analizę  kosztów gminy wynikających z:   Wykupu nieruchomości na cele publiczne  ? ? Kosztów infrastruktury technicznej   Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości   Spadek podatku od ? ? nieruchomości Realizacja zmiany planu powoduje jedynie korzyści, polegające na ułatwieniu procesu inwestycyjnego na terenie. Z analizy skutków finansowych wynika, że zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXIX/177/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa nie powoduje jakichkolwiek skutków finansowych, gdyż dopuszczone w zmianie zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane w żadnym stopniu nie obciążają budżetu gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. WYKAZ UWAG WNIESIONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT. 11 DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Lp. Data w p ływu uwagi Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i  adres zgłaszającego uwagi Treść  uwagi Oznaczenie nieruchomo ści, której dotyczy uwaga Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której  dotyczy uwaga Uwaga uwzgl ędniona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uwaga nie uwzgl ędniona 8. Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie  uwag Rozstrzygniecie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr ...... Z dnia ......... Uwaga uwzgl ędniona 9. Uwaga nie uwzgl ędniona 10. 11. Uwagi

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa, nie zosta ły z łożone żadne uwagi na podstawie art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  ?O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?.

ID: SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany.

Strona 5 / 6

działki budowlane w żadnym stopniu nie obciążają budżetu gminy.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010 r. WYKAZ UWAG WNIESIONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT. 11 DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Lp. Data w p ływu uwagi Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i  adres zgłaszającego uwagi Treść  uwagi Oznaczenie nieruchomo ści, której dotyczy uwaga Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której  dotyczy uwaga Uwaga uwzgl ędniona 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uwaga nie uwzgl ędniona 8. Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie  uwag Rozstrzygniecie Rady Miejskiej załącznik do uchwały nr ...... Z dnia ......... Uwaga uwzgl ędniona 9. Uwaga nie uwzgl ędniona 10. 11. Uwagi

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa, nie zosta ły z łożone żadne uwagi na podstawie art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  ?O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?.

ID: SCCSX-QLREB-SOEMD-NSQKN-NFZIN. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/74/2011 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/80/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Ścinawa

 • Dziennik Urzędowy

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Ścinawie ustalający wynik referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Gminie Ścinawa zarządzone na dzień 27 września 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/56/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXXI/400/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa.

 • uchwała nr LXXXI/399/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa.

 • uchwała nr 297/L/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • uchwała nr XLV/273/2010 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr XLV/391/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Bierutów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.