Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/151/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-04
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 104 pozycja: 1630
Hasła:jednostki organizacyjne gminy

UCHWAŁA NR XXXIII/151/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miejska w Międzyborzu uchwala Statut Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz w brzmieniu: § 1. Urząd Miasta i Gminy Międzybórz, zwany dalej Urzędem, jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Międzybórz działającą w formie jednoski budżetowej. § 2. 1. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ulicy Kolejowej nr 13 w Międzyborzu. 2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz. 3. Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz. 4. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu. § 3. Urząd działa w szczególności na podstawie: 1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz.U. 142, poz.1591 z późn. zm.); 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). § 4. 1. Przedmiotem działalności Urzędu jest obsługa administracyjna, organizacyjna i techniczna Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz oraz Rady Miejskiej w Międzyborzu w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 2. Urząd wykonuje w szczególności zadania: 1)własne gminy; 2)zlecone gminie z zakresu administracji rządowej; 3)innych jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów realizowane przez gminę na mocy porozumień (umów). 3. Urząd współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzybórz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań. § 5. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/141/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu Julian Podgórski

Id: JRFFE-CNXFQ-OHWRD-ZPEDS-OXGCS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/141/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/241/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Świeradów-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.83

  uchwała nr 585/L/2009 Rady Miasta Częstochowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi pracy w Częstochowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.658

  zarządzenie nr 10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/150/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Międzybórz do stanu faktycznego

 • uchwała nr XXXIII/149/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodu głosowania w Gminie Międzybórz do stanu faktycznego

 • uchwała nr 567/LXVII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 555/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

 • uchwała nr 555/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

 • uchwała nr XLIX / 328 / 2010 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Chwałowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.