Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1975

Tytuł:

uchwała nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Pruszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 104 pozycja: 1975
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

UCHWAŁA Nr XLIII/399/10 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr VIII/58/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszków § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 zamieszczone są w uchwałach Rady Miejskiej w Pruszkowie: 1. nr XXXIX/449/06 z dnia 26 lutego 2006r. 2. nr XXXIX/450/06 z dnia 26 lutego 2006r. 3. nr XXXIX/451/06 z dnia 26 lutego 2006r. 4. nr XXXIX/452/06 z dnia 26 lutego 2006r. 5. nr XXXIX/453/06 z dnia 26 lutego 2006r. 6. nr XXXIX/454/06 z dnia 26 lutego 2006r.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: Henryk Wacławek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1971

  uchwała nr XLIII/395/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.3545

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1974

  uchwała nr XLIII/398/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1973

  uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 34

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1972

  uchwała nr XLIII/396/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1971

  uchwała nr XLIII/395/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1970

  uchwała nr XXVI/197/10 Rady Gminy Policzna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Policzna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.