Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2070

Tytuł:

porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-25
Organ wydający:Gmina Gozdowo i Gmina Miasto Płock
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 105 pozycja: 2070
Hasła:

POROZUMIENIE NR 6/WZS/P/33/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie korzystania przez gminę  Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku zawarte pomiędzy Gminą  - Miasto Płock z siedzibą  w Płocku, Pl. Stary Rynek 1 zwaną  w dalszej części porozumienia Miastem reprezentowaną  przez: Mirosława Milewskiego ? Prezydenta Miasta Płocka a Gminą Gozdowo z siedzibą  w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19 zwaną  w dalszej części porozumienia Gminą  Gozdowo reprezentowaną przez: Dariusza Kalkowskiego ? Wójta Gminy Gozdowo o następującej treści: § 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie korzystania przez Gminę  Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku. § 2.  1. Miasto Płock zobowiązuje się  do całodobowego przyjmowania do Izby Wytrzeźwień  w Płocku osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Gozdowo.  2. Gmina Gozdowo przekaże środki finansowe w wysokości 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) zgodnie z Uchwałą nr 204/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10.02.2010r. przeznaczone na pomoc finansową dla Izby Wytrzeźwień w Płocku. 3. Miasto Płock zobowiązuje się  do zakończenia zadania do dnia 31.12.2010r. i pokrycia z własnych środków kosztów przekraczających wysokość udzielonej pomocy finansowej. 4. W terminie do dnia 15.01.2011r. po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Izba Wytrzeźwień w Płocku przedłoży Gminie sprawozdanie z realizacji porozumienia.  5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać  informację  o ilości przyjętych pacjentów będących mieszkańcami Gminy Gozdowo, ze wskazaniem aktualnej stawki pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku. § 3. Gmina Gozdowo zobowiązuje się  przekazać   środki finansowe, o których mowa w § 2 na konto bankowe Urzędu Miasta Płocka Nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia. § 4. Niewykorzystane środki finansowe podlegają  zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Gozdowo nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2010r. § 5.  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 2. Izba Wytrzeźwień  w Płocku zobowiązuje się  przyjmować  mieszkańców Gminy Gozdowo w 2010r., zgodnie z Ustawą  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę  samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.). § 6. Nie wywiązanie się  przez Gminę  Gozdowo z warunków określonych niniejszym porozumieniem będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gozdowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku. § 7. Miasto Płock zobowiązuje się do: 1. bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego Gminy Gozdowo oraz osób określonych § 2 pkt. 5 w szczególności poprzez zakaz zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności, 2. zapewnienia aby jego pracownicy, którzy wykonują  przedmiot porozumienia przestrzegali tych samych reguł poufności. Miasto Płock ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub ID: WRBKB-UVXXX-MHNDI-SDCPF-VKDAR. Podpisany. Strona 1 / 2 zaniechania pracowników odpowiada jak za własne, 3. podjęcia pozytywnych działań  zmierzających do ochrony informacji poufnych Gminy Gozdowo i osób określonych § 2 pkt. 5, o ile w trakcie wykonywania porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Gminy Gozdowo.

informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności, 2. zapewnienia aby jego pracownicy, którzy wykonują  przedmiot porozumienia przestrzegali tych samych reguł poufności. Miasto Płock ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak za własne, 3. podjęcia pozytywnych działań  zmierzających do ochrony informacji poufnych Gminy Gozdowo i osób określonych § 2 pkt. 5, o ile w trakcie wykonywania porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Gminy Gozdowo. § 8. Gmina Gozdowo oświadcza, że zapoznała się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.ump.pl. § 9.  1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Ewentualne spory mogące wynikną ć  ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo Sądowi Powszechnemu. § 10. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  § 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Miasto Płock, jeden egzemplarz otrzymuje Izba Wytrzeźwień  w Płocku oraz jeden egzemplarz otrzymuje Gmina Gozdowo.

Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski

Skarbnik Miasta Płocka Barbara Szurgocińska  

Skarbnik Gminy Bogumiła Bogdańska

ID: WRBKB-UVXXX-MHNDI-SDCPF-VKDAR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1645

  porozumienie nr 2/WZS/P/26/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Gozdowo w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Gozdowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4664

  uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5668

  uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1467

  uchwała nr 96/IX/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2474

  uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2069

  uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2068

  uchwała nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2067

  uchwała nr XLI/291/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gmin Białobrzegi Nr XVIII/89/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolonia Brzeźce zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2066

  uchwała nr XLI/290/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2065

  uchwała nr XLI/289/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.