Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2071

Tytuł:

aneks nr 1 Starosty Legionowskiego z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Nr ZŚ.0118-2/07 z dnia 19 lutego 2007r. zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-25
Organ wydający:Starosta Legionowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 105 pozycja: 2071
Hasła:

ANEKS Nr 1 Zawarty w dniu 16 marca 2010r. pomiędzy: 1) Starostą Legionowskim - Janem Grabcem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Grażyny Szczubełek a 2) Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna - Andrzejem Grzywaczem do porozumienia Nr ZŚ. 0118-2/07 z dnia 19 lutego 2007r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007r. Nr 142, poz. 3854), zwany dalej ?Porozumieniem? § 1. Strony zgodnie postanawiają w porozumieniu w § 1 wprowadzić następujące zmiany: 1) w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem; 2) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: ?9) ustalanie i nadzorowanie, zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy o lasach, wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu, do czasu ich opracowania.? § 2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Nadleśniczego i dwa dla Starosty. Starosta: Jan Grabiec Skarbnik Powiatu Legionowskiego: Grażyna Szczubełek Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna: mgr inż. Andrzej Grzywacz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.15

  aneks nr 1 Starosty Oleckiego z dnia 27 września 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2011 r. pomiędzy Starostą Oleckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olecko w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  aneksy do porozumień nr 8 Starosty Olsztyńskiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2005r. zawartego pomiędzy Starostą Olsztyńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Olsztynek w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  aneksy do porozumień nr 2 Starosty Olsztyńskiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2005r. zawartego pomiędzy Starostą Olsztyńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobrocin w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  aneksy do porozumień nr 10 Starosty Olsztyńskiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2005r. zawartego pomiędzy Starostą Olsztyńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Mrągowo w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  aneksy do porozumień nr 6 Starosty Olsztyńskiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2005r. zawartego pomiędzy Starostą Olsztyńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nidzica w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2070

  porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2069

  uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2068

  uchwała nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2067

  uchwała nr XLI/291/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gmin Białobrzegi Nr XVIII/89/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolonia Brzeźce zmienionej uchwałą Nr VIII/49/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2066

  uchwała nr XLI/290/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kolonia Brzeźce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.